İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

İdari işlemle görevden çıkarma ile KHK ile görevden çıkarmanın farklı işlemler olduğu

Davacının Kanun Hükmünde Kararname eki listede adına yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasının, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemi ortadan kaldırıcı veya değiştirici nitelikte olmadığı, ayrıca davacının Kanun Hükmünde Kararname eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılması işlemine karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuru kabul edilerek göreve iade edilmiş olmasının da, davacının Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemin davalı idare tarafından geri alındığı veya bir başka işlemle ortadan kaldırıldığı anlamına gelmediği dikkate alındığında, dava konusu işlemin hukuk alemindeki varlığını sürdürdüğü açık olduğundan, uyuşmazlığın esasına girilerek dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerekirken dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukuki isabet görülmediği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/1645

Karar No : 2021/964

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ........................................ Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : ............................... Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin ...................... tarih ve E:20................./1983, K:...................../3019 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: ................................................Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında .......................................... olarak görev yapan davacı tarafından, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 8. fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca kamu görevine son verilmesine ilişkin ...............................................................Üniversitesi Yönetim Kurulunun 05/08/2016 tarih ve 2016.48.02 sayılı işleminin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ................................................ 2. İdare Mahkemesinin 28/02/2018 tarih ve E:2018/148, K:2018/190 sayılıkararında; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, bir kamu personelinin kamu görevinden çıkarılabilmesi için, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirilmesinin yeterli görüldüğü, bu konuda idarelere geniş takdir yetkisi verilmiş olduğundan, idarece FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen davacının, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; ayrıca dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: ............................................Bölge İdare Mahkemesi ........................İdare Dava Dairesinin ....................................... tarih ve ................................................................sayılı kararında; davacının, dava konusu işlemden sonra, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldığı, bu işleme karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan davanın görülmekte olduğu anlaşıldığından uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı kaldırılmış, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ...............................................Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2018/41963 numaralı soruşturma sonucunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, işbu davaya konu uyuşmazlığın OHAL Komisyonuna yaptığı başvurudan bağımsız olarak hukuki denetiminin yapılması gerektiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ MAKBULE YAKIŞIKLI'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

............................................Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ................................................... olarak görev yapan davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin 8. fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca....................................................Üniversitesi Yönetim Kurulunun 05/08/2016 tarih ve 2016.48.02 sayılı işlemi ile kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

Öte yandan davacı, 22/11/2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden tekrar çıkarılmış, bu karara yönelik Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine ise görevine iade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İdari Dava Türleri Ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında, iptal davalarının, "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar" olarak tanımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İptal davasının konularından birini oluşturan bireysel idari işlemler, belli kişiler üzerinde yeni bir hukuki durum yaratma veya değiştirme gibi sonuçlar doğurmakta olup, görevli ve yetkili yargı merciince bu işlemler iptal edilinceye veya işlemi tesis eden idarece geri alınıncaya, kaldırılıncaya, değiştirilinceye veya düzeltilinceye kadar hukuki geçerliliğini korumaktadır.

Bu durumda; davacının Kanun Hükmünde Kararname eki listede adına yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasının, davacının üniversite yönetim kurulu kararıyla kamu görevinden çıkarılmasına dair işlemi ortadan kaldırıcı veya değiştirici nitelikte olmadığı, dava konusu işlemin hukuk alemindeki varlığını sürdürdüğü ve bu işleme karşı açılan davada işin esasının incelenmesi gerektiği açıktır.

Öte yandan, dava dosyasının incelenmesinden 677 sayılı KHK'ya ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olmasına yönelik kamu görevine iadesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine görevine iade edildiği görülmüştür. Davacının anılan Komisyon tarafından göreve iade edilmiş olması, davaya konu üniversite yönetim kurulu kararı ile davacının kamu görevinden çıkarılması işleminin davalı idare tarafından geri alındığı veya bir başka işlemle ortadan kaldırıldığı anlamına da gelmemektedir.

Netice itibarıyla dava konusu işlemin hukuk alemindeki varlığını sürdürdüğü açık olduğundan Bölge İdare Mahkemesince işin esasına girilerek dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabul edilerek; dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

.- Davacının temyiz isteminin kabulüne;

.- Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ............... İdare Mahkemesinin.................... tarih ve..................................... sayılı kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, kararın kaldırılması, esas hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki temyize konu .İdare Mahk...............emesi............................... İdare Dava Dairesinin ...................... tarih ve .........................sayılı kararının BOZULMASINA,

.- Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ............................................................... İdare Dava Dairesine gönderilmesine, 08/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE