Görev Tahsisli Konuttan Faydalanabilecek Unvanlar Mahkeme Karar

T.C. DANIŞTAY Onbirinci Daire Esas No: 2016/7270 Karar No: 2016/4432 Temyiz İsteminde Bulunan

Görev Tahsisli Konuttan Faydalanabilecek Unvanlar Mahkeme Karar

T.C.

DANIŞTAY Onbirinci Daire

Esas No: 2016/7270

Karar No: 2016/4432

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 10.02.2016 tarih ve E:2015/1051;

K:2016/231 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi: ….

Düşüncesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği ve eki 2 sayılı

cetvelde görev tahsisli konuttan faydalanabilecek unvanlar arasında yer almayan davacının,

lojmandan tahliyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, temyiz

isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 15.01.2016 tarih

ve 2016/1 sayılı Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararında Değişiklik

Yapılmasına Dair 01.08.2016 tarih ve K:2016/32 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen

dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar

verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saraylar bünyesindeki İdari ve Mali

İşler Başkanlığı emrinde iletişim büro şefi olarak görev yapan davacı tarafından, ikamet

etmekte olduğu davalı İdareye ait ... adresinde bulunan lojmanın tahliyesine yönelik olarak

tesis edilen 19.03.2015 tarih ve 220524 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesince; davacıya lojman tahsis edilmesine ilişkin kararın

kaldırılması veya iptal edilmesi yönünde konut tahsis komisyonu tarafından alınmış bir karar

bulunmadığından, yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca konut tahsis komisyonu

tarafından davacıya lojman tahsis edilmesine ilişkin 19.07.2012 tarih 2012/3 sayılı karar iptal

edilmeden veya kaldırılmadan, davacının dava konusu işlemle tahliyesinin istenmesine ilişkin

olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin

iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen

incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kamu Konudan Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendinde, "Görev tahsisli konutlar;

yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki

ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır."; "Konuttan çıkma" başlıklı 7.

maddesinin (a) bendinde, "Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar;

tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak

zorundadırlar."; (e) bendinde, "Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları

anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar."

kurallarına yer verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasında,

"Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yetkili makam TBMM Başkanlığı Genel Sekreteridir.", 6.

maddesinin (b) bendinde, "Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde

belirtilenlere, görevinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen

konutlardır." düzenlemesine yer verilmiş; Ek 2 sayılı cetvelde ise Genel Sekreter, Genel

Sekreter Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Özel Kalem Müdürü

Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Baştabip ve Sivil Savunma Uzmanı kadroları sayılmış;

"Konuttan Çılana, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi" başlıklı 23. maddesinin 4.

fıkrasında da, "Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları

anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak

zorundadırlar." kuralı yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saraylar Daire

Başkanlığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı emrinde iletişim büro şefi olarak görev yapan

davacıya 19.07.2012 gün ve 2012/3 sayılı komisyon kararı ile görev tahsisli konut tahsis

edildiği, kurumda görev yapan bir personelin lojman tahsislerinin mevzuata göre

yapılmadığına yönelik şikâyeti üzerine iç denetçi tarafından yapılan inceleme sonucu

düzenlenen 20.02.2015 günlü raporda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut

Yönetmeliğinde görev tahsisli konuttan faydalanacak kadrolar arasında yer almamasına

rağmen davacıya görev tahsisli konut tahsis edildiği hususlarına yer verilmesi nedeniyle,

TBMM Genel Sekreterliğinin 24.02.2015 tarih ve 216908 sayılı yazısı üzerine söz konusu

mevzuata aykırılığın giderilmesi amacıyla dava konusu işlem ile lojmandan tahliyesinin

istenilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği ve eki 2 sayılı

cetvelde görev tahsisli konuttan faydalanabilecek unvanlar arasında yer almayan davacının,

lojmandan tahliyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, idare mahkemesi

kararında ise hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine,

kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık

olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi


 


[gview file="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/12/Lojman.pdf"]

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2017, 09:01
YORUM EKLE