Sadece sözlü sınavla yurt dışına öğretmen gönderilmesine ilişkin düzenleme iptal edildi

Sadece sözlü sınavla yurt dışına öğretmen gönderilmesine ilişkin düzenleme iptal edildi

Sadece sözlü sınavla yurt dışına öğretmen gönderilmesine ilişkin düzenleme iptal edildi

Sadece sözlü sınavla yurt dışına öğretmen gönderilmesine ilişkin düzenleme iptal edildi

Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 3. Maddesiyle 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 7. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen seçim esas ve usulleri başlıklı 7/A maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘‘Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde yapılabilir’’ ibaresinin, yine anılan madde hükmünün 4. fıkrasında yer alan ‘‘ Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle’’ ibaresinin iptali talebiyle açılan davada; Danıştay 2. Dairesi  26.11.2019 tarih,  E.2016/16107 ve  K.2019 /6553 sayılı kararıyla İPTAL kararı vermiştir.  

Mahkeme kararının gerekçesinde ‘‘yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve öznel değerlendirmeyi beraberinde getiren sözlü sınavı yurt dışında görevlendirilecek personel seçiminde tek belirleyici olmasına; başka bir ifadeyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanını değerlendirme dışı bırakarak başarı sıralamasının tek başına yeteneği temsil yeteneği sınavı sonuçlarına göre oluşturmasına yol açan düzenlemede kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.’’ denilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/16107

Karar No-.2019/6553

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce; 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca (mülga) Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı hasım mevkiine alınarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bilgi ve belgelerde incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :

Dosyanın incelenmesinden davacı Sendika tarafından, "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 09/04/2016 günlü, 29679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine, anılan kararın "Davanın Özeti" bölümünde gösterilen hükümlerinin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İNCELEME VE GEREKÇE :

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme" başlıklı Ek 36. maddesi, 3. fıkrasında; "Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin

uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü yer almıştır.

Bu madde uyarınca çıkartılan 05/06/2003 günlü, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 25/01/2016 günlü, 2016/8563 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09/04/2016 günlü, 29679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 05/06/2003 günlü, 2003/5753 sayılı Kararın 7.

maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "Seçim esas ve usulleri" başlıklı 7/A maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilecek personel, mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur. Komisyonca uygun görülmesi halinde seçme sınavı, tek aşamalı olarak temsil yeteneği sınavı şeklinde yapılabilir" düzenlemesine; aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, "Temsil yeteneği sınav puanı esas alınmak suretiyle en az (70) puan alan adaylar arasında puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak, seçileceği ilan edilen personel sayısı kadar aday yurtdışında görevlendirmeye hak kazanır." hükmüne yer verilmiştir.

DAVA KONUSU DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ :

Dava konusu edilen düzenlemeyle idareye, yurt dışı teşkilatı kadrolarına atanacak personeli yalnızca sözlü olarak yapacağı "Temsil yeteneği sınavı" ile belirleme yetkisi verilmektedir.Kamu hizmetinin yürütülmesinde görev alacak olan personelin seçiminde, meslek içinde ilerlemesi ve yükselmesinde kariyer ve liyakat ilkelerinin esas alınması personel hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Sözlü sınav, adayların eşit koşullarda yarışmasını sağlayan objektif bir yöntem olan yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmakta olup; öznel değerlendirmeyi de beraberinde getirmektedir.

Bu itibarla, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve öznel değerlendirmeyi beraberinde getiren sözlü sınavın, yurtdışında görevlendirilecek personel seçiminde tek belirleyici olmasına; başka bir ifadeyle, somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanını değerlendirme dışı bırakarak, başarı sıralamasının tek başına temsil yeteneği sınavı sonuçlarına göre oluşturulmasına yol açan düzenlemede kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

DAVA KONUSU DÜZENLEMELERİN İPTALİNE

....

YORUM EKLE