"İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

'İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti' yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

"İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

"İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

"İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

"İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulunmanın gerekçelendirilmesi gerekir mi?

Mülki idare amiri olarak görev ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda "İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" yönünden yetersiz bulma ile ilgili bölümdeki iddialar gerekçelendirilmediği  için ilk derece mahkemesince iptal kararı verilmiştir.  Davayı temyizen inceleyen Danıştay 5. Dairesi, mülki idare amirlerinin yöneticilik ehliyetini, idarecilik bilgi ve kabiliyetini ortaya koyma adına mülkiye müfettişinin gözlem ve kanaatleri doğrultusunda düzenlenen dava konusu değerlendirme raporunda, gözlem ve kanaatlerin inceleme/soruşturma/tutanak vb. şekilde somutlaştırılmasının fiilen mümkün olmadığı, takdir edilen notun (72) "başarılı" sayıldığı, davacının "üstün başarılı" sayılması için değerlendirme dönemine ilişkin kayda değer olumlu bir gelişme bulunmadığı gibi değerlendirmeyi yapan sicil amiri tarafından olumsuz kanaate de yer verildiği ve yapılan değerlendirmenin taraflı yapıldığı ve/veya amirin yanlı davrandığına ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığı, bunun yanında hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belge ile delillendirilmediği hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemin objektif olmadığından söz edilmesine olanak bulunmadığı, bu sebeple dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle Mahkeme kararını bozmuştur.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15334 E. , 2021/3457 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15334
Karar No : 2021/3457

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 07/12/2020 günlü, E:2016/20715, K:2020/5634 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi gereğince düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

 
Dava konusu istem : Davacı tarafından; Trabzon ili, … İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptığı döneme ilişkin olan 2012 yılı Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Raporunun iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : … İdare Mahkemesince; davacının "iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptaline karar verildiği, değerlendirme raporunun ikinci kısmı olan "İdarecilik Bilgisi ve Kabiliyeti" bölümünde davacı hakkında değerlendirmede bulunulmadan 10 üzerinden 7 puan ve 5 üzerinden 4 puan verildiği, değerlendirme yapılırken gözlem ve kanıların gerekçeli olarak belirtilmesi kuralına aykırı davranıldığı, mahkeme kararıyla iptal edilen disiplin cezasına konu olan fiillerin de değerlendirme raporunda esas alındığı dikkate alındığında, dava konusu Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Raporunun mevzuatla getirilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmediği ve davacının ortaya koyduğu şahsi niteliklerin ve mesleki performansın kamu yararı ve hizmet gereklerine etkisinin somut ve objektif bir biçimde ortaya konulmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Daire kararının özeti : Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Beşinci Dairesi kararıyla; mülki idare amirlerinin yöneticilik ehliyetini, idarecilik bilgi ve kabiliyetini ortaya koyma adına mülkiye müfettişinin gözlem ve kanaatleri doğrultusunda düzenlenen dava konusu değerlendirme raporunda, gözlem ve kanaatlerin inceleme/soruşturma/tutanak vb. şekilde somutlaştırılmasının fiilen mümkün olmadığı, takdir edilen notun (72) "başarılı" sayıldığı, davacının "üstün başarılı" sayılması için değerlendirme dönemine ilişkin kayda değer olumlu bir gelişme bulunmadığı gibi değerlendirmeyi yapan sicil amiri tarafından olumsuz kanaate de yer verildiği ve yapılan değerlendirmenin taraflı yapıldığı ve/veya amirin yanlı davrandığına ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığı, bunun yanında hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belge ile delillendirilmediği hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemin objektif olmadığından söz edilmesine olanak bulunmadığı, bu sebeple dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle Mahkeme kararı bozulmuştur.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE
BULUNANIN İDDİALARI : Davacı tarafından; Danıştay Beşinci Dairesince yalnızca değerlendirme raporunda verilen puan üzerinden hukuki inceleme yapılmış ise de, iptal davasına konu hususun yalnızca "72 puan verilmesi" olmadığı, dava konusu değerlendirme raporunda yer alan mesnetsiz ifadelerin de iptalinin istendiği, kendisinin 2012 yılına kadar olan tüm değerlendirmelerinin "üstün başarılı" şekilde puanlandırıldığı, 2012 yılından sonraki süreçte de üstün başarı gösterdiği, 2020 yılında doğrudan İçişleri Bakanı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiği, dava konusu değerlendirme raporunun hukuka aykırı şekilde düzenlendiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabul edilerek, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:


Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, davacının karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 07/12/2020 günlü, E:2016/20715, K:2020/5634 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, karar düzeltme giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan …-TL YD harcının davacıya iadesine,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 14/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

YORUM EKLE