Hafta sonu İl dışına izinsiz çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

memurun amirinden izin almadan il dışına çıkması durumunda disiplin cezası verilmesinin mümkün olmadığı hakkında danıştay kararı

Hafta sonu İl dışına izinsiz çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

memurun amirinden izin almadan il dışına çıkması durumunda disiplin cezası verilmesinin mümkün olmadığı hakkında danıştay kararı

Hafta sonu İl dışına izinsiz çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

İl dışına izinsiz çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Memurların hafta sonu il dışına çıkmaları durumunda amirlerinden izin almalarına gerek olmadığına dair danıştay kararı yazımız ekindedir.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2018/4283 E.  ,  2022/752 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/4283

Karar No : 2022/752

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNANLAR : 1. ...Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü - ...

VEKİLİ : Av. ...

2. ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının karşılıklı olarak temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunda uzman olarak görev yapan davacının, görev süresinin bitimi olan 21.01.2016 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ve daha sonraki dönemde uzatılmamasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu'nun ...tarih ve ...sayılı kararı ile anılan karara yapılan itirazın reddine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu'nun ...tarih ve ...sayılı kararının ve anılan kararın bildirimine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali ve yoksun kalınan maaş, mali ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararında; davacının görevinde başarılı olmadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulmadığına ilişkin somut bir bilgi ve belge bulunmadığı, göreve gelmediği günlerde özel bir hastaneden alınmış istirahat raporu bulunduğu, haftasonu çalıştığı birimden izin alınmasının gerekmediği, ikamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk etmek fiilinin ...tarih ve ...sayılı Kanunun 111. maddesi ile disiplin cezasını gerektiren haller arasından çıkarıldığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, Anayasanın 125. maddesi gereği davacıya ödenmeyen mali haklarının, davanın açıldığı 30.01.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının davanın açıldığı 30.01.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ...Bölge Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; davacının 21.01.2016 tarihinden itibaren görev süresini bir yıl uzatan idarece, bu sürenin 21.01.2017 tarihinde bitmesi üzerine, sözleşmenin geçerli olduğu dönem içindeki performansına, akademik yetkinliğine, başarı ve disiplin durumuna göre bir değerlendirme yapılarak 21.01.2017 tarihinden sonrasına ilişkin olarak o tarihte sözleşmesinin yenilenmesi veya yenilenmemesi hususunda bir karar verilmesi gerekirken, 21.01.2016- 21.01.2017 dönemi için yapılan sözleşme süresi içinde, henüz sözleşme sona ermeden, sözleşmenin bitim tarihinden sonraki yıla ilişkin, geleceğe dönük tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına yönelik davalı idarenin istinaf başvurusunun belirtilen gerekçe ile reddine; mahkeme kararının "yoksun kaldığı mali hakların dava tarihi olan 30.01.2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine " ilişkin kısmı bakımından, davacının sözleşmesinin sona erdiği 21.01.2017 tarihine kadar görevine devam ettiği, dolayısıyla bu tarihe kadar parasal hak kaybının olmadığı, bu nedenle davacının yoksun kaldığı mali haklara ilişkin talebinin 21.01.2017 tarihinden sonrasına ilişkin olduğunun kabulü gerektiği; 21.01.2017 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak, dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesine ilişkin Daire kararının davacının görevine devam edeceği yönünde doğrudan bir sonuç doğurmadığından, idarenin bu karar üzerine 21.01.2017 - 21.01.2018 dönemine ilişkin olarak davacının sözleşmesinin yenilenmesi veya yenilenmemesi yolunda alacağı karara göre açıkta kaldığı sürelere ilişkin parasal haklarının ödenmesi veya ödenmemesi yolunda bir karar verilebileceğinden, bu aşamada 21.01.2017 tarihinden sonrasında açıkta kaldığı sürelere ilişkin parasal hak talebi hakkında karar verilmesine yer bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına yönelik davalı idarenin istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddine, davalı idarenin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ....İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının, "yoksun kaldığı mali hakların dava tarihi olan 30.01.2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" ilişkin kısmının kaldırılmasına; davacının yoksun kaldığı parasal, mali ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, kararın aleyhe olan kısmı bakımından, Yüksekokul Müdürünün davacı hakkındaki görüşünün ve davacının hal, tavır ve davranışları ile Bölümde birlikte çalışmayı zorlaştırdığının dikkate alınması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu; davacı tarafından, mahkemenin iptal kararının gerekçesinin ve parasal, mali ve özlük hakları bakımından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyize cevap verilmemiş olup, davacı tarafından davalı idarenin temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

YORUM EKLE