Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Ölümlü trafik kazasına karışan kişinin güvelik soruşturması nasıl sonuçlanır?

Davacının taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve CMK 231/8 hükmü gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki Mahkeme kararından kaynaklandığı görülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde taksirli suçların muvazzaf astsubay adaylığına engel teşkil etmediğinin açıkça düzenlendiği dikkate alındığında, davacının taksirle işlediği suç gerekçe gösterilmek suretiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/5832 E. , 2021/4851 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/5832
Karar No : 2021/4851

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2017 yılı dış kaynaktan astsubay temini faaliyetleri kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olan ve Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimine başlayan davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesi neticesinde öğrencilikten ilişiğinin kesilmesi işleminin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararında; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının; davacının sevk ve idaresindeki araçla 31/10/2015 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazası akabinde başlatılan ceza yargılamasında, ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararı ile, davacının taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve CMK 231/8 hükmü gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki Mahkeme kararından kaynaklandığı görülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde taksirli suçların muvazzaf astsubay adaylığına engel teşkil etmediğinin açıkça düzenlendiği dikkate alındığında, davacının taksirle işlediği suç gerekçe gösterilmek suretiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen istihbari mahiyetteki bilgilere dayanılarak davacının güvenlik soruşturmasının Aday Değerlendirme Kurulunca olumsuz olarak değerlendirilmesinden bahisle öğrencilikten ilişiğinin kesildiği, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, bakılmakta olan davada yetkili yargı yerinin Onikinci Daire tarafından tespit edildiği görüldüğünden, yetkili yargı yeri yönünden Dairemizce ayrıca bir inceleme yapılmadan, işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 26/10/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE