KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, hakimlik ve savcılık mülakatlarının daha şeffaf olması için tavsiye kararında bulundu

KDK, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında başarılı olduğundan mülakat sınavına giren ve  yapılan mülakat sınavında sorulan soruya doğru cevap verdiği halde başarısız ilan edilen bir adayın yaptığı başvuruyu karara bağladı. 

Ombudsman, sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ve “kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması ile aday   adaylarının sınav sonucunun objektif nezaket kurallarına uygun şekilde açıklanması yönünde "ADALET BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASI" na karar verdi.  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI

BAŞVURU NO KARAR TARİHİ

2020/6587-S.20.10469

2019/19910

27/04/2020


 

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : ADALET BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat sonucuna itiraz hakkındadır

BAŞVURU TARİHİ : 05/11/2019

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran (T.C. No: ); 29 Aralık 2018 tarihinde yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavında ............. sırada başarılı olduğundan mülakat sınavına girmeye hak kazandığını, yapılan mülakat sınavında sorulan soruya doğru cevap verdiğini, ancak sonucun olumsuz olduğunu, her bir adayın maddi ve manevi olarak emek vermesi sonucu yazılı sınav sonucunda mülakata hak kazanmasının ardından mülakat sonuçlarının açıklanma yöntemi olarak “BAŞARISIZ” ibaresinin bulunmasının nezaket kurallarına aykırı olduğunu ve manevi zarar oluşturduğunu, sözlü sınavda adaylara tanınan sürenin 45 saniye 1 dakika arası olduğunu ve bu sürenin adayların muhakeme gücünün, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneğinin, mesleğe uygunluk ve liyakatin anlaşılması için yeterli olmadığını ifade ederek mülakat işleminin iptal edilerek denetime imkan verecek şekilde yenilenmesini, güvenlik soruşturmasına ilişkin verilerinin mülakat sonucuna etkisinin hukuka uygunluk yönünden değerlendirilmesini, mülakat işleminin iptal edilmesi halinde soruların ve cevapların önceden hazırlanmış olması, görüntü ve ses kaydı alınarak mülakat işleminin yargısal denetiminin sağlanabilmesi, hazırlanan soruların kura yöntemiyle belirlenmesi, puanlama kriterlerinin belirlenmesi, gerekçe sunularak puanların verilmesini, mülakat sonuçları ekran sayfasında büyük harflerle “Başarısız” şeklinde yer alan ifadenin objektif nezaket kurallarına aykırı olması sebebiyle bu ifadenin yerine “idari işlemin gerekçesini oluşturan mülakat tutanağının ve kurul üyelerince verilen puanların yer alması yönünde uygulama yapılmasını talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun 20/01/2020 tarihli ve sayılı bilgi ve belge talebine istinaden Adalet Bakanlığı tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan 10/02/2020 tarihli ve E.sayılı yazıda özetle;

Hakim ve savcı adaylığına giriş yazılı yarışma sınavı ve mülakatına ilişkin usul ve esasların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 91A maddesinde düzenlendiği,

Anılan maddede “Hakim ve Savcı Adaylığı giriş sınavı mülakatında ilgilinin; a) Muhakeme gücünün, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin, d) Yetenek ve kültürünün, e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirileceği, bentlerde yazılı özelliklerin her birinin yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılacağı, Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirileceği, başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olmasının gerektiği, Mülâkat sonucunun en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülâkat başarı listesinin hazırlanacağı ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edileceği, sınava katılanların, yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesinin hazırlanacağı hususlarının hüküm altına alındığı,

Hâkim ve savcı adaylığı mülâkatlarında soru ve cevapların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu konuda herhangi bir tutanak tutulmadığı,

Hâkim ve savcı adaylığı mülakatlarının sesli ve görüntülü kayıt altına alınarak yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmamakta olduğundan başvuranın katılmış olduğu mülakatta herhangi bir ses ve görüntü kaydı yapılmadığı,

Hâkim ve savcı adaylığı mülakatlarında soru ve cevapların önceden hazırlanmasına, soruların kura ile belirlenmesine, sorulan soruların ve verilen cevapların tutanağa bağlanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, sözlü sınav ile mülakat uygulamasının farklı olması nedeniyle mülakatta adayların verdiği yanıtların doğruluğunu kıyaslama için ölçüt olabilecek cevap anahtarı hazırlanamadığı, sözlü sınavlarda soruların doğru yanıtlanıp yanıtlanmadığının denetimi açısından cevap anahtarlarının hazırlanması gerektiği düşünülse bile bu yöntemin, fiziki görünümün dahi değerlendirmede ölçüt olabildiği, bilgi ölçmeye matuf olmayan mülakatlar için uygulanmasının mümkün olmadığı, adaylığa atanmada aranan mesleki bilginin ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavla ölçüldüğü,

Mülakat sonuçlarının "Başarılı” ve "Başarısız” ifadeleri kullanılarak Kanuna uygun olarak açıklandığı,

açıklamalarına yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”

“Hakimlik ve savcılık mesleği” başlıklı 140 inci maddesinde “Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinde; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. ”

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun “Adaylık” başlıklı 7 inci maddesinde; “Adaylık dönemini geçirip aşağıdaki koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış olmadıkça, hiç kimse hâkimlik ve savcılığa atanamaz. ... Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hakimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve haklarında, Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”

“Adayların nitelikleri” başlıklı 8 inci maddesinde;

“Adaylığa atanabilmek için : .... I) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, .... şarttır.”

“Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesinde;

“Mülâkat, ilgilinin;

Muhakeme gücünün,

Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,

Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,

Yetenek ve kültürünün,

Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

düzenlemelerine yer verilmiştir.

KAMUDENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek hazırlanan “Kısmi Tavsiye Kısmi Ret Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran özetle; mülakat işleminin iptal edilerek denetime imkan verecek şekilde yenilenmesini, güvenlik soruşturmasına ilişkin verilerinin mülakat sonucuna etkisinin hukuka uygunluk yönünden değerlendirilmesini, mülakat işleminin iptal edilmesi halinde soruların ve cevapların önceden hazırlanmış olması, görüntü ve ses kaydı alınarak mülakat işleminin yargısal denetiminin sağlanabilmesi, hazırlanan soruların kura yöntemiyle belirlenmesi, puanlama kriterlerinin belirlenmesi, gerekçe sunularak puanların verilmesini, mülakat sonuçları ekran sayfasında büyük harflerle “Başarısız” şeklinde yer alan ifadenin objektif nezaket kurallarına aykırı olması sebebiyle bu ifadenin yerine “idari işlemin gerekçesini oluşturan mülakat tutanağının ve kurul üyelerince verilen puanların yer alması yönünde uygulama yapılmasını talep etmektedir.

Başvuranın katıldığı mülakat sınavına ilişkin komisyonun, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürü olmak üzere toplam 5 üye tarafından oluştuğu görülmektedir. Komisyonun oluşturulmasında, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A hükümlerine uygun işlem tesis edilmiş olup, hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

2802 sayılı Kanunun 7. maddesinde, adaylık dönemini geçirip 8. maddesindeki koşullara uygun olarak ehliyet kazanmış olmadıkça hiç kimsenin hakimlik ve savcılığa atanamayacağı belirtilmiştir. 8. maddede hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için aranılan nitelikler sayılmıştır. Kanunun 9. maddesinde de hakim ve savcı adaylığına, 8. maddede belirtilen niteliklere sahip olan ve yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenlerin atanacağı öngörülmüştür.

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. 7 inci paragrafta yer alan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli ” başlıklı 9/A maddesi incelendiğinde değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu görülmektedir.

Danıştay 2 nci Dairesinin 27/03/2017 tarihli ve E:2016/7249, K:2016/7249 sayılı Kararı’nda ise, sözlü sınavda “değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu açıktır. Bu düzenlemeye dayalı olarak yapılan ve davacının başarısız sayıldığı sınavda gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden ilgilinin başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması, somut bilgi ve belgeye dayandırılması, mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu açıktır.” ifadelerine yer verilmektedir.

Sözlü sınav işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi için sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması sağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden denetime imkân tanıyacak şekilde yapılması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun “Yazılıyarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesi incelendiğinde değerlendirme kriterlerinden bir kısmının somut bilgi ve belgeye dayandırılması zorunluluğu bulunmakta iken, bir kısmının gözlem ve kanaate dayalı olduğu görülmektedir.

Somut olayda; başvuranın Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Mülakat Sınavına 15/05/2019 tarihinde girdiği, komisyon üyeleri tarafından takdir edilen mülakat puanının ortalamasının 60 olduğu ve 70 puanın altında kalması nedeniyle mülakat sınavında başarısız olduğu, sınav komisyonunun beş üyesi tarafından “muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fiziki görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati, yetenek ve kültür, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” kriterleri için başvurana verilen puanların tutanak altına alınmış olmakla birlikte puanlamaların gerekçelerinin kayıt altına alınmadığı, sınavda sorulan soruların ve adaylarca verilen cevapların tutanağa bağlanmadığı anlaşılmaktadır.

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen komisyon değerlendirme formları incelendiğinde ise, komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler neticesinde verilen puanların birbirini destekler nitelikte olduğu, bu nedenle idarenin takdir yetkisini, kamu düzenini bozacak şekilde kullanmadığı değerlendirilmiş olup sözlü sınav değerlendirme tutanağındaki puanlamaya ilişkin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığı ve sübjektif bir değerlendirme yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanılamadığından bahsi geçen sözlü sınavın usul ve esaslara uygun olarak yapıldığı kanaatine varılmıştır.

“Mülakat sonuçları ekran sayfasında büyük harflerle “Başarısız” şeklinde yer alan ifadenin objektif nezaket kurallarına aykırı olması sebebiyle bu ifadenin yerine “idari işlemin gerekçesini oluşturan mülakat tutanağının ve kurul üyelerince verilen puanların yer alması”

yönündeki talep bakımından yapılan değerlendirmede ise, söz hakim ve savcı adaylığı sınavının idarenin de belirttiği gibi aday adaylarının yalnızca bilgilerini ölçen bir sözlü sınav niteliğinde olmadığı, ayrıca “Genel ve fizikî görünümü” gibi soyut kriterlerin de puanlanması sebebiyle aday adaylarının sınav sonucunun İdarenin uygun göreceği ve objektif nezaket kurallarına uygun şekilde açıklanmasının yerinde olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; başvuranın katılmış olduğu hâkim ve savcı adaylığına geçiş mülakat sınavının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesi hükümlerine uygun yapıldığı anlaşıldığından başvuruya konu edilen mülakat sınavının yeniden yapılması talebinin reddedilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı değerlendirilerek, mülakat işleminin denetime imkân verecek şekilde organize edilmesi, sözlü sınav sorularının ve cevapların önceden hazırlanmış olması, görüntü ve ses kaydı alınarak mülakat işleminin yargısal denetiminin sağlanabilmesi, hazırlanan soruların kura yöntemiyle belirlenmesi, puanlama kriterlerinin belirlenmesi, gerekçe sunularak puanların verilmesi, mülakat sonuçları ekran sayfasında büyük harflerle “Başarısız” şeklinde yer alan ifadenin objektif nezaket kurallarına aykırı olması sebebiyle bu hususların değerlendirilerek sözlü sınavın gerçekleştirilmesi yönünde idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikâyet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun hareket ettiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, İdarenin sözlü-mülakat sınavı öncesinde, bir puanlama kriteri düzenlenmesi, sınav soruları ile birlikte cevap anahtarının hazırlanması, sorulan bilgi sorularına adayların verdiği yanıtlara ve kişisel niteliklerine göre yapılan değerlendirmede hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı ve ‘gerekçeleriyle’ gösterilmesi, sözlü sınavın nesnelliği açısından aranan kriterlerdir. İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden komisyon üyelerince verilen puanların tutanağa geçirildiği, bunun dışında ayrıca soru ve cevaplara ilişkin herhangi bir gerekçeli tutanak tutulmadığı, sorulacak sorular için bir puanlama kriteri belirlemediği ve cevap anahtarı hazırlanmadığı anlaşılmıştır.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvurunun Kurumumuz tarafından reddedilmesi hâlinde durmuş olan dava açma süresi, ret kararının başvurana tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise tavsiye kararı üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis edilmez veya eylemde bulunulmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Buna göre; ilgili idarenin eylem ve işlemlerine karşı dava açma süresinden arta kalan sürede Ankara İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle;

Başvuranın sözlü sınavın yeniden değerlendirilmesi talebinin REDDİNE;

Sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ve “kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması ile aday adaylarının sınav sonucunun objektif nezaket kurallarına uygun şekilde açıklanması yönünde ADALET BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASI tavsiyede bulunulmasına,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; İdare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA ve ADALET BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

e-imzalıdır

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE