Kpss sınavı sonucu başka kuruma atanan memurun muvafakat hk karar

Memur olarak çalışmakta iken yeni girmiş olduğu kpss sınavı sonucunda başka kuruma atanma hakkı tanınan memurun eski kurumundan muvafakat alamaması üzerine

Kpss sınavı sonucu başka kuruma atanan memurun muvafakat hk karar

Memur olarak çalışmakta iken yeni girmiş olduğu kpss sınavı sonucunda başka kuruma atanma hakkı tanınan memurun eski kurumundan muvafakat alamaması üzerine açtığı davada karar

Kpss sınavı sonucu başka kuruma atanan memurun muvafakat hk karar

Kpss sınavı sonucu başka kuruma atanan memurun muvafakat hk karar 

Memur olarak çalışmakta iken yeni girmiş olduğu kpss sınavı sonucunda başka kuruma atanma hakkı tanınan memurun eski kurumundan muvafakat alamaması üzerine açtığı davada karar 

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2015/4229 E. , 2016/897 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4229
Karar No : 2016/897

Temyiz Eden (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İsteğin Özeti : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …; K: … sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü … Yurt Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yapan davacının, 2014/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna sosyal çalışmacı kadrosuna yerleştirilmesi nedeniyle söz konusu kadroya atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15.10.2014 gün ve 4534 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesince verilen kararla, kurumlararası yer değiştirme işleminin kurumların muvafakatıyla sağlanacağı, kurum amirinin muvafakat verip vermeme konusunda taktir yetkisinin bulunduğu, davacının atanmak istediği kadro unvanı ile halen sahip olduğu kadro unvanının aynı olduğu, ayrıca davacının çalıştığı yerde hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Memurların bu Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmü uyarınca kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak, Anayasa'nın 5. maddesinde de belirtildiği üzere, kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek için gerekli şartları hazırlamak Devletin temel amaç ve görevlerinden olduğundan, kamu görevlileri için bu koşulların oluşturulmasında da idare, kurduğu işlemlerde takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda, idarenin, personelin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir.
Dosyanın incelenmesinden, Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü Rize Yeşilçay Yurt Müdürlüğünde sosyal çalışmacı olarak görev yapan davacı tarafından, 2014/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna sosyal çalışmacı kadrosuna yerleştirilmesi nedeniyle söz konusu kadroya atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu, bu başvurunun personel ihtiyacı ve kadro durumu gerekçe gösterilerek reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davalı idarece, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …; K: … sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE