Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi?

Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi?

Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi?

Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi?

Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi?

Meslekten çıkarma cezası alan öğretmenin memur olarak atanma talebi yerine getirilebilir mi? 

Öğretmen olarak görev yapmakta iken 1702 sayılı Kanun'un 27/1. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılan ilgilinin, disiplin cezasına konu fiili ve öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği dikkate alındığında, davalı idarece memur kadrosuna atanma isteğinin açıktan atama koşullarında değerlendirilerek reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/3606
Karar No : 2020/4135

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Ağrı İli, … İlçesi, … İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yapmakta iken 1702 sayılı Kanun'un 27/1 maddesi uyarınca "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılan davacı tarafından, memur kadrosuna atanma isteği ile yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarihli … sayılı işlemin iptali istenilmektedir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 09/10/2018 tarihli ve E:2015/625, K:2018/3804 sayılı bozma kararına uyularak; açıktan atama yapmak konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunduğu ve bu konuda idarelerin yargı kararı ile zorlanamayacağı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapmakta iken 1702 sayılı Kanun'un 27/1. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılan davacının, disiplin cezasına konu fiili ve öğretmenlik mesleğinin önem ve özelliği dikkate alındığında, davalı idarece memur kadrosuna atanma isteğinin açıktan atama koşullarında değerlendirilerek reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmadığı, sadece öğretmenlik mesleğinden çıkarıldığı, iki disiplin cezasının hukuki etkisinin birbirinden farklı olduğu, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan kişinin eğitim hizmetleri sınıfında istihdam edilmese de, kamu görevlisi sıfatının uhdesinde kaldığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE