Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması

işe gelmeyen memur hakkında tutulan tutanakla açılan disiplin soruşturmasında tutanakta imzası olanların ifadesine başvurulması gerektiği hakkında danıştay

Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması

işe gelmeyen memur hakkında tutulan tutanakla açılan disiplin soruşturmasında tutanakta imzası olanların ifadesine başvurulması gerektiği hakkında danıştay kararı

Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması

Memurlar hakkında tutulan tutanakla disiplin soruşturması yapılması 

işe gelmeyen memur hakkında tutulan tutanakla açılan disiplin soruşturmasında tutanakta imzası olanların ifadesine başvurulması gerektiği hakkında danıştay kararı 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/1108 E.  ,  2021/783 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1108

Karar No : 2021/783

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü - …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin 19/09/2019 tarih ve E:2016/6782, K:2019/6053 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında mimar olarak görev yapan davacının, izinsiz ve mazeretsiz olarak on gün göreve gelmediğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, 17/12/2014 ile 30/12/2014 tarihleri arasında on gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediği hususunun, idarece yapılan soruşturma kapsamında yer alan tutanaklarla sabit olduğu, yapılan ara kararlarına cevaben sunulan bilgi ve belgelerden, davacının göreve gitmediği tarihlere ilişkin olarak yıllık izin kullanmadığı gibi yıllık izin talebinin de bulunmadığı, hakkında düzenlenen tutanaklarda, davacıyla aynı başkanlık bünyesinde görev yapan personelin imzalarının bulunduğu, davacı tarafından on gün süreyle göreve gidilmemesini haklı gösterebilecek ve hukuken kabul edilebilir bir mazeretin de ortaya konulmadığı, bu sebeple dava konusu işlemde hukuku aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 19/09/2019 tarih ve E:2016/6782, K:2019/6053 sayılı kararıyla; temyize konu İdare Mahkemesi kararı hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; temyiz aşamasında ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmediği, hakkında tutulan tutanakların, kasıtlı olarak gerçeğe aykırı biçimde düzenlendiği ileri sürülerek, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 19/09/2019 tarih ve E:2016/6782, K:2019/6053 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

… Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında mimar olarak görev yapan davacı hakkında, 17/12/2014 ile 30/12/2014 tarihleri arasında on gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, 08/01/2015 tarihinde tebliğ edilen yazıyla davacıdan, on gün göreve gelmeme fiili nedeniyle savunmasının istenildiği ve 7 gün süre verildiği, davacının bu süre içerisinde savunma vermediği gibi hukuken kabul edilebilir bir mazeret de sunmadığı, bunun üzerine, soruşturmacı tarafından düzenlenen 18/02/2015 tarihli raporda; hakkında düzenlenmiş tutanaklarla on gün süre ile göreve gelmediği saptanmış olan davacının 657 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca "görevinden çekilme isteğinden bulunmuş sayılması" gerektiği yolunda görüş bildirildiği, davalı idarenin de bu rapora istinaden, … tarih ve … sayılı işlemi ile davacının görevinden çekilmiş sayılmasına karar verdiği, davacının, anılan kararın iptali ile yoksun kaldığı hakların iadesine karar verilmesi istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Davacı hakkında düzenlenen 18/02/2015 tarihli soruşturma raporu sonucunda; davacının, 17/12/2014 ile 30/12/2014 tarihleri arasında mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmediğinin sübuta erdiğinden bahisle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; davacı hakkında yapılan soruşturmada, davacının görevine gelmediğine ilişkin tutanakları düzenleyen birim personeli ve davacının göreve gelip, gelmediğini bilecek durumda olan diğer personelin ifadesine başvurulmadığı hususu dikkate alındığında, eksik araştırmaya dayalı olarak tesis edilen davacının "görevinden çekilmiş sayılmasına" ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE