Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay'da görülen memur yargılamasında adli yardım talebinde bulunulabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesinde görülen memur yargılama işlerinde adli yardım talebinde bulunulamayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1669

Karar No : 2020/1952

K A R A R

Şüpheliler :

. - .............................Üniversitesi Rektörü

. - Aynı Üniversitede Rektör Yardımcısı

. - .......................................................................Üniversitesi Hastanesi Başhekimi

. - Aynı Üniversitede Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi

Suçları :.'in;  Aynı Üniversitede öğretim üyesi olan şikayetçi .'in boşanmak üzere olduğu eşi . ile kayınvalidesi .'ı Üniversiteye ait araç ile Çanakkale Adliyesinden aldırtmak, adı geçenlere şikayetçinin öğrencileri taciz ettiği yolunda iddialar içeren dilekçeler verdirtmek, bu iddiaları içeren ifadelerini videoyla kayıt altına aldırmak, video kaydının basına sızması üzerine bu kişilerin Adana'ya gitmelerini sağlamak amacıyla özel kalemi aracılığıyla uçak biletlerini aldırtmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Şikayetçinin öğrencileri taciz ettiğini ileri sürerek adı geçene iftira atmak.

Şikayetçinin öğrencilerini taciz ettiği isnadına delil oluşturmak ve şikayetçi hakkında suç uydurmak.

Şikayetçinin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, şikayetçiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek ve yaymak.

... ve .. .'ın;

5-Şikayetçinin öğrencilerini taciz ettiği yolundaki iddiaların video kaydına alınması için yönlendirme yaparak 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerdeki .'in suçlarına iştirak etmek.

.'un;

6- Şikayetçinin öğrencilerini taciz ettiği yolundaki .'in ve .'ın iddialarını video kaydına almak ve görüntüleri basına sızdırarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak.

Suç Tarihi : 2015 Yılı.

İncelenen Kararlar:

Şüphelilerden .'in 1’inci maddede atılı suçtan lüzum-u muhakemesine, 5’inci maddede atılı suçtan . ve ., 6’ncı maddede atılı suçtan da . hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı.

Şüphelilerden .'in 1’inci ve 4’üncü maddelerde atılı suçlardan lüzum-u muhakemesine, 2’nci ve 3’üncü maddelerde atılı suçlardan men-i muhakemesine, 5’inci maddede atılı suçtan . ve .'ın, 6’ncı maddede atılı suçtan da .'un men-i muhakemelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı kararı.

Kararlara İtiraz Edenler:

14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı Kurul kararının 1’inci maddede atılı suç ile, 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı Kurul kararının 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerde atılı suçlardan .'in lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmına hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen ..

14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı Kurul kararının 5’inci ve 6’ncı maddelerde atılı suçlardan ., . ve . hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmına şikayetçi ..

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine ve Yasa gereği kendiliğinden.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5.10.2020 tarih ve 5565 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararları ve bu kararlara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi.......................................'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Danıştayın idari dairesi olarak görev yapan Danıştay Birinci Dairesinin dava dairesi olmaması nedeniyle, görevi alanındaki konularla ilgili yaptığı incelemenin yargısal inceleme olmadığı, verdiği kararların da yargısal nitelikte kararlar olmadığı, dolayısıyla Danıştay Birinci Dairesinin 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi gereğince yaptığı incelemede yargılamaya ilişkin usul kurallarının uygulanmasına olanak bulunmadığı, dava niteliğinde olmayan bu incelemede 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31’inci maddesinin adli yardım konusunda atıf yaptığı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 ila 340 maddelerinin uygulanamayacağı, buna göre, şüpheli .. .'in adli yardım talebinin kabulüne olanak bulunmadığı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile 1’inci maddede atılı suçtan şüpheli .'in lüzum-u muhakemesine, 5’inci maddede atılı suçtan . ve ., 6’ncı maddede atılı suçtan da . hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği halde, aynı suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında mükerrer soruşturma yapılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı kararının verildiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı kararının 1’inci maddede atılı suçtan .'in lüzum-u muhakemesine, 5’inci maddede atılı suçtan . ve ., 6’ncı maddede atılı suçtan da .'un men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, atılı suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre 1’inci ve 4’üncü maddelerden .'e isnat edilen suçlarla ilgili mevcut delillerin, 1’inci ve 4’üncü maddelerde atılı suçlardan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, itirazın reddiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararının; 1’inci maddede atılı suçtan .'in lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı kararının; 4’üncü maddede atılı suçtan ..'in lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına, şüphelinin 1’inci maddede atılı suçtan eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesi, 4’üncü maddede atılı suçlardan da eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 134’üncü, 135’inci ve 136’ncı maddeleri uyarınca yargılanmasına, her bir suç yönünden ayrı ayrı olmak üzere yargılamanın Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, 2’nci ve 3’üncü maddelerde .'e isnat edilen suçlarla ilgili olarak, şikayetçi .'in eşi .'in Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 6.3.2015 tarihli dilekçede, eşiyle ailevi sorunlar yaşadığı dönemde .'in Özel Kaleminden aranarak Rektörün kendisiyle telefonla görüşmek istediğinin söylenildiğini, telefon görüşmesinde .'in kendisini Rektörlüğe davet ettiğini, Üniversiteye ait araç göndererek çalıştığı Çanakkale Adliyesinden annesini ve kendisini aldırttığını, .'in odasında Rektör Yardımcısı . ile Başhekim .'ın olduğunu, kendisine eşinin taciz olayları ile ilgili bilgisi olup olmadığını sorduklarını ve açıklamaları sırasında video çekimi yapılmasını istediklerini, o dönemde eşine kızgın olduğundan sağlıklı düşünemediğini bu nedenle teklifi kabul ettiğini video kaydı yapılması planlanan ve şüphelinin odasının karşısındaki odada . tarafından kendisine ve annesine sorular sorularak ve yönlendirme yapılarak video kaydı yapıldığını, yaşadığı heyecan nedeniyle birçok iddiayı yönlendirildiği gibi anlattığını, daha sonra kamera kayıtlarından soruların silinerek montajlandığını gördüğünü, video çekimi bittikten sonra .'in odasına gittiğinde adı geçenin daha önce bilgisayarında hazırlanmış olan dilekçeyi yazıcıdan çıkartarak kendisine uzattığını, söz konusu dilekçeyi okumadan imzaladığını, dilekçenin üst kısmındaki tarihin ise . tarafından yazıldığını, dilekçedeki ifadelerin hiçbirinin kendisine ait olmadığını, eşinin hiçbir öğrencisine cinsel tacizde bulunmasının söz konusu olamayacağını, böyle bir olaya da şahit olmadığını beyan ettiği, diğer taraftan, taciz iddiaları nedeniyle şikayetçi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 5.3.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/1677, Karar No:2015/1293 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, bu kararda, .'in cinsel tacizde bulunduğu kişilerin kimlikleri belirlenemediği gibi konuyla ilgili şikayet de olmadığının belirtildiği, öte yandan, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiili nedeniyle şikayetçinin kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin Çanakkale İdare Mahkemesinin 27.1.2015 tarih ve E:2014/758, K:2015/71 sayılı kararıyla iptal edildiği ve Mahkeme kararının kesinleştiği, böylece cinsel taciz iddiaları sebebiyle şikayetçi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek şikayetçinin atılı suçu işlemediğinin kesin olarak ortaya konulduğu dolayısıyla adı geçenin öğrencileri taciz ettiği yolundaki iddiaları öne sürerek hakkında ceza soruşturması yapılmasının, kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının sağlandığı, kaldı ki, şikayetçinin eşi ...'in beyanları, şikayetçi hakkında verilen kamu görevinden çıkarma cezasının Mahkemece iptal edilerek kesinleşmesi, şikayetçi hakkında cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla adli yargı mercilerine herhangi bir şikayette bulunulmamış olması, kişinin bu isnat sebebiyle ceza soruşturması, disiplin soruşturması geçirmesine neden olunması bir bütün olarak değerlendirildiğinde, suç uydurma ve iftira suçlarının somut olayda gerçekleştiği sonucuna varıldığı, bu nedenlerle delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, 2’nci ve 3’üncü maddelerde atılı suçlardan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 13.2.2020 tarih ve 2020/26 sayılı kararının; 2’nci ve 3’üncü maddelerde atılı suçlardan şüpheli .'in men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, 2’nci ve 3’üncü maddelerde atılı suçlar nedeniyle .'in lüzum-u muhakemesine, şüphelinin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 267’nci ve 271’inci maddeleri gereğince yargılanmasına, her bir suç yönünden ayrı ayrı olmak üzere yargılamasının Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına,

5’inci maddeden . ve .'a isnat edilen suçlarla ilgili olarak Yetkili Kurulun 18.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararıyla adı geçenler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, şikayetçinin eşi .'in Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 6.3.2015 tarihli dilekçede, şüpheli . ile görüşmeye gittiğinde adı geçenin odasında Rektör Yardımcısı . ile Başhekim .'ın olduğunu, .'in şahsi bilgisayarında hazırladığı dilekçeyi okumadan imzaladığını, dilekçedeki tarihin ise . tarafından yazıldığını beyan ettiği, diğer taraftan, şüpheli .'in savunmasında, odada bulunanların yönlendirmesiyle video çekimi yapıldığını belirttiği, itiraz dilekçesinde de, şüpheli . tarafından şikayetçinin eşinin ve kayınvalidesinin ifadelerinin görüntülü olarak alınmasını önerdiğini, bu öneriyi odada bulunan .'ın da desteklediğini açıkladığı, böylece . ve .'ın .'in soruşturma konusu suçlarına iştirak ettiklerinin anlaşıldığı, bu nedenlerle delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, 5’inci maddede atılı suçlardan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararının; 5’inci maddede atılı suçlardan ... ve ... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kısmının bozulmasına, 5’inci maddede atılı suçlar nedeniyle ... ve . .'ın lüzum-u muhakemelerine, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 134’üncü, 135’inci, 136’ncı, 257’nci, 267’nci ve 271’inci maddeleri gereğince yargılanmalarına, her bir suç yönünden ayrı ayrı olmak üzere yargılanmalarının Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına,

6’ncı maddede .'a isnat edilen suçla ilgili olarak Yetkili Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararında, şikayetçinin .’la ilgili iddiaları nedeniyle açmış olduğu manevi tazminat davasından feragat ettiğini 7.11.2017 tarihli duruşmada beyan ettiği belirtilerek adı geçen hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2016/87 sayılı dosyasında görülmekte olan manevi tazminat davasının 7.11.2017 tarihli duruşma tutanağında, şikayetçinin manevi tazminat talebinden vazgeçtiğini beyan ettiği, ancak ceza soruşturmasına konu şikayetinden vazgeçtiğine dair herhangi bir beyanda bulunmadığı, kaldı ki, Türk Ceza Kanununun 139’uncu maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak verilmesi suçlarının takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığının hükme bağlandığı, öte yandan, .'in Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 6.3.2015 tarihli dilekçede, daha önce video kaydı yapılması planlanan ve şüpheli .'in odasının karşısındaki odada şüpheli . tarafından kendisine ve annesine sorular sorularak ve yönlendirme yapılarak video kaydı yapıldığını, yaşadığı heyecan nedeniyle birçok iddiayı yönlendirildiği gibi anlattığını, daha sonra kamera kayıtlarından soruların silinerek montajlandığını gördüğünü, video kaydının bilgisi ve izni dışında yayınlandığını beyan ettiği, şüpheli .'un savunmasında ise, şüpheli .'in talimatıyla video çekimi yaptığını, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığında 23.3.2015 tarihinde verdiği ifadede de, görüntülerin yayınlanması için . TV kurumsal mail adresinden görüntüleri . Gazetesi İnternet Sayfası Genel Yayın Koordinatörüne ve ..com adlı haber sitesine gönderdiğini ifade ettiği, bu nedenlerle delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, 6’ncı maddede atılı suçtan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararının; 6’ncı maddede atılı suçlardan ... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kısmının bozulmasına, 6’ncı maddede atılı suçlar nedeniyle .'un lüzum-u  muhakemesine, şüphelinin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 134’üncü, 135’inci ve 136’ncı maddeleri gereğince yargılanmasına, her bir suçtan ayrı ayrı olmak üzere yargılamanın Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına,

Dosyanın, 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerde atılı suçlar nedeniyle ., 5’inci maddede atılı suçlar nedeniyle . ve ., 6’ncı maddede atılı suçlar nedeniyle de . hakkında gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine 30.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 09:43
YORUM EKLE