Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Danıştay, istifa dilekçesinin iradesi dışında düzenlendiği iddiasını kabul etmedi

Davacı tarafından imzalanan ve davacının kendi iradesi dışında düzenlediği yolunda bir kanıt bulunmayan istifa dilekçesinin her ne kadar sözleşmeli uzman görevine atanmadan önce verildiği belirtilmekle birlikte, bu hususun hukuken kabul edilebilir kanıtlarla ortaya konulamadığı, davacının söz konusu göreve atanmasından sonra geçen 15 aya yakın süre içerisinde bu dilekçesindeki isteğinden vazgeçtiği yolunda davalı idareye herhangi bir başvurusunun da olmadığı anlaşıldığından, davacının anılan dilekçesiyle ortaya koyduğu iradenin hukuki sonucu olarak tesis edilen dava konusu işlem hukuka uygun olduğu hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15459 E. , 2021/4431 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15459
Karar No : 2021/4431

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri Av. …
Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'nu temsilen …Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; (Mülga) Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde sözleşmeli statüde uzman olarak görev yapan davacı tarafından, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca sözleşmesinin feshine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 06/02/2020 günlü, E:2019/3918, K:2020/657 sayılı bozma kararına uyularak verilen … günlü, E:…, K:… sayılı temyize konu kararla; davalı idarece; davacının, 25/07/2014 tarihinde kayıtlara giren dilekçesi ile ailevi nedenlerle görevinden ayrılma iradesini ortaya koyduğu ve davacının bu isteği doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiğinin ileri sürüldüğü, ancak davacının, işleme dayanak oluşturan istifa dilekçesini sözleşmeli uzman görevine atanmadan önce iradesi dışında, idarenin isteği üzerine verdiğini ve idarece talebi dışında istifa dilekçesinin işleme konulduğunu belirttiği, dilekçede davacı tarafından atılmış bir tarih bulunmadığı gibi istifa iradesine dayandığı belirtilen dava konusu atama işlemine karşı dava açtığı hususları da birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu dilekçenin davacının gerçek iradesini yansıtmadığı ve bu haliyle, davacının "sözleşmeli uzman" personel sözleşmesinin feshi işlemine dayanak oluşturmayacağı, anılan dilekçe dışında sözleşmenin feshini gerektirecek, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin de davalı idarece sunulamadığı, davacı ile yapılan sözleşmenin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle uğradığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacı ile idareleri arasında 01/03/2013-01/03/2015 tarih aralığını kapsayacak şekilde imza altına alınan hizmet sözleşmesinin 19. maddesinin 2. fıkrasında; “İlgili, aile birliği, sağlık, askerlik, yerel ve genel seçimlere iştirak, bu sözleşme kapsamında başka bir pozisyona geçiş gibi haklı ve kabul edilebilir bir mazeretine binaen en az bir ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu hallerde herhangi bir cezai şart ve tazminat yükümlülüğü doğmaz.” hükmüne yer verildiği, ilgilinin de aile birliği mazeretine dayanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz istemin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde uzman olarak görev yapan davacının; bila tarihli dilekçesi ile ailevi nedenlerden dolayı istifasını talep ettiğinden bahisle Türkiye Kamu Hastaneleri Hizmet Sözleşmesinin 19. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanan ve davalı idare ile davacı arasında imzalanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi'nin 19. maddesinde; sözleşmenin fesih halleri belirtilmiş, ikinci fıkrasında ise; "İlgili, aile birliği, sağlık, askerlik, yerel ve genel seçimlere iştirak, bu sözleşme kapsamında başka bir pozisyona geçiş gibi haklı ve kabul edilebilir bir mazeretine binaen, en az bir ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :


Dosyanın incelenmesinden; 663 sayılı KHK'nın 32. maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde uzman olarak görev yapan davacının, tarihsiz bir dilekçeye istinaden ailevi nedenlerle (hizmet sözleşmesinin 19. maddesi gereği) sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, söz konusu dilekçenin iradesini yansıtmadığı, sözleşme imzalanırken iradesi dışında alındığı ileri sürülmekte ise de, davacının görevden ayrılma isteğine ilişkin dilekçesinin kendisi tarafından yazıldığı ve imzalandığı hususu taraflar arasında çekişmesizdir.


Bu durumda, davacı tarafından imzalanan ve davacının kendi iradesi dışında düzenlediği yolunda bir kanıt bulunmayan istifa dilekçesinin her ne kadar sözleşmeli uzman görevine atanmadan önce verildiği belirtilmekle birlikte, bu hususun hukuken kabul edilebilir kanıtlarla ortaya konulamadığı, davacının söz konusu göreve atanmasından sonra geçen 15 aya yakın süre içerisinde bu dilekçesindeki isteğinden vazgeçtiği yolunda davalı idareye herhangi bir başvurusunun da olmadığı anlaşıldığından, davacının anılan dilekçesiyle ortaya koyduğu iradenin hukuki sonucu olarak tesis edilen dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, anılan işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07/11/2019 günlü, E:2018/1060, K:2019/5340 sayılı kararı da bu yöndedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,


2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,


3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,


4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE