Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Çocuğunun LGS sınavıyla yerleştiği yere atanma talebi reddedildi

Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan personelin, oğlunun görev yaptığı ilin dışında başka bir ilde bulunan anadolu lisesine yerleşmesi sebebiyle yaptığı atama talebi reddedilmiştir. İlgili personeli,bu işlemin iptali istemiyle dava açmış ancak ilk derece mahkemesi işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir. Davayı temyizen inceleyen Danıştay 2. Dairesi,ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/7939 E. , 2021/1966 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/7939
Karar No : 2021/1966

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : Konya ili, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, oğlunun İzmir Gürçeşme Anadolu Lisesini kazandığından bahisle İzmir iline atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 30/09/2011 günlü işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın onanmasına ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 14/12/2018 günlü, E:2016/16548, K:2018/18362 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE
BULUNANIN İDDİALARI : Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde aranan koşulların gerçekleştiği, İdare tarafından İzmir ilinde boş kadro bulunmadığı veya ihtiyaç olmadığı yönünde bir beyanda bulunulmadığı, çocuğunun eğitimini daha kaliteli bir okulda tamamlama özgürlüğüne sahip olduğu, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Danıştay dava daireleri ile idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.
Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenlerinin anılan maddede sayılan nedenlere uymadığı anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU :
1. Karar düzeltme isteminin REDDİNE,
2. Karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 08/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 09:49
YORUM EKLE