Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Lojmanı kolluk marifetiyle boşaltılan personelin uğradığı zararın tazminine ilişkin karar

Bir üniversitede görev yapan personel, sözleşmesi yenilenmedikten sonra oturduğu lojmanın kolluk kuvvetlerince tahliyesi sırasında uğradığı zararların tazmini için maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi yapılan başvuruyu kabul ederek kişinin lojmanının kolluk kuvveti marifetiyle boşaltılması esnasında oluşan zararın tazminine hükmetmiştir. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2836 E. , 2021/7234 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2836
Karar No : 2021/7234

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN TARAFLAR
1- (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

2- (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken 07/05/2013 tarihinde görev süresi sona eren ve yeniden ataması yapılmayan davacının, Bingöl Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ... Blok ... numaralı lojmandan tahliyesine ilişkin işlemin iptali ile anılan lojmanı süresinde tahliye etmemesi nedeniyle kolluk marifetiyle yapılan tahliye esnasında ve muhafaza edilen yerde eşyalarının zarar gördüğü iddiasıyla 28.000,00-TL maddi ve 30.00,00-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay 12. Dairesi'nin 06/12/2018 tarih ve E:2018/7312, K:2018/6127 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle, davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle dava konusu tahliye işleminin dayanağının kalmadığı, davacının, maddi tazminat istemine yönelik olarak; dava dosyasında bulunan bütün bilgi ve belgeler ile ... Asliye Hukuk Mahkemesinin … D. iş sayılı dosyası ve bilirkişi raporunun birlikte incelenmesinden; tahliye sırasında eşyaların taşınması ve muhafazasındaki eksiklikler nedeniyle oluşan zarar yönünden, bilirkişi raporu ile tespit olunan 13.350,00-TL; lojmandan tahliyesi nedeniyle davacının fazladan ödemek zorunda kaldığı kira bedellerine ilişkin olarak ise 1.580,00-TL (3.380,00TL-1.800,00-TL) olmak üzere, toplamda 14.930,00-TL maddi zararın davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerektiği, davacının, manevi tazminat istemine yönelik olarak ise; davacının, … Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yardımcı doçent kadrosunda görev yapmakta iken 07/05/2013 tarihinde görevine son verildiği, akabinde dava konusu işlemle lojmandan tahliye edildiği, ev eşyalarının düzgün bir ortamda korunmadığı hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, söz konusu süreç nedeniyle davacının elem ve üzüntü duymasında kuşku bulunmadığı, çekilen elem ve acıya istinaden davalı idare tarafından davacıya takdiren 5.000,00-TL manevi tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığından; dava konusu tahliye işleminin iptaline, davacının maddi tazminat talebinin, 14.930,00 TL lik kısmı ile manevi tazminat talebinin 5.000,00-TL kısmının kabulüne, 19.930,00-TL tazminatın, maddi tazminatın 14,930,00-TL'lik kısmına, tespit tarihi olan 06/07/2016, geriye kalan kısımlar yönünden ise dava tarihi olan 13/11/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat taleplerinin reddine, karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN TARAFLARIN İDDİALARI : Davacı tarafından, davalı idarece kişisel husumet saikiyle hareket edilerek lojmandaki eşyalarına kasten zarar verildiği belirtilerek kararın aleyhe olan kısımlarının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.


Davalı idare tarafından, davacı hakkındaki bölüm başkanı ve fakülte yönetim kurulu görüşü doğrultusunda yeniden atamasının yapılmamasının sonucu olarak lojman tahliye işleminin tesis edildiği, davacıya usulüne uygun şekilde tebligat yapılmasına rağmen lojmanı boşaltmadığı, davalı idarenin kusurunun olmadığı belirtilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASI : Taraflarca savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu tahliye işleminin iptali ile davacının maddi tazminat talebinin, … TL lik kısmı ile manevi tazminat talebinin …-TL kısmının kabulüne, …-TL tazminatın, maddi tazminatın …-TL'lik kısmına tespit tarihi olan 06/07/2016, geriye kalan kısımlar yönünden ise dava tarihi olan 13/11/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE