Geç muvafakat verilmesi nedeniyle memurun mahrum kaldığı maaş

Memurun muvafakatının geç verilmesi nedeniyle mahrum kaldığı maaşları alması gerektiği hakkında danıştay kararı

Geç muvafakat verilmesi nedeniyle memurun mahrum kaldığı maaş

Memurun muvafakatının geç verilmesi nedeniyle mahrum kaldığı maaşları alması gerektiği hakkında danıştay kararı

Geç muvafakat verilmesi nedeniyle memurun mahrum kaldığı maaş

Geç muvafakat verilmesi nedeniyle memurun mahrum kaldığı maaş 

Mahkeme muvafakat vermeme işleminin hizmet kusurunu oluşturduğu, idarenin yargı kararıyla hukuka aykırılığı saptanan işlemleri nedeniyle davacının yoksun kaldığı maaş farklarının ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Danıştay 2. Dairesi bu kararı onamıştır.

TC.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas Numarası: 2021/15628

Karar Numarası: 2021/4209

Karar Tarihi: 15.11.2021

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ... Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacının, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavında başarılı olduğundan bahisle Muğla Vergi Dairesi Başkanlığında anılan kadroya atanma talebi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğünün... günlü, ... sayılı muvafakatname verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun, davalı idare tarafından zımnen reddine ilişkin işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal kayıpların tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E:..., K:... sayılı kararla dava konusu işlemin iptaline, davacının parasal haklarının tazminine ilişkin istem yönünden ise davanın reddine hükmedilmiş; anılan kararın taraflarca -karşılıklı olarak- temyizi üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 09/01/2020 günlü, E:2016/15088, K:2020/283 sayılı kararıyla, davanın reddine ilişkin kısmı bozulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı davanın yetki yönünden reddi ile dosyanın gönderildiği ... İdare Mahkemesince, bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararla; "bakılan davada, muvafakat verilmemesi neticesinde davacının gelir uzman yardımcılığı kadrosuna geç atanmasının, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün hizmet kusurunu oluşturduğu, idarenin yargı kararıyla hukuka aykırılığı saptanan işlemleri nedeniyle davacının yoksun kaldığı maaş farklarının ödenmesi gerektiği açık olup, Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğünün ... günlü, ... sayılı muvafakat talep yazısında "davacının Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazandığının" açıkça belirtildiği ve 08/06/2016 tarihinde anılan kadroya atamasının yapılmış olduğu göz önüne alındığında, davacının davalı idarede yaptığı görev ile Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosu arasındaki maaş farklarının ve diğer mali haklarının davacıya ödenmesine karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; Mahkemece, davacının aday memur olma özelliğinin hiç irdelenmediği, 657 sayılı Kanunun 54. maddesinin emredici nitelikte olduğu ve aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağının düzenlendiği, anılan Kanun'a uygun olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, buna bağlı olarak parasal hakların ödenmesine imkan bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 08:54
YORUM EKLE