Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Memurun ticaret yapma yasağı ile ilgili karar

Kulak Burun Boğaz Servisi Eğitim Görevlisi olan davacının,.................. Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti'nin 28.02.2005 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Kuyumculuk Tur. San. Ve Tic.Ltd.Şti'nin 05.09.2022 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Tur. Otelcilik Tic. ve San A.Ş.'nin 01.01.2006 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olduğu görüldüğünden, Devlet memurlarına yasaklanan ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiilinin işlendiği anlaşılmış olup, sübut bulan fiili sebebiyle 657 sayılı Yasanın 125/D-h maddesi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin bir alt cezası olan 657 sayılı Kanunun 125/C maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2438
Karar No : 2020/4040

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği / …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .................... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Servisi Eğitim Görevlisi olan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/C maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve E:2016/1364, K:2018/642 sayılı bozma kararına uyularak; Davacının … Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti'nin 28.02.2005 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Kuyumculuk Tur. San. Ve Tic.Ltd.Şti'nin 05.09.2022 tarihinden itibaren şirket müdürü, … Tur. Otelcilik Tic. ve San A.Ş.'nin 01.01.2006 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olduğu görüldüğünden, Devlet memurlarına yasaklanan ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiilinin işlendiği anlaşılmış olup, sübut bulan fiili sebebiyle 657 sayılı Yasanın 125/D-h maddesi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin bir alt cezası olan 657 sayılı Kanunun 125/C maddesi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, cezanın Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe aykırı olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, Davacı hakkında açılan soruşturma sonucu, davacının kamu görevi ile birlikte şirket ortaklığı ve müdürlüğü yaptığının sübuta ermesi nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu ve sicilleri iyi ve çok iyi derecede olduğundan bir alt ceza uygulanarak verilen cezanın yasal ve yerinde olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE