İntihal suçu ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?

İntihal suçu ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?

İntihal suçu ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?

İntihal suçu ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki intihal suçunun takibi şikayete bağlı suç olduğu, bu suçla ilgili 6 aylık şikayet süresi bulunduğu hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 2020/620

Karar No : 2020/620

KARAR

Şüpheli: ... -........................ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Suçu : .....................Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi şikayetçi '..................... 2003 Yılında......................................Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan "..." adlı makalesini, 2012 Yılında .....................................Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan adlı makalesinin % 62'sinde atıf yapmaksızın kullanmak suretiyle intihal yapmak. 

Suç Tarihi: 2012 Yılı.

İncelenen Karar : ................................................ Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 24.9.2019 tarih ve C.K.K./2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme karan verilen...........................

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine.

..................... Üniversitesi Rektörlüğünün 13.3.2020 tarih ve 1262 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi .........................nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde, alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması iktibasın belli olacak şekilde yapılması ve iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bir kısmın alındığı yerin de belirtilmesi koşuluyla caiz görüldüğü, aynı Kanunun 71’inci maddesinin üçüncü bendinde, bir eserden kaynak göstermeksizin ikdbasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı, 75’inci maddesinde ise, 71 ve 72’inci maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şikayete bağlı olduğu, yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekdği, bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükümlerine ver verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şüphelive atılı suçun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin ikinci bendine ilişkin olduğu, söz konusu suçun, ..................................Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan "Türk Sinemasında Kadının Değişen İmgesi" adlı makalenin yayın tarihi olan 6.4.2012 tarihinde işlendiği, bu suç nedeniyle ... tarafından 27.3.2018 tarihli dilekçeyle .................Üniversitesine, 2018 Yılı içinde de ............................. Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu, takibi şikayete bağlı bu suç için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73’üncü maddesinin birinci bendi uvarınca 6 aylık şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle isnat edilen suçla ilgili olarak soruşturma vc kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 24.9.2019 tarih ve C.K.K./2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle ... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına,

Dosyanın karar ekli olarak ....................... Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 11.6.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE