İnfaz koruma memuru naklen atanma danıştay kararı

infaz koruma memurunun kpss ile başka kuruma atanması muvafakat örnek danıştay kararı

İnfaz koruma memuru naklen atanma danıştay kararı

infaz koruma memurunun kpss ile başka kuruma atanması muvafakat örnek danıştay kararı

İnfaz koruma memuru naklen atanma danıştay kararı

İnfaz koruma memuru naklen atanma danıştay kararı 

İdarelere, kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri için muvafakat verme konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açık olup, bu itibarla davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1911

Karar No: 2021/2644

Karar tarihi: 28.04.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin . tarih ve . sayılı Adalet Bakanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; Danıştay Onaltıncı Dairesinin 31/03/2016 tarih ve E:2015/13314, K:2016/2351 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verilen temyize konu kararla;

İdarelere, kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri için muvafakat verme konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açık olup, bu itibarla davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna eklenen Geçici 41 inci madde hükmü kapsamında 04/10/2013 tarihinde memur kadrosuna atanan davacının, kanun hükmünde öngörülen beş yıllık süre dolmadan başka bir kamu kurum ve kuruluşuna nakli yapılamayacağından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmesine yasal olarak imkan bulunmadığı, infaz koruma memur kadrolarında açık nedeniyle ihtiyaç bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosyada Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE