Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Mahkemenin tazmin kararı taraf olmayan kurumdan talep edilebilir mi?

Bir kuruma Jeoloji Mühendisi olarak atanan personelin, 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olduğu ancak, askerlik şartını taşımadığı gerekçesiyle yerleştirmesinin yapılmadığı, yerleştirmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine 2004-2008 yılları arasında yoksun kaldığı parasal haklarının ödendiğinden bahisle, özlük, emeklilik ve sosyal haklarının memuriyete atanmış olması gereken 31/12/2004 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmesi için yaptığı başvuru reddedilmiştir. İlgili işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davayı inceleyen İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/04/2019 tarih ve E:2018/4902, K:2019/3083 sayılı bozma kararına uyularak; idarenin bütünlüğü ilkesi ile yargı kararlarının sadece husumet yöneltilen idareyi değil, yasama ve yürütme organları ile tüm idareleri bağladığı göz önüne alındığında, davalı idarenin, taraf olmasa bile, davacının 2004 yılında yerleştirmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen yargı kararının gereklerine göre işlem tesis etmek zorunda olduğu; hukuka aykırılığı yargı kararı ile sabit olan işlem nedeniyle fiilen çalışamayan davacının, aksi ispat edilmedikçe fiilen çalışma şartını yerine getireceği kuşkusuz olduğundan, memuriyete atanmış olması gereken tarih olan 31/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere özlük haklarından yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4673 E. , 2021/4279 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4673
Karar No : 2021/4279

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … temsilen … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2008 yılında MTA Genel Müdürlüğüne Jeoloji Mühendisi olarak atanan davacının, 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olduğu ancak, askerlik şartını taşımadığı gerekçesiyle yerleştirmesinin yapılmadığı, yerleştirmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine 2004-2008 yılları arasında yoksun kaldığı parasal haklarının ödendiğinden bahisle, özlük, emeklilik ve sosyal haklarının memuriyete atanmış olması gereken 31/12/2004 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/04/2019 tarih ve E:2018/4902, K:2019/3083 sayılı bozma kararına uyularak; idarenin bütünlüğü ilkesi ile yargı kararlarının sadece husumet yöneltilen idareyi değil, yasama ve yürütme organları ile tüm idareleri bağladığı göz önüne alındığında, davalı idarenin, taraf olmasa bile, davacının 2004 yılında yerleştirmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen yargı kararının gereklerine göre işlem tesis etmek zorunda olduğu; hukuka aykırılığı yargı kararı ile sabit olan işlem nedeniyle fiilen çalışamayan davacının, aksi ispat edilmedikçe fiilen çalışma şartını yerine getireceği kuşkusuz olduğundan, memuriyete atanmış olması gereken tarih olan 31/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere özlük haklarından yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının kurum personeli olmadığı 31/12/2004 ile 04/08/2008 tarihleri arası intibakının yapılabilmesi için, kesenek ve kurum karşılıklarının yatırılması gerektiği, hizmet ihyası yapılmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE