Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Programcı kadrosuna atanan kişiye bir derece verilir mi?

Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan bir personel, 24/09/2022 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı neticesinde Teknik Hizmetler Sınıfı Programcı kadrosuna atanmaya hak kazandığını, 01/11/2022 tarihinde Kurum İçi Naklen Atama Kararnamesi düzenlenerek yeni görevine naklinin gerçekleştirildiğini,  belirterek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi A-4 fıkrası uyarınca kendisine bir derece verilmesini talebiyle KDK'na başvurmuştur.

İlgilinin başvurusunu değerlendiren KDK, başvuranuın talebine konu giriş derece ve kademeye bir derece ilave uygulanması hususunda 657 sayılı DEvlet Memurları Kanunu ve ilgii hükümlerde geçen unvanlar arasında “Programcı” unvanı sayılmadığından idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığını beliretek baaşvuruyu reddetmiştir.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI                                                 :2023/7423-S.23.12062

BAŞVURU NO                                 :2022/19152

KARAR TARİHİ                               :15/06/2023

RET KARARI

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran (T.C. Kimlik No: Ardahan Üniversitesinin 24/09/2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı neticesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında Bilgisayar İşletmeni olarak çalışmakta iken Teknik Hizmetler Sınıfı Programcı kadrosuna atanmaya hak kazandığını, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi A-4 fıkrası gerek Devlet personel Başkanlığının 12/03/2013 tarih ve sayılı kararı ve görüşü ile gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin (d-2) fıkrası ve 43. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan listelerde ve sayılan unvanlar arasında Programcı ifadesinin yer aldığı ve bu sayede Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunlarının Tekniker unvanı alabildiğinden bahisle anılan Kanunlar ve Kurum kararları uyarınca tarafına bir derece verilmesini talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kamu Denetçiliği Kurumunun bilgi ve belge isteme yazılarına istinaden Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının yazı ve eklerinde özetle;

Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Başvuranın 24/09/2022 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı neticesinde Teknik Hizmetler Sınıfı Programcı kadrosuna atanmaya hak kazandığını, 01/11/2022 tarihinde Kurum İçi Naklen Atama Kararnamesi düzenlenerek yeni görevine naklinin gerçekleştirildiğini, Başvuranın 10/11/2022 tarihli dilekçe ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi A-4 fıkrası uyarınca kendisine bir derece verilmesini talebinin Kurumlarınca reddedildiği ifade edilmektedir. Devamında ise,

Başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi A-4 fıkrası kapsamında kendisine bir derece ve kademe verilmesi talebinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmada ilgili mevzuat hükümleri açısından incelemede tereddüt yaşandığı, bu nedenle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından konu hakkında görüş sorulmuş, alınan cevabi görüş yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin "II - Teknik Hizmetler Sınıfı" başlıklı bölümünde "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri mevzuat hükümlerine göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." hükmünün yer aldığı, ayrıca, mezkur Kanununun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) bendinin 4'üncü fıkrasında da "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerininprehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece" uygulanacağının hüküm altına alındığı belirtilerek konunun ilgili hükümler doğrultusunda Üniversite tarafından değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgili Üniversite tarafından yapılan değerlendirme neticesinde yukarıda bahse konu unvan ve kadrolar arasında Programcı unvanının sayılmadığı ve dolayısıyla Başvuranın giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmeyeceği ifade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun Görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının 4. bendinde, “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece verileceği” hükmü yer almaktadır.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin reddi yönünde hazırlanan Ret Karar Önerisi Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

(1) numaralı paragrafta da yer verildiği üzere Başvuran, Ardahan Üniversitesinin 24/09/2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı neticesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında Bilgisayar İşletmeni olarak çalışmakta iken Teknik Hizmetler Sınıfı Programcı kadrosuna atanmaya hak kazandığını, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi A-4 fıkrası gerek Devlet personel Başkanlığının 12/03/2013 tarih ve sayılı kararı ve görüşü ile gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin (d-2) fıkrası ve 43. maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan listelerde ve sayılan unvanlar arasında Programcı ifadesinin yer aldığı ve bu sayede Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunlarının Tekniker unvanı alabildiğinden bahisle anılan Kanunlar ve Kurum kararları uyarınca tarafına bir derece verilmesini talep etmektedir.

Kurumumuza iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden ilgili idarece başvuranın talebinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sayılı görüş yazısı

ve Devlet Personel Başkanlığının 12/03/2013 tarihli ve sayılı görüş yazısı kapsamında değerlendirilerek reddedildiği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından iletilen ve açıklamalarda yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görüşünde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin "II - Teknik Hizmetler Sınıfı" başlıklı bölümünde "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri mevzuat hükümlerine göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." hükmünün yer aldığı, ayrıca, mezkur Kanununun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı (A) bendinin 4'üncü fıkrasında da "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece" uygulanacağının hüküm altına alındığı” belirtilerek konunun ilgili hükümler doğrultusunda Üniversite tarafından değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Başvuranın talebine konu giriş derece ve kademeye bir derece ilave uygulanması hususunda yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili hükümlerde geçen unvanlar arasında “Programcı” unvanı sayılmadığından İdarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili Kanun hükümlerinden de görülebileceği gibi, Kanun koyucu ilave derece verilebilecek unvan ve kadroları sayma suretiyle belirtmiş olup bu unvan ve kadrolar arasında sayılmayan “Programcı” unvanına ilave derece uygulanmasının belirtilen Kanun hükümleriyle örtüşmediği kanaat edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; başvuranın derece ve kademesine ilave bir derece verilmesi talebinin reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İyi Yönetişim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi Yönetim İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde de yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; idarenin bu ilkelere uygun davrandığı görülmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup ilgili yargı çevresinde bulunan İdari yargı mercilerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosyanın kapsamına göre BAŞVURUNUN REDDİNE,

Kararın Başvurana ve ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TEBLİĞİNE,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE