Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisansla ilişiğinin kesilemeyeceği

Kamu görevinden ihraç edilen kişinin yüksek lisans kaydının silinmesinin hukuka uygun olmadığı hakkında.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2018/5779 E. , 2021/4629 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5779
Karar No : 2021/4629


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü-…
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, … Üniversitesi bünyesinde … olarak görev yapmakta iken kamu görevinden ihraç edilmesi nedeniyle yüksek lisans programı öğrenci kaydının silinmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararda; ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin, ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi nedeniyle lisansüstü eğitimle de ilişiklerinin kesilemeyeceği açık olduğundan, davacının, davalı üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken kamu görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle öğrenci kaydının silinmesine dair davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; davacı vekilinin 25/09/2017 tarihinde Mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile dosyaya vekaletnamesini sunduğu, bunun dışında hiçbir hukuki beyanda (faaliyet) bulunmadığı, 31/10/2017 tarihinde de dosya hakkında karar verildiği, dolayısıyla bu kararın verilmesinde davacı vekilinin hukuki yardımının bulunmadığı, başka bir ifade ile karar aşamasında yalnızca vekaletname sunulmasının hukuki yardım niteliği bulunmadığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Bölge Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; 25/09/2017 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ekinde vekalet sunan davacı avukatının, davaya vekil olarak dahil olduğu ve bu tarihten sonra 31/10/2017 tarihinde mahkemece karar verildiğinde de davacı avukatı olarak sistemde gözüktüğünden; Mahkeme kararının, vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmı yönünde kaldırılmasına, Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 1.090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarenin istinaf başvurusunun ise reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, hukuka ve mevzuata aykırı olarak verilen istinaf kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … 'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:


İLGİLİ MEVZUAT
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda Danıştayın, kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onayacağı hükmüne yer verilmiştir.


Anılan Kanun'un 31. maddesinin yargılama giderleri konusunda yollama yaptığı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 323. maddesinde, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmış; 326. maddesinde ise, yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.


1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık Ücreti" başlıklı 164. maddesinin 1. fıkrasında, avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği; 168. maddesinin son fıkrasında ise, avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınacağı kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME
Dosyanın incelenmesinden; davacı vekilinin, 25/09/2017 tarihinde İdare Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçe ile dosyaya vekaletnamesini sunduğu, bunun dışında hiçbir hukuki beyanda (faaliyet) bulunmadığı, 31/10/2017 tarihinde de dosya hakkında karar verildiği görülmektedir.


Yukarıda yer verilen hükümlere göre, dava dilekçesinin ve sonrasında savunmaya cevap dilekçesinin sunulmasında ve dava konusu bireysel işlemin iptali ile sonuçlanmasında davacı vekilinin, müvekkili olan davacıya 1136 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan 164. maddesinin 1. fıkrasında yer verilen avukatlık ücretini almasına hak kazandıracak herhangi bir hukuki yardımının bulunmadığı, yani uyuşmazlığın çözümünde emek ve çaba sarf ettiğinden söz edilemeyeceği açık olup; davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekmektedir.


Bu durumda, söz konusu maddi hatanın yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının hüküm fıkrasındaki, "Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 1.090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine" ifadesinin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca; "davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının yukarıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 19/10/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE