Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memurunun öğretmenliğe geçişine izin verilmemesi hakkında karar

Polis memuru olarak görev yapan davacının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek 24. maddesinde belirtilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okula matematik öğretmeni olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/8328

Karar No : 2021/408

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN : Emniyet Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen 27/05/2016 günlü, E:2015/1915, K:2016/1021 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/13525; K:2019/2487 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru olarak görev yapan davacının, 2015-KPSS sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, İstikbal Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanması için muvafakat verilmesi talebiyle yaptığı 16/09/2015 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 27/05/2016 günlü, E:2015/1915, K:2016/1021 sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı polis memurluğu kadrosunun özel eğitim ile bilgi ve ihtisas gerektirmediği görev yapılan birimde hizmetin gereğine uygun gelişimin sağlanabileceği bir görev olduğu anlaşılmakla atanacak nitelikte personelin bulunabileceği, davacının yerleştirileceği kadronun ise matematik öğretmenliği olduğu dikkate alındığında, bu kadronun uzmanlık gerektirdiği, davacının görmüş olduğu eğitim ile ilişkili olduğu kendi uzmanlık alanı içinde bulunan bir kadroda kamu personelinin istihdam edilmesinin, kamu hizmetinin verimliliğini artıracağı gibi ilgilinin gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı da açık olduğundan, bu nitelikteki kurumlar arası geçiş için muvafakat verilmemesi yolundaki davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Anılan kararın davalı idare tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/13525; K:2019/2487 sayılı kararıyla; anılan İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNANIN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının kurumlar arası nakil için öngörülen altı yıllık çalışma süresini doldurmadığı, dava konusu işlemin dayağı olan yasal düzenlemeyle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 12/10/2011 günlü, E:2010/25; K:2011/136 sayılı kararı ile, "04/06/1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na, 26/04/2005 günlü, 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile eklenen Ek Madde 24'ün beşinci fıkrasının, 'Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.' biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine" hükmedildiği, personel ihtiyacının bulunduğu ileri sürülerek, onama kararının düzeltilmesi ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Atilla Güney

DÜŞÜNCESİ : Davalı idarenin karar düzeltme isteminin kabulü ile onama kararının kaldırılarak, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen davada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İdari Dava Daireleri Kararları İkinci Daire

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesi, 1. fıkrasında gösterilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan, davalı idarenin karar düzeltme istemin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/13525; K:2019/2487 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; 3201 sayılı Kanunun Ek 24. maddesine dayanılarak polis memurluğuna atanan ve 10/03/2011 tarihinde göreve başlayan davacının, KPSS-2015 sınavı sonuçlarına göre 2015/Eylül öğretmen atama döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, İstikbal Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak yerleşmesi nedeniyle, kurumlar arası atama işleminin yapılabilmesi için 16/09/2015 tarihli başvuru dilekçesi ile muvafakat istediği, ancak Emniyet Genel Müdürlüğünce zımnen muvafakat verilmemesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

06/05/2005 tarih ve 25807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenen Ek 24. maddenin değişik ikinci fıkrasında, "Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.";

Aynı maddenin 6. fıkrasında ise, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayarak 10/03/2011 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, yukarıda anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması karşısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak ili, Uludere ilçesi, İstikbal Ortaokuluna matematik öğretmeni olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2017 günlü, E:2015/2110, K:2017/1882 sayılı kararı ile 24/02/2020 günlü, E:2020/13, K:2020/56 sayılı kararı da aynı yöndedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen 27/05/2016 günlü, E:2015/1915, K:2016/1021 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA;

2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin 3622 sayılı Kanun ile değişik fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE