Sağlık raporunu kurumuna vermeyen memur işten atıldı?

özel muayaneden özel doktordan aldığı sağlık hastalık raporu kabul edilmeyen memurun memurluktan atılmasına ilişkin karar danıştay başkanlğınca

Sağlık raporunu kurumuna vermeyen memur işten atıldı?

özel muayaneden özel doktordan aldığı sağlık hastalık raporu kabul edilmeyen memurun memurluktan atılmasına ilişkin karar danıştay başkanlğınca onandı

Sağlık raporunu kurumuna vermeyen memur işten atıldı?

Sağlık raporunu kurumuna vermeyen memur işten atıldı?

özel muayaneden özel doktordan aldığı sağlık hastalık raporu kabul edilmeyen memurun memurluktan atılmasına ilişkin karar danıştay başkanlğınca onandı 

T.C. Danıştay Başkanlığı - 12. Daire
Esas No.: 2004/2273
Karar No.: 2007/607
Karar tarihi: 16.02.2007

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Diyarbakır Valiliği

Karşı Taraf

Vekili: Av....

İsteğin Özeti: Diyarbakır İdare Mahkemesinin 9.10.2003 günlü, E:2002/804, K:2003/1152 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi hükmü uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M.Önder Tekin

Düşüncesi: Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı'nda memur olarak görev yapan davacının göreve gelmediği 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında hastalığı nedeniyle istirahatının uygun görüldüğüne dair raporu onaylatarak hastalık iznine çevirmediği gözönüne alınarak göreve izinsiz ve mazeretsiz gelmediği için görevden çekilmiş sayılması işleminde hukuka aykırılık görülmediğinden,davanın reddine karar verilmesi gerekirken,işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Erkan Cantekin

Düşüncesi:Diyarbakır 10 nolu sağlık ocağında görevli olan davacının, Müstafi sayılmasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilmiş bulunan idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinin 2. bendinde "Mezuniyetsiz veya kurumlannca! kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" hükmü yer almıştır.

Bakılan davada, davacının 14.1.2002 ile 28.1.2002 tarihleri arasında göreve gelmediği gerekçesi ile müstafi sayıldığı anlaşılmaktadır. Davacı bu tarihler arasında hastalık raporu bulunduğunu iddia etmekte ise de; dosyada mevcut söz konusu raporun, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesindeki usule uygun bulunmadığı anlaşıldığından, davacının göreve gelmediği günler için mazeretinin bulunduğunu kabul etmeye olanak bulunmamakta olup, işlemin iptali yolunda verilmiş bulunan İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle davalı idare temyiz isteminin kabulü ile, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. sayılacağı kuralına yer verilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Davacının, Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı'nda görev yapmakta iken, görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin 7.2.2002 günlü ve 365 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Diyarbakır İdare Mahkemesinin 9.10.2003 günlü, E:2002/804, K:2003/1152 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden,

Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı'nda görevli olan davacının 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında toplam 11 gün göreve gelmediğinden bahisle 6.2.2002 günlü Valilik olurunu taşıyan 7.2.2002 günlü ve 365 sayılı işlemle görevden çekilmiş sayıldığının anlaşıldığı, ancak 14.1.2002 tarihinden 28.1.2002 tarihine kadar sağlık raporu olduğundan, mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden sözetme olanağının bulunmadığı,bu durumda davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; mevzuata uygun rapor almadığı anlaşılan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Devlet Memurları, 657 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip olmakla beraber kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla da yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen Devlet memurlarının yine Yasada belirtilen yaptırımlarla karşılaşacağı tabiidir. Bu yaptırımlardan bir tanesi de 657 sayılı Yasa'nın 94. maddesinde düzenlenmiş olup, maddede mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde ilgilinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı belirtilmiştir.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 2/1. maddesinde, memurların hastalık raporlarının, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık Kurullarınca düzenleneceği/'hastalık izinlerinin verilmesi" başlıklı 9. maddesinde de; memurlara,merkezde kurum amirinin,illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin,yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verileceği,bu yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceği,bu nedenlerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle,özel kanunların bu konularla ,ilgili hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden,Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı'nda memur olarak görev yapan davacının 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında göreve gelmediği her gün için ayrı ayrı tutanak düzenlendiği,davacının gelmediği günler için kurumuna herhangi bir bilgi vermediği,ancak; Diyarbakır'da muayenehanesi bulunan Beyin Sinir ve Omurilik Hastalıkları Uzmanı olan bir hekimin özel muayenesi sonucunda düzenlediği ve davacının "vertigo" rahatsızlığı bulunduğu tanısı ile "onbeş" gün istirahatinin uygun görüldüğüne dair 14.1.2002 günlü bir rapor verildiği,bu raporun Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hastalık iznine çevrilmediği,davacının mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmediği kabul edilen 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasındaki süre dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 94. maddesi hükmüne göre görevden çekilmiş sayılmasına dair 7.2.2002 günlü ve 365 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında göreve gelmeyen ve 14.1.2002 tarihinden itibaren özel bir muayenehanede konulan tanı üzerine (15) gün istirahatinin uygun görüldüğüne dair verilen raporu onaylatarak hastalık iznine çevirmeyen ve bu konuda kurumunu bilgilendirmeden görevine gelmemekte ısrarını sürdürme suretiyle Devlet memuruna yakışmayacak bir tutum içerisine giren davacı hakkında tesis edilen işlemde yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 9.10.2003 günlü, E:2002/804, K:2003/1152 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 16.2.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

YORUM EKLE