İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

İdarenin sözleşme yenilememesinin subjektif saiklerle yapıldığının ispatı gerektiği

Bİr beledeyide şehir plancısı olarak görev yapan personelin sözleşmesi "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın sözleşmenin feshi başlıklı Ek 6. maddesinde yer alan "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" sebebine dayandırılarak yenilnememesi üzereine iptal davasına konu edilmiştir. Davaya bakan ilk derece mahkemesi; idari işlem tesis edilirken davacı hakkında performans ve hizmetine yönelik saptamaların yapılmadığı, görevinde başarısız ve yetersiz olduğuna ve davacının görev yaptığı pozisyonda hizmetine ihtiyacın bulunmadığına dair somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesine dair dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek idari işlemin iptalli ile yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi yönünde karar vermiştir.

Davalı idare tarafından bölge idare mahkemesine istinaf başvuru yapılmıştır. Bölge İdare Mahkemesi, mali yılla sınırlı olarak yapılan hizmet sözleşmesiyle şehir plancısı olarak görev yapan ilgilinin, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmediği, idarece daha sonra yeni şehir plancısı istihdam edilmesi yoluna da gidilmediği, öte yandan subjektif saiklerle sözleşmesinin yenilenmediği hususunda herhangi bir bilgi ve belgenin ortaya konulmadığı dikkate alındığında, sözleşme yenileme konusunda takdir yetkisi bulunan davalı idarenin davacının sözleşmesini yenilememesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/5239 E. , 2021/3059 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/5239
Karar No : 2021/3059

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kütahya ili, Hisarcık Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Kanun'un 49/3. maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak şehir plancısı pozisyonunda görev yapan davacının, 2020 yılı için sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin Hisarcık Belediye Başkanlığının … tarihli ve … sayılı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakları ve tüm özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davalı idarece sözleşmenin feshinin, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın sözleşmenin feshi başlıklı Ek 6. maddesinde yer alan "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" sebebine dayandırıldığı, öte yandan dava konusu işlem tesis edilirken davacı hakkında performans ve hizmetine yönelik saptamaların yapılmadığı, görevinde başarısız ve yetersiz olduğuna ve davacının görev yaptığı pozisyonda hizmetine ihtiyacın bulunmadığına dair somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığı dikkate alındığında, davacının sözleşmesinin yenilenmemesine dair dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan, Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca hukuka ve mevzuata aykırı olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının (özlük haklarının) da davalı idare tarafından yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal hakların davalı idare tarafından en geç dava açma tarihi olan 06/12/2019 tarihinden itibaren hak ediş tarihleri itibariyle hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; mali yılla sınırlı olarak yapılan hizmet sözleşmesiyle şehir plancısı olarak görev yapan davacının, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmediği, idarece daha sonra yeni şehir plancısı istihdam edilmesi yoluna da gidilmediği, öte yandan subjektif saiklerle sözleşmesinin yenilenmediği hususunda herhangi bir bilgi ve belgenin ortaya konulmadığı dikkate alındığında, sözleşme yenileme konusunda takdir yetkisi bulunan davalı idarenin davacının sözleşmesini yenilememesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hizmetine ihtiyaç duyulmadığının hukuken kabul edilebilir biçimde net olarak ortaya konulmadığı, görevinde başarısız ve yetersiz olduğuna yönelik herhangi bir tespitin bulunmadığı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kullanılması gerektiği, hakkında tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması, davanın reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Kullanılmayan …-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine,
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 25/05/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE