Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Diplomaya denklik verilmeme işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen kişiye tazmin yükümlülüğü var mı?

Davacı tarafından diplomasına denklik verilmemesine ilişkin işlemin Mahkeme kararıyla iptal edildiğinden bahisle iddia edilen zararın tazmini istemiyle açılan davada; davalı idarenin tazmin sorumluluğunu gerektirir bir hizmet kusurunun bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/383

Karar No : 2021/1995

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

TARAF (DAVALI) : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/10/2019 tarih ve E:2019/1434, K:2019/2842 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptal edildiğinden bahisle uğranıldığı iddia edilen zarara karşılık 266.832,73 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25/12/2018 tarih ve E:2018/770, K:2018/2499 sayılı kararda; davacı tarafından maddi ve manevi açıdan mağduriyetine sebebiyet verdiği iddia edilen idari işleme karşı açılan davada, idari yargı merciince davacının diplomasına doğrudan denklik verilmesi sonucunu doğuran bir karar verilmediği, davalı idarece davacının gördüğü eğitim, aldığı dersler incelenmek ve bilimsel görüşler alınmak suretiyle yeni bir işlem tesis edildiği ve bilgisayar mühendisliği müfredatının zorunlu olan derslerinden temel eksiklik tespit edildiğinden seviye tespit sınavının II. aşamasından 100 üzerinden en az 40 puan alması halinde denklik belgesi düzenlenmesi yönünde yeni bir karar verildiği, Ankara 7. İdare Mahkemesinin iptal kararının davacının diplomasına doğrudan denklik belgesi verilmesi anlamına gelmediği dikkate alındığında dava konusu uygulamalarda mahkeme kararının gerekçelerine uygun şekilde işlem tesis eden davalı idarenin tazmin sorumluluğunu gerektirir bir hizmet kusuru bulunmadığı, tazminata hükmedilebilmesi için lâzım gelen şartların bu davada gerçekleşmediği sonucuna varılarak davacının maddi ve manevi tazminat talepleri yerinde görülmediğinden davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı / davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, davalı idareye yapılan denklik başvurusunun uzun süre sürüncemede bırakıldığı, bu sebeple davacının elem ve üzüntü duymamış olmasının kabul edilemez olduğu, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, aleyhe maddî ve manevî tazminata hükmedilmesini gerektirecek hukukî koşulların oluşmadığı, zira Danıştay içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere, idarî yargı mercîleri tarafından verilen her iptal kararının idarenin hizmet kusuru olduğu anlamına gelmediği ve tazmin sebebi oluşturmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...........................'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

Temyiz isteminin reddine,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/10/2019 tarih ve E:2019/1434, K:2019/2842 sayılı kararının ONANMASINA,

Kesin olarak, 01/04/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE