Memur Kendisine Yazılı Yapılan Tebliği Almak Zorunda mı?

Memur Kendisine Yazılı Yapılan Tebliği Almak Zorunda mı?

Memur Kendisine Yazılı Yapılan Tebliği Almak Zorunda mı?

Memur Kendisine Yazılı Yapılan Tebliği Almak Zorunda mı?


Memurlara kurumlarınca çeşitli nedenlerle memuriyete ilişkin iş ve işlemlerle alakalı olarak belgeler kurumlarınca kendilerine tebliğ edilmekte ve tebliğ edilen bu belgeler memurlarca kabul edilmektedir.Ancak kendisine tebliğ edilmek istenen belgeyi almaktan imtina eden memurlarda bulunmaktadır.Memur kendisine tebliğ edilen evrağı tebellüğ etmez ise ilgili memura disiplin cezası verilebilir mi?.Konuya ilişkin olarak aşağıda yayınladığımız karara göre memurun kendisine tebliğ edilmek istenen evrağı tebellüğ  etmemesi disiplin cezası gerektirmez yönünde karar vermiştir.İlgili karara göre memurun kendisine tebliğ edilen evrağı kabul etmeme hakkı fa bulunmaktadır ve memur bu hakkını kullandığı için cezalandırılamaz.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2016/919 E.  ,  2016/3523 K.

"İçtihat Metni"

İstemin Özeti : .... olarak görev yapan davacının, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 8.5.2007 tarihli ve 176 sayılı işleminin iptali ile işlem sebebiyle kesilen teşvik ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının kendisine tebliğ edilmek istenen evrakları almaktan imtina ettiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu görülmesine karşın, ilgilinin tebligattan imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline aykırı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile görevi arasında başarı ve performans yönünden bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının kesilen teşvik ikramiyesi sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02/06/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 08:20
YORUM EKLE