Hususi Damgalı Pasaport İçin Kadroya Asaleten Atanmak Gerektiği

Hususi Damgalı Pasaport İçin Asaleten Atanmak Gerekir, Vekil Memura Hususi Damgalı Pasaport Verilemez

Hususi Damgalı Pasaport İçin Kadroya Asaleten Atanmak Gerektiği

Hususi damgalı pasaport alabilmek için; birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolara asaleten atanmış olunması gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onuncu Daire

Esas No: 2014/5894

Karar No : 2016/1906

İstemin Özeti : Davacı tarafından, hususi damgalı pasaport verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 29.11.2011 tarih ve 121/41939 sayılı .... Emniyet Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 16. İdare Mahkemesince; davacının birinci derece mimar kadrosunda görev yaptığı açık ise de, anılan kadroya 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca vekaleten atandığı göz önüne alındığında, birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroya asaleten ataması yapılmayan davacının hususi damgalı pasaport verilmesi isteği ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :  Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedi

.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile ....İdare Mahkemesinin 28/5/2014 tarih ve E:2013/1314, K:2014/653 sayılı kararının onanmasına 12/4/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 21:36
YORUM EKLE