Memurun Atatürk'e hakareti suçu ceza yargılaması

Memurun Atatürk e hakaret etmesi durumunda yargılama usulü hakkında danıştay kararı , Atatürk e hakaret eden memur suç ve cezası 5816 sayılı kanununa

Memurun Atatürk'e hakareti suçu ceza yargılaması

Memurun Atatürk e hakaret etmesi durumunda yargılama usulü hakkında danıştay kararı , Atatürk e hakaret eden memur suç ve cezası 5816 sayılı kanununa aykırı haraket eden memurun cezası

Memurun Atatürk'e  hakareti suçu ceza yargılaması

Memurun Atatürk'e  hakareti suçu ceza yargılaması 

Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunun 5816 sayılı Kanun uyarınca genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

DA N I Ş T A Y Birinci Daire

Esas No : 2018/1319 Karar No : 2018/1455

Anahtar Kelimeler : - Atatürk’ün Hatırasına Hakaret,

  • 5816 Sayılı Kanun,
  • 2547 Sayılı Kanunun 53’üncü Maddesi
  • Özeti : Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunun 5816 sayılı Kanun uyarınca genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheli : ... - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (Dekan Yardımcısı)

Suçları :

  1. Sınıfta Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek.
  2. Çalışma odalarını temiz kullanmadıkları gerekçesiyle bu odaların kapılarını kilitleterek odalarda öğrencilerin çalışmalarına izin vermemek, henüz sınavlar yapılmadan öğrencilere düşük not vereceğini, dersinden geçirmeyeceğini, eğitimlerini uzatacağını söylemek, öğrenciler arasında ayrımcılık yapmak, bazı öğrencilere asistanlık görevi vererek bu öğrencilerle diğer öğrenciler arasında problemler yaşanmasına neden olmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihli : 2017 Yılı.

incelenen Karar : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 21.5.2018 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara itiraz Eden : Yok.

inceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünün 11.6.2018 tarih ve E.3322 sayılı yazısıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi

Gereği görüşüldü

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, 2’nci maddede atılı suçtan şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 21.5.2018 tarihli kararının; 2’nci maddede atılı suçtan ...'in men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına,

Diğer taraftan, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununun 1’inci maddesinde, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, 3’üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resen takibat yapılacağı hükme bağlanmıştır.


Bu bağlamda, 1’inci maddeden şüpheliye isnat edilen Atatürk'ün hatırasına hakaret suçu nedeniyle ... hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılarak men-i muhakemesine karar verilmiş ise de, bu fiil nedeniyle şüpheli hakkında 5816 sayılı Kanun kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılması gerektiği, 5816 sayılı Kanun kapsamında soruşturulması gereken söz konusu suç nedeniyle Rektörlükçe ceza soruşturması yapılamayacağı ve Kurul kararı alınamayacağı anlaşıldığından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 21.5.2018 tarihli kararının; 1 inci maddede atılı suçtan . 'in men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, atılı suçtan ... hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü gönderilmesine 20.9.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

YORUM EKLE