Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen öğrenciye tazminata hükmedildi

Özel üniversitede öğrenciyken devlet üniversitesine geçiş talebi kabul edilmeyen kişiye maddi tazminat ödenmesi hakkında.


Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/4545 E. , 2021/4808 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4545
Karar No : 2021/4808Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davacı): ...
Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : ... Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av....

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 08/10/2019 tarih ve E:2015/9303, K:2019/8407 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
Dava, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi iken, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yatay geçiş talebinde bulunan ve talebi kabul edilmeyen davacının, yatay geçiş talebinin reddedilmesine ilişkin işlemin Mahkeme kararı ile iptal edildiğinden bahisle, yatay geçiş talebi kabul edilmediğinden özel üniversiteye fazladan ödenen öğrenim ücreti ile diğer masrafları nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 71.792,00-TL maddi, 100.000,00-TL manevi tazminatın en yüksek mevduat faizi ile ödenmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, 14.10.2014 tarihli ara kararı ile dava dışı Yeditepe Üniversitesinden ve Süleyman Demirel Üniversitesinden davacının ödediği öğrenim bedelli ile harç miktarlarının sorulduğu, ilgili kurumlardan gelen cevabi yazılarda davacının 2010/2011 eğitim öğretim döneminde Yeditepe Üniversitesi'ne 34.990,00-TL öğrenim bedeli, Süleyman Demirel Üniversitesine de 2.803,50-TL harç bedeli ödemiş olduğu, böylece davacının vakıf üniversitesine ödediği 34.990,00-TL öğrenim bedelinden Süleyman Demirel Üniversitesine ödediği harç miktarının mahsubu ile davacının 32.186.65- TL maddi kaybının olduğu gerekçesiyle maddi tazminat isteminin 32.186,65 TL'sinin kabulüne, 10.12.2013 günü kayıtlara giren dilekçe ile, davacının 100.000,00 TL manevi tazminat talebinden feragat ettiği gerekçesiyle manevi tazminat istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin ilk fıkrasında; "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmü yer almakta olup, aynı maddenin son fıkrasında; idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
2577 sayılı Kanunun 12. maddesinde; ilgililerin haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava açma süresi içinde tam yargı davası açılabileceği; bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurmak haklarının saklı olduğu kuralı yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2009-2010 eğitim yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıfına kayıt yaptırdığı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak amacıyla başvurduğu, davacının aynı zamanda Ege Üniversitesi ve Isparta Üniversitesi'ne de yatay geçiş başvurusunda bulunduğu, taleplerinin reddedilmesi üzerine üç işlem için de ayrı ayrı dava açtığı, bu arada 2010-2011 eğitim yılında Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime devam ettiği, ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile dava konusu işlemin reddine karar verildiği, ... İdare Mahkemesi'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararı ve ... İdare Mahkemesi'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararı ile dava konusu işlemelerin iptaline karar verildiği, anılan iptal kararları üzerine davacının 2011-2012 eğitim yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başladığı, bu arada ... İdare Mahkemesi'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararının iptal ile sonuçlanması nedeniyle 32.188,50 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminat istemiyle ... İdare Mahkemesi'nde dava açıldığı, anılan Mahkeme'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararı ile maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin reddine karar verildiği, bu arada ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının Dairemizin 14.11.2011 gün ve E:2011/6342, K:2011/5520 sayılı kararı ile bozulması üzerine yeniden yapılan incelemede, ... İdare Mahkemesi'nin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararıyla işlemin iptaline karar verildiği, iş bu dava ile ise .... İdare Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi nedeniyle 71.792,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunulduğu, ... İdare Mahkemesi tarafından davacının maddi tazminat isteminin 32.186,00 TL'lik kısmının kabulüne karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacı tarafından 2010-2011 eğitim öğretim yılında yatay geçiş yapmak amacıyla yaptığı başvuruların İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından reddedildiği, açılan davaların iptal ile sonuçlandığı, iki karar için de ayrı ayrı tazminat isteminde bulunulduğu, ancak zararın gerçekleştiği iddia edilen yıl ve talep edilen masrafların aynı olduğu, ... İdare Mahkemesi ve ... İdare Mahkemesi tarafından kabul edilen maddi tazminat istemlerinin aynı zararı içerdiği, bu haliyle davacıya mükerrer ödeme yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu tazminat isteminde hukuka uyarlık görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen gerekçe ile reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 25/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE