Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Emekli maaşı alan kişiye adli yardım yapılır mı?

Danıştay, emekli maaşı alarak düzenli gelir elde eden kişinin yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin herhangi bir belge ya da dosya sunmadığı için adli yardım talebinin reddi yönünde karar verdi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/10318 E. , 2021/1879 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/10318
Karar No : 2021/1879

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : Davacının, Denizli Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yaptığı dönemdeki eylemleri sebebiyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … günlü, … sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, vekalet ücreti yönünden bozulmasına ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 24/05/2017 günlü, E:2016/17238, K:2017/14302 sayılı kararına uyularak, ilk kararın verildiği 30/04/2013 tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.320,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk incelemeyle görevli Tetkik Hakimi …'ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
İLGİLİ MEVZUAT :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, İdare Mahkemesinin ilk kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan ve 3622 sayılı Kanun ile değişik 48. maddesinin 6. fıkrasında, "Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı taktirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay Dairesi, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir." hükmüne; aynı Kanun'un Geçici 8. maddenin 1. fıkrasında ise, "Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dosyanın incelenmesinden; davacı vekili tarafından, … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararının adli yardım talepli olarak temyizen incelenerek bozulmasının istenildiği, Danıştay Beşinci Dairesinin 14/09/2020 günlü, E:2020/3942 sayılı kararıyla, davacının halen emekli maaşı alarak düzenli bir gelir elde ettiği, ayrıca yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin herhangi bir belgenin de dosyaya sunulmadığı gerekçesiyle adli yardım isteminin reddedildiği, akabinde yukarıda anılan Danıştay Başkanlık Kurulu kararı uyarınca dosyanın Dairemize devredildiği, davacının adli yardım talebinin reddedilmesi nedeniyle dosyanın işleme konulabilmesi ve tekemmül ettirilebilmesi için verilmesi zorunlu olan 381,10-TL harç pulu giderinin 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6 ve 7. fıkraları uyarınca tamamlanması, aksi halde temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılacağı hususunun Dairemizin 16/03/2021 günlü Başkanlık yazısı ile 27/03/2021 tarihinde davacı vekiline usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine karşın, söz konusu noksanlığın giderilmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin 6. fıkrası uyarınca harç giderinin tamamlanmaması nedeniyle, davacının temyiz isteminin esasının incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacı tarafından, … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararı hakkında TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULMAMIŞ SAYILMASINA,
2. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
3. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE