Savunma vermeyen avukat vekalet ücreti alamaz

Davada savunma vermeyen avukatlara vekalet ücret ödemesi yapılır mı?

Savunma vermeyen  avukat vekalet ücreti alamaz

Davada savunma vermeyen avukatlara vekalet ücret ödemesi yapılır mı?

Bilindiği üzere kamuda çalışan avukatlar girmiş oldukları davalardan kazandıkları davalar için avukatlık ücreti almaktadırlar.Almış oldukları vekalet ücretleri ise 659 Sayılı kanun hükmündeki kararnamede yer alan usullerle kurum avukatlarına vekalet ücreti olarak dağıtılmaktadır.Aşağıda yayımlamış olduğumuz kararda Kamu kurum ve kuruluşu adına avukatlık yapan bir kişinin dava ile alakalı olarak zamanında ve usule uygun olarak vermesi gereken savunmayı yapmadığı, görülmekte olan davada dava sonucu çıkan kararın kamu kurum ve kuruluşu lehine çıktığı, bunun üzerine karşı taraftan avukatlık hizmeti karşılığı olmak üzere vekalet ücreti talep edildiği anlaşılmıştır.Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu ise vermiş olduğu kararda kurum avukatının zamanında ve kanuna uygun olarak vermesi gereken savunmaları vermediğinden bahisle davanın kazanılmasında kurum avukatının bir katkısı olmağı görüşü ile avukat için vekalet ücreti ödenmemesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

Savunma Vermeyen Avukatın Vekalet Ücreti Alamayacağına İlişkin Mahkeme Kararı

T.C.

D A N I Ş T A Y

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2005/53

Karar No : 2005/45

Özeti : Usulüne uygun olarak, süresinde verilmeyen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmadığı, dolayısıyla, hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücretini alamayacağı hakkında.

.........................................

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: ............................................; "işyeri açma izin belgesi verilmeksizin faaliyete geçen davacı şirkete ait işyerinin, 1580 sayılı Yasanın 113. maddesi uyarınca, izin belgesi alınıncaya kadar faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararı; kararda davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmediği gerekçesiyle davalı idare tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K.2004/1267 sayılı kararıyla; "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesi uyarınca, davalı Çankaya Belediye Başkanlığınca avukata vekalet verilerek, vekaletnamenin Mahkeme Başkanlığına sunulduğu, davalı idare vekilinin süresinden sonra verdiği savunma dilekçesinde belirtilen hususlar karşısında, davalı vekilinin dosyaya katkısının açık olduğu, buna göre, savunmanın süresinde verilmediği gerekçesiyle davada haklı çıkan taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde yasal isabet bulunmadığı" gerekçesi ile bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak; "Mahkemece usulüne uygun olarak (süresinde) verilmediği kabul edilen ve karşı tarafa tebliğ edilmeyen savunma dilekçesini düzenleyen kurum avukatının, dosyaya ve davaya katkısının bulunmadığı, dolayısıyla, hukuki yardımın karşılığı olan avukatlık ücretini alamayacağı" gerekçesi ile ilk kararında ısrar etmiştir. Davalı idare, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K.2004/1772 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının onanmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24.2.2005 günü oyçokluğu ile karar verildi. KARŞI OY Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.3.2004 günlü, E:2003/4533, K:2004/1267 sayılı bozma kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.9.2004 günlü, E:2004/2883, K:2004/1772 sayılı ısrar kararının bozulması oyuyla karara karşıyız.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 08:39
YORUM EKLE