İnfaz koruma memurunun naklen mühendis atanması

infaz koruma memuru olan bir kişinin naklen mühedis kadrosuna atanmasında muvafakat verilmemesi hakkında danıştay kararı

İnfaz koruma memurunun naklen mühendis atanması

infaz koruma memuru olan bir kişinin naklen mühedis kadrosuna atanmasında muvafakat verilmemesi hakkında danıştay kararı

İnfaz koruma memurunun naklen mühendis atanması

İnfaz koruma memurluğundan mühendisliğe atanma örnek danıştay kararı 

Memurların kurumlararası nakil suretiyle atanmaları için her iki idarenin de iradesi zorunludur. Bu noktada memuru istihdam eden idare atama talebini uygun bulma konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak Danıştay’a göre ilgili idareler bu yetkilerini kariyer ilkesine uygun biçimde kullanmalıdırlar.

Örneğin; Danıştay’ın önüne gelen bir davada davacı Jeoloji Mühendisi unvanına sahip olup; Antalya H-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz ve koruma memuru görevinde bulunmaktadır. (A) İl Özel İdaresi emrinde bir göreve kurumlararası nakil yoluyla atanma isteğine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü, “bulunduğu yerde de personel ihtiyacı olduğu” gerekçesiyle muvafakat vermemiştir.

Danıştay ise konu ile ilgili bir kararda; “kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır” diyerek “davalı idarece personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de, Jeoloji Mühendisi olan davacının görev yapmak istediği alanın öğrenimine ve mesleğine uygun olması ve bu meslekte daha verimli olabileceği, ayrıca gitmek istediği kurumca öğrenimine uygun tarzda yükselebilme olanağının da mevcut olduğu hususları göz önüne alındığında davacının atanma isteğine muvafakat edilmemesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna varmıştır (D. 5.D., E. 2012/10984, K. 2013/76, T. 16.01.2013

YORUM EKLE