İdareler Danıştay'ın Bozma Kararına Uygun İşlem Yapmak Zorunda mıdır?

Davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay Onikinci Dairesinin kararı üzerine hukuki sürec

İdareler Danıştay'ın Bozma Kararına Uygun İşlem Yapmak Zorunda mıdır?

Davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay Onikinci Dairesinin kararı üzerine hukuki sürec

İdareler Danıştay'ın Bozma Kararına Uygun İşlem Yapmak Zorunda mıdır?

İdareler Danıştay'ın Bozma Kararına Uygun İşlem Yapmak Zorunda mıdır?

Davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay Onikinci Dairesinin kararı üzerine hukuki sürecin devam ettiği ve bozma kararı dava konusu işlemi iptal eden bir karar niteliğinde olmadığından, Mahkemece bozma kararına uyulmak ya da önceki kararda ısrar edilmek suretiyle yeniden verilecek karar sonucuna göre yargı kararının uygulanmasına yönelik idarece işlem tesis edilmesi gerektiğinden; davacının, anılan bozma kararı uyarınca hakkında işlem tesis edilmesi için yapmış olduğu başvurusunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Beşinci Daire

Esas No-.2016/26505

Karar No : 2016/6573

....

Dava dosyasının incelenmesinden, (B) grubu polis amiri statüsünde başkomiser olan davacı tarafından, (A) grubu polis amiri sayılmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin kararın, Danıştay Onikinci Dairesinin 18.11.2011 tarih ve E:2009/5741, K:2011/5979 sayılı kararıyla bozulduğundan bahisle, Nisan 2012 tarihinde yapılacak emniyet amirliği sınavına (A) grubu polis amiri statüsünde girmek istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 18.01.2012 tarihli işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 2577 sayılı Kanunun yukarıda yazılı hükümleri uyarınca, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına yönelik Danıştay Onikinci Dairesinin kararı üzerine hukuki sürecin devam ettiği ve bozma kararı dava konusu işlemi iptal eden bir karar niteliğinde olmadığından, Mahkemece bozma kararına uyulmak ya da önceki kararda ısrar edilmek suretiyle yeniden verilecek karar sonucuna göre yargı kararının uygulanmasına yönelik idarece işlem tesis edilmesi gerektiğinden; davacının, anılan bozma kararı uyarınca hakkında işlem tesis edilmesi için yapmış olduğu başvurusunun reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından, işlemi iptal eden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022, 11:43
YORUM EKLE