Sınav Yetkililerinin Sorumluluğu

ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarda Sınav Görevlilerinin Sorumluluğu Hakkında 

Sınav Yetkililerinin Sorumluluğu

ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarda Sınav Görevlilerinin Sorumluluğu Hakkında 

YGS sınavında soru kitapçığının sınava girilen salonda sıra üzerinde bulunması üzerine, davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, soru kitapçığı ve cevap kağıdının teslim edilmesinde öğrencilere nazaran salon görevlilerinin birinci dereceden sorumlu olduğu hakkında karar

T.C.

DANIŞTAY Sekizinci Daire

Esas No: 2015/10918 Karar No: 2015/9028

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili                       :  Av.   …

Karşı Taraf (Davalı): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Vekili                       :  Av.   …

İstemin Özeti: Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28/05/2015 gün ve E:2015/736, K:2015/809 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Muhammed YÖNDER

Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından 15 Mart 2015 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavında sınav kurallarına uymadığından bahisle sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun 18.03.2015 tarih ve 2015/05.12.c sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, sınavlara girecek olan kişilerin, sınav için belirlenen kurallara ve talimatlara uymakla yükümlü olduğu, davacının da 15 Mart 2015 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavında sınav bitiminde soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeyerek sıra üzerinde bıraktığı, bu nedenle sınav kurallarına aykırı davrandığı sabit olan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi’ başlıklı 42. maddesinde; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne surede olursa olsun engellenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 Protokolün ‘Eğitim hakkı’ başlıklı 2. maddesinde; “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.” Hükmü bulunmaktadır.

6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinde, kılavuzun; ölçme,seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini ifade ettiği belirtilmiş olup; aym Kanunun 3. maddesinde ise, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının, sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiği; gerekli hallerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak yetkisine sahip olduğu; sınavlara ilişkin düzenlemeler yapmak, kılavuzlar hazırlamak görev ve yetkisinde olduğu hüküm altına alınmıştır.

ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin “Sınavda Uyulacak Kurallar” başlıklı 25. maddesinin 17. fıkrasında, “Sınav bittikten sonra salondan ayrılmadan önce cevap kağıdınızı, soru kitapçığınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Sınav evrakını masa üzerinde kesinle bırakmayınız.” kuralına yer verilmiştir.

Aynı Yönergenin “Salon Başkanının Yapacağı İşlemler” başlıklı 21. maddesinin “4. Sınav Bitiminde Yapılacak İşlemler” başlıklı alt bendinde “… 2) Salon içindeki tüm sıraları dikkatlice kontrol ederek sınav evrakını toplayınız, 3) Cevap kâğıtlarım ve soru kitapçıklarını topladıktan sonra dikkatle sayınız, 4) Daha önce toplamış olduğunuz sınava giriş belgelerini Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına ilişkin Yönetmeliğin” 11. maddesinin 2. bendinde “Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde tutanak düzenlenerek sınav binasından çıkarılır. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 15 Mart 2015 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavında davacıya ait soru kitapçığının davacının sınava girdiği salondaki sıranın üzerinde akşam saatlerinde bulunması üzerine, davacının sınav bitiminde sınav kurallarına aykırı olarak soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmediğinden bahisle ÖSYM Yönetim Kurulunun 18.03.2015 tarih ve 2015/05.12.c sayılı kararıyla sınavının geçersiz sayıldığı, bu işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Üniversitelere giriş sınavlarının gelecek kaygısıyla çocuk üzerinde çok ciddi bir stres ve endişe kaynağı olduğu tartışmasızdır. Bu yönüyle kamu görevlileri verdiği hizmette, üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesi hususunda azami dikkatli davranmaları önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen kurallarda hem sınava giren adaylara, hem de sınav sorumlularına sınavla ilgili çeşitli yükümlülüklerin verildiği görülmektedir. Bu kurallardan, sınava ait evrakın toplanması, sınav güvenlik torbasına konulması ve sınavdan sonra sınav salonunu kontrol etme yükümlülüğü salon görevlilerine verilmiştir. Daha açık bir ifade ile sınav soru ve cevap anahtarının tutanak altına alınarak güvenli bir şekilde davalı idareye ulaştırılmasında ve sınav evrakının toplanmasında adayların değil sınav görevlilerinin birinci dereceden sorumlu olduğu tartışmasızdır.

Aksine olayda olduğu gibi, sınav cevap kağıdı ve soru kitapçığının teslim edilmesi sorumluluğunun adaylara yüklenmesi ve yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanmasının hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayacağı gibi eğitim hakkının ihlaline de yol açabileceği ve ayrıca yukarıda yer verilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 Protokolün ilgili maddeleri uyarınca adayın sınava ilişkin mağduriyetinin idarece giderilmesi, eğitim hakkının özüne ve amacına daha uygun olduğundan, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, sınav cevap kağıdı ve soru kitapçığının adaylardan teslim alınmasının mümkün olmadığı hallerde de yine yukarıda bahsedilen kurallar gereği, durumun mutlaka tutanak altına alınacağı ve bu tutanakla birlikte sınav evrakının poşetlenip teslim edileceği açıkken bu yönde sınav esnasında tutulmuş bir tutanak da bulunmadığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 332,60 TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olarak, 26/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi

 

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, 08:39
YORUM EKLE