Memurlar diğer kurumların yemekhanesinde yemek yiyebilir mi?

Yemekhanesi olmayan kurumlarda çalışan memurlar diğer kurumların yemekhane hizmetlerinden yararlanabilir mi?

Memurlar diğer kurumların yemekhanesinde yemek yiyebilir mi?

Memurlar diğer kurumların yemekhanesinde yemek yiyebilir mi?

Kamu kurumlarının kurumda yemekhane hizmeti yürütebilmesi için yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının en az 50 olması gerekmektedir. Yemek yiyen personel sayısı 50 den aşağı olan kurumların personellerinin diğer kurumların yemekhane hizmetlerinden yararlanabileceğine ilişkin Maliye Bakanlığı görüşü yazımız ekindedir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı     :B.07.0.BMK.0.15-115458-79 

Konu   :Yiyecek Yardımı       01.07.09*8210 
 
 
 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğüne) 
 
 
İlgi   :  20/05/2009 tarihli ve B.12.1.TRG.065.03.840-253/2415 sayılı yazı. 
 

İlgi yazının incelenmesinden, Devlet memurlarına yapılacak yemek yardımı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.  
 
 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır.  
 
Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 
 
Buna göre, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların,  personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması ve 14/01/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (3) Sıra No’lu 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, mümkün bulunmaktadır. 
 
 Bilgilerini arz ederim. 
 
 
                                                                                                                       

YORUM EKLE