KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik ortamdan silinmesi talebini reddetti.

KDK, 657 Sayılı Kanun’un 137. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan bir personelin, şahsına karşı uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin bilgilerinin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği gibi hakkında olumsuz algılara yol açarak işyerindeki huzurunu olumsuz yönde etkilediğini ve maddi ve manevi zararlara yol açtığını, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur hakkında personel bilgi sistemi ve özlük dosyasının tutulmasına yönelik hususlara yer verildiğini ancak verilerin silinmesi hakkında herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek yaptığı başvuruyu reddetti.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI :2023/6026-S.23.9902

BAŞVURU NO: 2022/17255

KARAR TARİHİ :15/05/2023

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuran, 09.08.2016 tarihinde 657 Sayılı Kanun’un 137. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldığını, aynı makam tarafından 12.10.2016 tarihinde görevine iade edildiğini, şahsına karşı uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin bilgilerinin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği gibi hakkında olumsuz algılara yol açarak işyerindeki huzurunu olumsuz yönde etkilediğini ve maddi ve manevi zararlara yol açtığını, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur hakkında personel bilgi sistemi ve özlük dosyasının tutulmasına yönelik hususlara yer verildiğini ancak verilerin silinmesi hakkında herhangi bir düzenleme olmadığını, bu sebeple görevden uzaklaştırılmış ve geri göreve iade edilen memurun "görevden uzaklaştırma kararının özlük dosyası ve personel bilgi sisteminden silinmediğini, görüleceği üzere göreve iade kararı sonrası uzaklaştırma ile ilgili kayıtların Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP), Kurumsal Kaynak Yönetimi ve sicil hareketlerinin takip edilebildiği tüm belgelerden, hizmet cetvelinden ve hizmet belgesinden kayıtların silinmesi hakkında herhangi bir düzenleme bulunmadığını, ancak KHK hükümlerine istinaden görevinden ihraç edilen kamu görevlilerinin, görevlerine dönmesini öngören iade KHK’larında kişilerin ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalktığını, bu kapsamda, göreve yeniden iade edilen memurların idarece tüm mali ve sosyal haklarının ödendiğini, kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bilgilerin de başvurana ait hizmet belgesi, hizmet cetveli, sicil hareketleri vb. sistemlerden silindiğini, bu düzenleme ile terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplara üyeliği olmadığı halde ihraç edilen kamu görevlilerinin mağduriyetlerini gidermenin amaçlandığını, KHK ile ihraç edilen memurun göreve iade edilmesi durumunda memur hakkında tesis edilen tüm bilgiler silinmesine karşılık geçici görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili bilgilerin konuyu düzenleyen herhangi bir mevzuat düzenlemesi olmadığı gerekçesiyle silinmemesinin evleviyet ilkesi gereği açıkça hukuka aykırı olduğunu, nitekim görevden uzaklaştırma işlemlerinin yoğunlukla OHAL ilan edilmesine ilişkin konulara dayandığını, OHAL döneminde yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereği ihraç edilen kamu personellerinin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan örgütlere üyelik, mensubiyet, irtibat veya iltisakı bulunmadığı değerlendirilerek göreve iade edilmesi ile özlük ve mali hakları yanında iadenin sonucu olarak kayıtlar silinmesine karşın, idari tedbir olarak uygulanan görevden uzaklaştırma işlemi sonrası göreve dönen memurun kayıtlarının silinebilmesi için bir düzenlenme ihtiyacı aranmasının hakkaniyete uygun olmadığını, aksi durumda görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin bilgilerin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi kayıt alanlarında tutulması memur hakkında işlem yapmaya yetkili ya da yetkili olmayan kişilerin bu bilgilere ulaşmasına ve memur hakkında olumsuz algılara ve maddi/manevi zararlara sebep olabileceği gibi memurun lekelenmeme hakkını da ihlal edeceğini belirterek, özlük dosyası haricinde tutulan Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve benzeri gibi elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin şahsıyla ilgili kayıtların silinmesini talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 24.01.2023 tarih ve sayılı yazısında;

Başvuranın görevden uzaklaştırılma kararının özlük dosyasından silinmemesine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 109 uncu maddesinde "Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları İle ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir. ” denilmektedir.

15.04.2011 tarihli Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No:2) "Özliik Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” başlıklı bölümünde özlük dosyasında bulundurulması gereken belgelerin ilgilinin dosyasında muhafaza edilmesi gerektiği, personelin özlük dosyasının tutulması ve bilgilerin elektronik ortama aktarılması ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca anılan tebliğde özlük dosyasında tutulması gereken bölümlere yer verirken 4 üncü bölümde "Memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları, " yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alındığı Hizmet Takip Programına (HİTAP) ilişkin olarak hazırlanan 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğin 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 14.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Ek 6 ncı madde olarak eklenen maddede kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılarının hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan bilgilerini web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya internet servisi yöntemlerinden biri kullanılarak süresi içinde göndermekle yükümlü tutulduğundan, Üniversitemizde memurlar hakkında yapılan özlük dosyalan, özlük dosyalarının elektronik ortama aktarılması anılan Kanunun maddesi, Yönetmelik ve Tebliğ doğrultusunda yapılmaktadır,

Başvuranın personel özlük dosyası dışında personele ait Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Hizmet Takip Programı (HİTAP) bulunmaktadır. Bu sistemlerde personele ait Kimlik, İletişim, Öğrenim, Askerlik, İzin, Mahkeme Kararları, Kadro, Unvan, Hizmet, Ödül/Ceza, Borçlanma, Görevlendirme vb. bilgi kayıtlan yer almaktadır. Başvuranın görevden uzaklaştırılıp İade edilmesi hakkındaki işlemler personel özlük dosyası dışında personele ait Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Hizmet Takip Programında (HİTAP) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 109 uncu maddesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ıncı maddesi ile 15.04.2011 tarihli Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No:2) özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin usul ve esaslarda belirtildiği şekilde özlük dosyasında bulundurulması gereken belgelerden olup, bu belge ve bilgiler ilgilinin dosyasında muhafaza edilmektedir. Bu bilgilerin elektronik ortama aktarılması ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmaktadır.

Başvuranın başvurusuna konu talep bir idari soruşturmaya ait olup, konu hakkında ayrıca ceza soruşturması da yürütülmüştür. İdari soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi gereğince Kademe İlerlemesinin Durdurulması (3 yıl) disiplin cezası ile tecziye edilmiş, ceza soruşturması sonucunda ise Türk Ceza Kanununun 244/2 maddesi gereğince Bilişim Sistemine Veri Yerleştirme suçundan Kanunun ilgili diğer maddeleri de uygulanarak 14 Ay 1 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 CMK'nın 231/5 ve devamı maddeleri gereğince de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Bu hüküm 26.06.2019 tarihinde kesinleşmiştir.

Kamu Personelinin görevinden uzaklaştırılmasına dair bilgilerin İlgili elektronik ortamlardan silinmesi ile ilgili talepler genellikle OHAL döneminde Kamu Görevinden çıkarılıp tekrar görevine iade edilme ya da yine bu dönemde açığa alınıp görevine iade edilme süreçleri ile ilgilidir. Bu taleplere dayanak oluşturan husus gerek Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu, gerek 7075 sayılı Kanununun maddeleri gerekse de Kurumunuzun vermiş olduğu tavsiye kararlarıdır. Mevcut başvuruya konu talep ise OHAL döneminde tesis edilen işlemlerle ilgili olmayıp bizzat başvurucu tarafından yapılan bir eylemin idari soruşturma ve ceza soruşturmasına konu edilmesi ve bu süreçte görevinden uzaklaştırılması ile ilgilidir. Dolayısıyla idari soruşturmadan kaynaklı ve idari soruşturma sonucunda da suçun sabit görüldüğü bir eylemle ilgili olarak görevinden uzaklaştırılması ile ilgili kayıtların silinmesi talebi dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Kurumunuzun 12.02.2022 Karar tarihli ve Başvuru numaralı kararında da başvuruya konu işlemle ilgili olarak; “ilgiliye OHAL kapsamında veya KHK uyarınca işlem tesis edilmediği, başvuranın disiplin soruşturması kapsamında idarece açığa alındığı, başvuranın açığa alınması işlemi hakkında belgelerin mevzuata göre memurun özlük dosyasında bulunması gereken belgeler kapsamında olduğu ve sistem üzerinde saklanması gerektiği dolayısıyla idarece HİTAP sisteminde saklanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. " denilerek başvurunun reddine karar verilmiştir.

hususlarına yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun “Memur bilgi sistemi, özlük dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinde; “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kuramlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar.

Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.”

15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2) ' “657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilen “Memur bilgi sistemi, özlük dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinin son fıkrasında, “Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.” denilmektedir. Mezkur hükme istinaden aşağıdaki usul ve esaslara göre işlem yapılması gerekli görülmüştür.

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer mesleki bilgiler kaydedilir.

Kurumlarca her memura üzerinde memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, fotoğrafı ve gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı bir kurum kimlik belgesi verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilenler, personel bilgi sistemine kaydolunur ve bunlara kurum kimlik belgesi verilir. Söz konusu personel için personel bilgi dosyası tutulur.

Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından personel birimleri sorumludur.

Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur:

Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler,

İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,

Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları,

Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,

Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler,

Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler,

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler,

Saklanır.

Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya göre yerleştirilir.

Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, özlük dosyasında yer alan bilgilerden istihdam politikalarının tespiti ve uygulanmasında gerekli gördüklerini merkezde elektronik ortamda tutarlar.

Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır.

Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamaz, bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak kişi hakkında yayında bulunulamaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen personelin personel bilgi dosyasında; kronolojik sıraya göre sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ve unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler tutulur. ”

hükümlerine yer verilmiştir.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın, hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma işleminin özlük dosyasından silinmesi talebinin reddi; başvuran hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma işleminin, özlük dosyası haricinde tutulan hizmet cetveli, HİTAP, personel bilgi sistemi ve benzeri elektronik sistemlerden silinmesi yönünde işlem tesis etmesi için tavsiyede bulunulması yönündeki öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, 657 Sayılı Kanun’un 137. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldığını, aynı makam tarafından 12.10.2016 tarihinde görevine iade edildiğini, OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilen memurların göreve iade edilmesi durumunda haklarında tesis edilen tüm bilgiler silinmesine karşılık geçici görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili bilgilerin konuyu düzenleyen herhangi bir mevzuat düzenlemesi olmadığı gerekçesiyle silinmemesinin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek, özlük dosyası haricinde tutulan Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve benzeri gibi elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin şahsıyla ilgili kayıtların silinmesini talebiyle Kurumumuza başvuruda bulunmuştur.

İdare mevcut başvuruya konu talebin OHAL döneminde tesis edilen işlemlerle ilgili olmayıp bizzat başvurucu tarafından yapılan bir eylemin idari soruşturma ve ceza soruşturmasına konu edilmesi ve bu süreçte görevinden uzaklaştırılması ile ilgili olduğunu, dolayısıyla idari soruşturmadan kaynaklı ve idari soruşturma sonucunda da suçun sabit görüldüğü bir eylemle ilgili olarak görevinden uzaklaştırılması ile ilgili kayıtların silinmesi talebinin dayanaktan yoksun olduğunu belirtmiştir.

Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde, ceza kovuşturmasına bağlı olmayan görevden uzaklaştırılmanın ihtiyati tedbir niteliğinde olduğu düzenlenmektedir. Aynı Kanun’un 142 nci maddesinde soruşturma neticesinde disiplin sebebiyle meslekten çıkarma ya da cezai işlem uygulanması gerek görülmediği takdirde görevden uzaklaştırılma tedbirinin derhal kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, mevzuatta görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların ne olacağı hususunda herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

İdari işlem ile görevden uzaklaştırma ile OHAL kapsamında görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların elektronik veri tabanlarından silinmesi hususunda aşağıda yer verilen açıklamaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

KHK hükümlerine istinaden görevinden ihraç edilen kamu görevlilerinin, görevlerine dönmesini öngören iade KHK’lerinde kişilerin ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalkacağı, bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakların ödeneceği hükmüne dayanarak KHK’nin diğer etki ve sonuçlarını da ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bilgilerin kişiye ait hizmet belgesi, hizmet cetveli, sicil hareketleri vb. sistemlerden silinebildiği; ancak, görevden uzaklaştırma işlemine dair bilgilerin silinmesine yönelik ise herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. Bu itibarla, OHAL döneminde yürürlüğe konulan KHK’ler ile ihraç edilen kamu personelinin görevlerine iade edilmeleri halinde ihraca dair tüm hüküm ve sonuçlar ortadan kalkacağı için görevden uzaklaştırılmaya dair kayıtların da personele ait elektronik veri tabanlarından silinmesi gerekmektedir.

Ayrıca, görevden uzaklaştırıldıktan sonra görevine iade edilenlere ait Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK), İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP), Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve benzeri elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin kayıtların görülmesi, ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasına, bu durumun söz konusu resmi belgeleri kullanmak durumunda olan kişiler hakkında olumsuz algıların oluşmasına, kişinin maddi ve manevi zararının ortaya çıkmasına ve kişilerin lekelenmeme hakkının ihlal edilebilmesine sebebiyet vermektedir.

Diğer taraftan, OHAL kapsamında olmayan kişilerin disiplin işlemleri nedeniyle idari makamlarca görevden uzaklaştırılmasına dair kayıtların silinmesine ilişkin mevzuatta herhangi bir hüküm mevcut değildir. Bu sebeple, yapılan idari soruşturma neticesinde hakkında disiplin cezası tesis edilen kişilerin, idari soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldıklarına dair kayıtların silinmesi yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Tüm bu açıklamalar ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın hakkında yürütülen idari soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırıldığı, idari soruşturma neticesinde üç yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edildiği görüldüğünden, ilgili idare tarafından adı geçenin görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmemesi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkelere uyulduğu anlaşılmıştır.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliği tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Isparta İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Başvurunun REDDİNE,

Kararın BAŞVURANA ve ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE