Eski kurumundan ilişik kesemeyen memurun atamasının iptal edilmesi

sınavla başka kurumuna atanan memurunun eski kurumundan ilişiğini kesememesi nedeniyle yeni kurumunda göre başlamaması nedeniyle atama onayının iptal edilmesi

Eski kurumundan ilişik kesemeyen memurun atamasının iptal edilmesi

sınavla başka kurumuna atanan memurunun eski kurumundan ilişiğini kesememesi nedeniyle yeni kurumunda göre başlamaması nedeniyle atama onayının iptal edilmesi hakkında danıştay kararı

Eski kurumundan ilişik kesemeyen memurun atamasının iptal edilmesi

Eski kurumdan ilişik kesemeyen memurun atamasının iptal edilmesi 

Mevzuat hükümlerinde zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanların atamalarının iptal edileceği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Anılan hükümlerde sadece belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplere yer verilmiş, bunun dışında atamanın ertelenmesi diye bir uygulamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla anılan düzenlemeler ile kamu hizmetinin sürekliliği ve düzenliliğinin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Kısacası, mevzuatta belirtilen durumların ortaya çıkmış olması halinde idarenin belirtilen doğrultuda işlem yapması dışında bir alternatifi bulunmamaktadır.

Bu durumda; davanın reddine hükmedilmesi gerekirken, davacının içinde bulunduğu sözleşmeli subay statüsünün zorlayıcı neden olarak görülerek dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

12. D., E. 2013/6674 K. 2014/5 T. 21.1.2014

T.C. Danıştay Başkanlığı - 12. Daire

Esas No.: 2013/6674

Karar No.: 2014/5

Karar tarihi: 21.01.2014

İstemin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12.12.2012 günlü, E:2012/1093, K:2012/2629 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : K1

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dava dosyasının tekemmül etmiş olması nedeniyle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca 17-30 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan sınavda başarılı olması üzerine Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak ataması yapılan davacının, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sözleşmeli subay olarak görev yapmasından dolayı ilişiğini keserek süresinde görevine başlayamaması nedeniyle, 7.2.2012 tarihli atama onayının iptaline ilişkin 25.4.2012 tarihli ve 1150 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12.12.2012 tarih, E:2012/1093, K:2012/2629 sayılı kararıyla; davacının atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumda göreve başlamadığından bahisle, dava konusu işlem tesis edilmişse de, sözleşmeli subay olarak görev yapan davacının, 30.08.2006 tarihinde imzalamış olduğu ve 6 yıl geçerli olan sözleşme süresinin 29.08.2012 tarihinde dolacağı, sözleşmeli subay olarak zorunlu bir devlet hizmetinin ifası nedeniyle, süresi dolmadan sözleşmesinin feshi mümkün olmadığından, atandığı yerde 15 gün içerisinde göreve başlayamamasının zorunluluktan kaynaklandığı, göreve başlamamasında davacıya izafe edilebilecek bir kusur bulunmadığı dikkate alındığında, davacının kazandığı sınav sonucunun saklı tutulması ve sözleşme süresinin bitiminde, atandığı göreve başlatılması gerekirken, 657 sayılı Yasanın 63. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle atama onayının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının, hukuk ve usule ve uygun bulunmadığını öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde; "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. Yukarıdaki süreler; 1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar. Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarcaderhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

Aynı Kanun'un 63. maddesinde; "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükümlerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sözleşmeli subay olarak görev yapan davacının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca 17-30 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan sınavda başarılı olması üzerine Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak 07.02.2012 tarihinde açıktan atamasının yapıldığı, atandığı kurumda göreve başlayabilmek amacıyla halihazırda geçerli olan sözleşmesinin feshi için Jandarma Genel Komutanlığına başvurduğu, Jandarma Genel Komutanlığının 08.04.2012 tarihli işlemi ile, sözleşmesinin feshedilmesinin mümkün olmadığının bildirilmesi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na verdiği 10.04.2012 tarihli dilekçesiyle, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli subay olarak görev yaptığını belirterek, sözleşmesinin 29.08.2012 tarihinde bitecek olması nedeniyle atamasının sözleşme bitim tarihine kadar durdurulması ve sözleşme bitim tarihinden sonra yapılmasını istediği, ancak İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 16.04.2012 tarih ve 255263 sayılı yazısında, adı geçenin 657 sayılı Yasanın 62. maddesinde öngörülen süre içinde göreve başlamadığının belirtilmesi üzerine, 25.4.2012 tarih ve 1150 sayılı davalı idare işlemi ile 7.2.2012 tarihli atama onayının iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanların atamalarının iptal edileceği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Anılan hükümlerde sadece belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplere yer verilmiş, bunun dışında atamanın ertelenmesi diye bir uygulamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla anılan düzenlemeler ile kamu hizmetinin sürekliliği ve düzenliliğinin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Kısacası, mevzuatta belirtilen durumların ortaya çıkmış olması halinde idarenin belirtilen doğrultuda işlem yapması dışında bir alternatifi bulunmamaktadır.

Bu durumda; davanın reddine hükmedilmesi gerekirken, davacının içinde bulunduğu sözleşmeli subay statüsünün zorlayıcı neden olarak görülerek dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 11:01
YORUM EKLE