Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması

memurların sendikalar tarafından alınan memurların özlük hakları ile ilgili olmayan eylemlerine katılması ve işe gelmemesi durumunda memura disiplin cezası

Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması

memurların sendikalar tarafından alınan memurların özlük hakları ile ilgili olmayan eylemlerine katılması ve işe gelmemesi durumunda memura disiplin cezası verilebileceği hakkında karar

Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması

Memurun memur hakları ile ilgili olmayan eyleme katılması 

memurların sendikalar tarafından alınan memurların özlük hakları ile ilgili olmayan eylemlerine katılması ve işe gelmemesi durumunda memura disiplin cezası verilebileceği hakkında karar

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/5092 E.  ,  2021/1583 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/5092

Karar No : 2021/1583

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde deşarj ve ruhsat müdür vekili olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/C-(b) maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davalı idarenin 23/07/2013 tarihli işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve E:2014/8234, K:2018/644 sayılı bozma kararına uyularak; kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bu konulara dikkat çekilmesinin ve kamuoyu oluşturulmasının sağlanması amacıyla ve başka seçeneklerinin bulunmaması durumunda üyesi bulundukları sendikaların aldıkları kararlar uyarınca işi bırakma eylemlerine ilgili mevzuatına uygun olarak katılmaları nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılmalarının demokratik bir toplumda gerekli olduğundan söz edilemeyeceği tartışmasız ise de; bir kamu görevlisinin hangi faaliyetlerin sendikal faaliyet kapsamında olduğunu ayırt etme becerisine sahip olması gerektiği, olup, uyuşmazlık konusu olayda davacının görevine gelmeme nedeninin, Gezi Parkı eylemlerini desteklemek ve Gezi eylemcileri ile dayanışma sağlamak olduğu, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşımayan eyleme katılan ve bu nedenle görevine gelmeyen davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; sendikal faaliyet hakkını kullandığı, İDDK'nın yerleşik içtihatlarında sendikal faaliyet hakkının bulunduğu, anılan hakkın Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle de korunduğu, usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE