Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk evi çalışanlarına ek ödeme verilebilir mi?

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde olarak görev yapan bir personel,, 25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin 3.Kısım, 3.Bölüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı bölümün bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı 36 ncı madde kapsamında yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personelin yanı sıra kadın konuk evi, ŞÖNİM gibi yerlerde görev yapanların söz konusu ödemeden yararlanacağı ve ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edileceği, ancak çocuk evleri yatılı sosyal hizmet kuruluşu sayılmadığından bu oran ve tazminatlardan yararlandırılmadığını belirterek  ek ödemeden faydalanma talebiyle KDK'na başvurmuştur.
 

KDK, ilgilinin ek ödeme talebiyle yaptığı başvurusunu reddetmekle birlikte çocuk evleri koordinasyon merkezinin 2828 sayılı kanun kapsamında yatılı sosyal hizmet sunulan kuruluşlar arasında sayılıp sayılamayacağının tekrar değerlendirilmesi hususunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulundu.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI                                : 2022/14995-S.22.22967

BAŞVURU NO                : 2022/7536

KARAR TARİHİ               :22/11/2022

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

BAŞVURAN :                          :..............................

BAŞVURUYA KONU İDARE : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Ek ödeme talebi hakkındadır

BAŞVURU TARİHİ : 25/05/2022 BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuranın Kurumumuza yapmış olduğu başvurusunda özetle; Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde olarak görev yapmakta olduğunu, 25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin 3.Kısım, 3.Bölüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı bölümün bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı 36 ncı madde kapsamında yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personelin yanı sıra kadın konuk evi, ŞÖNİM gibi yerlerde görev yapanların söz konusu ödemeden yararlanacağı ve ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edileceği, ancak çocuk evleri yatılı sosyal hizmet kuruluşu sayılmadığından bu oran ve tazminatlardan yararlandırılmadığını, konuya ilişkin olarak Ordu İdare Mahkemesi'nin 2019/947 esas ve 2019/1786 karar numaralı kararında; "Davalı idare uhdesinde yatılı sosyal hizmet kuruluşu mahiyetinde bulunan çocuk evlerinde çocuk evi sorumlusu görev davacının, 4. Dönem toplu sözleşmenin 3. Kısmının 3. Bölümünde yer alan 36. Maddesi hükmü çerçevesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye akli 1 sayılı cetvele göre yapılan ek ödeme oranına 10 puanlık ilave artıştan yararlandırılması gerektiği anlaşıldığından, davacının 14.02.2019 tarihli başvurusunun reddine dair 28.03.2019 tarih ve sayılı işlemin davacının ek ödeme oranına 10 puan ilave edilmesine ilişkin isteminin reddine dair kısmının 15.02.2019 tarihinden sonraki bölümünde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildiğini, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'ne idare tarafından yapılan istinaf başvurusunun ise 2020/445 Esas numaralı, karar numaralı ve 21.10.2020 tarihli oybirliği ile verilen kararı ile istinaf başvurusunun reddedildiği ve idare mahkemesi kararının kesinleştiğini, bu sebeple mahkemenin kesinleşen kararına rağmen verilmeyen ek ödemeden yararlandırılmayı talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun 7/07/2022 tarihli ve sayılı bilgi-belge isteme yazısına istinaden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan cevabi yazı ve eklerinin tetkikinden özetle;

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünün “Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı” başlıklı 36'ncı maddesinde; "(1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir." hükmüne yer verildiği,

Diğer taraftan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (f) bendinde; ""Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi"; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri... ifade eder" hükmüne yer verildiği,

Bu bağlamda; bahse konu ilave ek ödemeden, Bakanlığa bağlı yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlar ile kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personelin yararlandığı, yatılı sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmayan ve söz konusu sözleşme maddesinde sayılmayan çocuk evleri koordinasyon merkezi müdürlüklerinde çalışmakta olan personelin söz konusu ek ödemeden yararlanamayacağı,

İfade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesi; “.Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler...” hükmü yer almaktadır.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” denmektedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (f) bendinde; “f)

Sosyal hizmet kuruluşları; bu Kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette bulunan kuruluşlar olup bunlardan;

"Çocuk Yuvaları"; 0 - 12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Yetiştirme Yurtları"; 13 - 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, "Kreş ve Gündüz Bakımevleri"; 0 - 6yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (...) ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Huzurevleri"; ihtiyacı olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri"; bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını,

“Çocuk Destek Merkezleri”; Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Kadın veya Erkek Konukevleri", fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Toplum veya Aile Danışma Merkezleri", toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

“Aktif Yaşam Merkezi”; Yaşlı bireyler ile engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerine rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

“Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları”; aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını,

"Çocuk evleri"; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimlerini,

“Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,

“Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini,

“Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi”; İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi,

“Sosyal Hizmet Merkezi”; İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

“Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri”

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünün “Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı” başlıklı 36 ncı maddesinde; "(1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir."

hükmüne amirdir.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

Başvuranın iddiaları, idarelerin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; başvurunun reddi yönünde hazırlanan “Ret Kararı Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yapmakta olduğunu, 6. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin 3.Kısım, 3.Bölüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı bölümün bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı 36 ncı madde kapsamında yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personelin yanı sıra kadın konuk evi, ŞÖNİM gibi yerlerde görev yapanların söz konusu ödemeden yararlanacağı ve ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edileceği, ancak çocuk evleri yatılı sosyal hizmet kuruluşu sayılmadığından bu oran ve tazminatlardan yararlandırılmadığını, bu sebeple söz konusu ek ödemeden yararlandırılmayı talep etmektedir.

Başvuranın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/02/2022 tarihli ve sayılı görüş yazısı kapsamında ek hizmet puanı talep ettiği, her ne kadar ilgili görüş yazısında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü personeline ek hizmet puanı verilmesi yönünde değerlendirme yapıldıysa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/04/2022 tarihli ve sayılı yazısında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü personeline ek hizmet puanı verilmesinin Toplu Sözleşme kapsamında mümkün olmadığının değerlendirildiği görülmektedir. Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2022 tarihli ve sayılı yazısından ek hizmet puanı verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/04/2022 tarihli ve sayılı yazısının esas alınması gerektiği anlaşılmakta olup idarece Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü personeline ilişkin ek ödeme yapılmaması yönünde karar alındığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, sosyal hizmet kuruluşları, 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanununun "tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde ifade edilmiş olup, Mezkur Kanunun 3 üncü maddesinde; bazı sosyal hizmet kuruluşlarının yatılı hizmet verdiği, bir kısmının da gündüzlü hizmet verdiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında faaliyet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarının; Kuruluş tipi birimlerde (kamu veya özel) hizmetin verildiği, ev tipi birimlerde hizmetin verildiği kuruluşlar olarak ikiye ayrıldığı, söz konusu kuruluşlarında kendi içerisinde yatılı/24 saat esaslı ve gündüzlü şekilde hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları olarak ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Bazı Sosyal Hizmet Çalışanlarına Ek Ödeme Artışı" başlıklı 36 ncı maddesinde; "2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konukevlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20puan ilave edilir" hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, başvuranın Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde Öğretmen olarak görev yaptığı anlaşılmakta olup, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinin yatılı sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmadığı, ayrıca Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde de ek ödeme yapılacak kuruluşlar arasında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne yer verilmediği görülmekte olup ilgili mevzuat ve toplu sözleşme hükmü kapsamında başvurana ek ödeme yapılmaması işleminde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Diğer taraftan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (f) bendinde; ""Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi"; Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezleri... ifade eder" hükmü yer almakta olup, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü gibi kuruluşlar için ise anılan Kanunda yatılı veya gündüzlü olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığı, 2828 sayılı Kanunda çocuk evlerinin 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimleri olarak ifade edildiği, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin ise anılan Kanunun 3 üncü maddesinde; çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimleri olarak yatılı sosyal hizmet birimi olduğu anlaşılmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin "Personelin görevlendirilmesi ile çalışma gün ve saatleri" başlıklı 15 inci maddesinde; "(1) Çocuk evlerinin faaliyetleri 24 saat esasına dayalı olarak yürütülür. Her bir çocuk evinde en fazla üç personel görevlendirilir. Personelin yeterli olmadığı durumlarda bu hizmetler, özel hizmet satın alma yoluyla uygun niteliğe sahip personelle yürütülür. Personelin çalışma gün ve saatleri, çocukların günlük yaşamları dikkate alınarak, aylık olarak düzenlenir. Bayram ve tatil günleri ile sosyal etkinliklerin düzenlendiği günlerde çocuk evi sorumlusu gerekli gördüğü personeli görevlendirebilir." hükmü ile çocuk evlerinin faaliyetlerinin 24 saat esasına dayalı olarak yatılı hizmet şeklinde yürütüldüğü ve personelin bu çerçevede mesai saati sonrası, tatil veya bayram günlerinde fiilen görev yaptığı sonucuna varılmaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki çocuklara, kuruluş bakımı ya da ev tipi modelde mesken/konut yada site şeklinde iki tür yatılı hizmet verildiği, Kanun da çocuk evlerinin ev tipinde hizmet verdiğinin belirtildiği, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nün (ÇEKOM) çocuklara yönelik ev tipi 24 saat esasına göre hizmet veren çocuk evlerinin açılış, işleyişi, takibi, denetimi ve koordinasyonu gibi tüm mali, idari ve mesleki iş ve işlemlerinin yürütüldüğü bir harcama birimi olduğu, söz konusu yatılı hizmet veren çocuk evlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu uyarınca ayrı bir kuruluş değil Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı evlerden oluştuğu, personelinin de çocuklara yönelik yatılı hizmet veren çocuk evlerinin iş ve işlemlerini gündüz veya gece mesai şeklinde çalışarak(denetim/ziyaret) 24 saat esasına göre yürütmek amacıyla çalıştığı anlaşılmaktadır.

Çocuk evleri ile ilgili işlerin önemli bir kısmı ÇEKOM tarafından yapılmaktadır. Yeni bir ev açılması, evlerde kalacak çocukların belirlenmesi, çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gerekli mesleki çalışmaların yapılması, ço cuk evlerine ilişkin hizmetler ile mali harcamaların takip edilerek genel işleyişin denetlenmesi, çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması bu görevlerden bazılarıdır (Sosyal Hizmetler ve Çocuk, 2008). Dolayısıyla ÇEKOM çalışanlarının yerine getirm eleri gereken yükümlülükler düşünüldüğünde, koruma altındaki çocukların risk durumlarına ilişkin hayati fonksiyonlarının olduğu anlaşılmaktadır. Çocukların fizyolojik ve psikolojik sağlıkları başta olmak üzere her türlü hassasiyet içeren ihtiyaçlarını kar şılamaları noktasında çocuk bakım elemanlarıyla her an iletişimde kalmaları gereken çalışanlar elbette bir takım problemlerle karşılaşabilmektedirler. ÇEKOM çalışanlarının görev alanlarıyla ilgili yaşadıkları problemler ve bu problemlerin çözümüne ilişkin görüşlerinin bilinmesi, bu alandaki problemlerin tespiti ve sağlıklı çözüm önerilerinin uygulanması konusunda önemli katkılar sağlayabilir. (Kısakaya, Abdulkadır; Bahar, Hüseyin Hüsnü, Yalçın, Sinan. “Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Görevlilerinin En Sık Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yaklaşımları”. ulakbilge, 72 (2022 Mayıs): s. 435­446. doi: 10.7816/ulakbilge-10-72-03)

Bu itibarla, yukarıda anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları ve tüm dosya kapsamı birlikte göz önünde bulundurulduğunda; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan

Dönem Toplu Sözleşme hükmünün personelin gündüz veya gece mesai yapmasına veya kuruluş adına (Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi, Konukevi vb) göre değil çocuklara yönelik yatılı sosyal hizmet sunulan 2828 sayılı Kanun kapsamındaki bir kuruluş olup olmadığının baz alınarak belirlendiği dikkate alındığında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin yatılı sosyal hizmet sunulan kuruluşlar arasında sayılıp sayılmayacağının tekrar değerlendirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

iyi Yönetim ilkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; İdarenin Kurumumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içinde ve gerekçeli olarak gönderdiği, ayrıca idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde, “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun davrandığı, ancak İdarenin başvurana verdiği cevapta hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle “karar karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, İdareden bundan böyle bu ilkeye de uyması beklenmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvurunun Kurumumuz tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise tavsiye kararı üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis edilmez veya eylemde bulunulmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Buna göre; ilgili idarenin eylem ve işlemlerine karşı dava açma süresinden arta kalan sürede Samsun İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle ve dosya kapsamına göre; BAŞVURUNUN KISMEN KABUL- KISMEN REDDİNE;

Başvuranın, kendisine Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 36 ncı maddesinde belirtilen oranda ek ödeme verilmesi talebinin REDDİNE,

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin 2828 sayılı Kanun kapsamında yatılı sosyal hizmet sunulan kuruluşlar arasında sayılıp sayılamayacağının tekrar değerlendirilmesi hususunda AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Kararın BAŞVURANA ve AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA tebliğine,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; ilgili idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

/

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA Telefon : 0 (312) 465 22 00 Faks : 0 (312) 465 22 65

e-Posta : [email protected] İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr Kep Adresi: [email protected]

YORUM EKLE
YORUMLAR
İsmail bey
İsmail bey - 9 ay Önce

Aile bakanlığı cevap bile vermemiştir.