Sendikal Faaliyet Dolayısıyla Öğretmenin Performans Notu Düşürülemez.

sendikal faaliyete katılan öğretmenin performans notu hakkında mahkeme kararı, öğretmene performans notu verilmesi hakkında

Sendikal Faaliyet Dolayısıyla Öğretmenin Performans Notu Düşürülemez.

Sendikal Faaliyet Dolayısıyla Öğretmenin Performans Notu Düşürülemez.

Eğitim-öğretim yılı performans değerlendirme formunda belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi neticesinde 80 puan alan Öğretmene verilen düşük puanın nedeni olarak idare öğretmenin sendikal faaliyete katılarak işe gelmemesini gerekçe gösterdiği olayda idare mahkemesi "davacının üyesi bulunduğu sendikanın gerçekleştirilen bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılarak Uluslararası Sözleşmeler ile de güvence altına alman Anayasal hakkını kullanması sebebiyle bu durumun özür olarak kabul edilmesi gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle performans değerlendirme notunun düşürülmesine dayanak teşkil etmeyeceği" yönünde karar vermiştir.

T.C.

ANKARA

11. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/4579

KARAR NO : 2017/1472

DAVACI: ...

DAVACI VEKİLİ: ..........

DAVALI___________ : ..... KAYMAKAMLIĞI /ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı performans değerlendirme notuna yaptığı itiraz doğrultusunda ..... İlkokulu Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek 80 puandan 74,5 puana düşürülen performans değerlendirme notuna ilişkin 25.10.2016 tarih ve 82854437-920/452 sayılı işlemin, davacı hakkında tesis edilmiş disiplin cezası vb. bir durumun bulunmadığı, somut gerekçelere dayanmadan düşük puan verildiğinden bahisle açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Yeniden yapılan değerlendirmede davacının motivasyonunu yükseltmek amacıyla 80 puan verildiği, davacının itirazı ile yapılan değerlendirmenin tekrar ele alındığı, puan kırılan maddelerin tek tek analizin yapıldığı, performans değerlendirmeye ilişkin puanı düşen maddelere ilişkin açıklamaların yapıldığı belirtilerek hukuka uygun tesis edilen işlem karşısında davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, davacının, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı performans değerlendirme notuna yaptığı itiraz doğrultusunda  ......Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek 80 puandan 74,5 puana düşürülen performans değerlendirme notuna ilişkin 25.10.2016 tarih ve 82854437-920/452 sayılı İşlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4.maddesi (g) bendinde; " Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini, ..ifade eder" hükmü ile, "Değerlendirme ölçütleri" başlıklı 54.maddesinde; " {1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir "

hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; .........Müdürlüğüne bağlı ..... İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı performans değerlendirme formunda belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi neticesinde 80 puan aldığı, bu puana karşı yaptığı itiraz doğrultusunda yapılan yeniden değerlendirmede, davacının önceki değerlendirme notunun motivasyonunu artırmak gerekçesiyle verildiği, bu nedenle formdaki kriterler yeniden ele alındığında verilen notun 74,5 puana düşürülmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının performans değerlendirme formunun yeniden değerlendirilmesinde esas alman bilgi ve belgelerin 27.03.2017 tarihli mahkememizin ara kararma verilen cevap ile sunulduğu, sunulan 13.02.2015 tarih ve 82854437-663.05/50 yazıda, davacının 13.02.2015 tarihinde 2'şer saatten 4 saat derse girmediği belirtilerek savunmasının istendiği, savunmasında 13.02.2015 tarihinde üyesi bulunduğu sendikanın ........" adı altında iş bırakma eylemine katıldığı, 25.02.2016 tarih ve 82854437-121/73 sayılı yazı ile davacının 24.02.2016 tarihinde bizatihi okul müdürünün şahsına, müdür yardımcılarına ve okulun itibarına yönelik ithamlar, suçlama, çalışma motivasyonunu bozma, tehditkar söylemler ile etnik ve mezhep ayrımcılığına meydan verecek hareket ve sarf ettiği sözler nedeniyle sözlü olarak uyarıldığı, 09.06.2016 tarihli 4-K sınıfına ait ders denetim tutanağının eklendiği, bu tutanakta dyned çalışmasının ve düzenli yapılan ve tasniflenen yazılı sınavların önceden hazırlanan cevap anahtarının bulunmadığının imza altına alındığı, belirtilen hususlar dışında, yeniden değerlendirmede sıklıkla ve hiçbir zaman olarak değiştirilerek düşürülen puanlarda ilgili kriterlere ilişkin bilgi, belge ve tutanak sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın gerçekleştirilen bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılarak Uluslararası Sözleşmeler ile de güvence altına alman Anayasal hakkını kullanması sebebiyle bu durumun özür olarak kabul edilmesi gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle performans değerlendirme notunun düşürülmesine dayanak teşkil etmeyeceği, kaldı ki, Eylül 2015- Haziran 2016 performans değerlendirmesine 13.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin de dayanak gösterilemeyeceğinin açık olduğu, hazır/matbu plan ve form kullanmanın davacıya kusur ve/veya ihmal atfedecek bir durum olmadığı, İngilizce öğretmeni olması sebebiyle kendine ait özel bir sınıfı bulunmayan davacıya, sınıfta güvenlik önlemlerini almadığı neden gösterilerek puan düşürülmesinin uygun olmadığı, çevresine duyarlı olmadığına ilişkin dilekçe olduğu davalı idarece belirtilse de, bu hususa ilişkin dayanak bilgi belgenin sunulmadığının görüldüğü, bununla birlikte eğitim-öğretim kalitesini geliştirmediğine, okulun çevresel olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yapmadığına (başka bir kriter olan çevresel imkanları eğitim-öğretim ortamlarını düzenlemede sıklıkla kullanır yönünde puan verilmiş), eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için projeler üretmediğine ve projelere katılmadığına ilişkin hiçbir zaman(O) yönünde puan verilmiş olmasına rağmen bu hususlara İlişkin dayanak bilgi belgenin sunulmadığının görüldüğü, davacı ile davacı hakkında performans değerlendirme formunu doldurarak not veren okul müdürünün de taraf olduğu bir hususa ilişkin evrakın(25.02.2016 tarih ve 82854437-121/73 sayılı yazı) sunulduğu, performans değerlendirme notunun yeniden değerlendirilmesi hususunda yapılan itiraza karşılık ilk notun motivasyonu artırmak amacıyla verildiği davacının söz konusu evrakta belirtilen hususlar nedeniyle aslında daha düşük not alması gerektiğinden bahsedildiği, ancak, ilk verilen notun gerekçelendirilmesinde motivasyonu artırmak nedeniyle fazla verildiğine dair bir dayanağın sunulamadığı anlaşıldığından, dava konusu davacının 80 puandan 74,5 puana düşürülen performans değerlendirme notuna ilişkin 25.10.2016 tarih ve 82854437-920/452 sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 17:35
YORUM EKLE