Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcıların başarı formunu kim dolduracak?

Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yıllık dönemi kapsayan çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen başarı bildirim formlarının, değerlendirmeye konu olan dönem içerisinde birden fazla üst merci ile çalışılması durumunda hangi üst merci tarafından doldurulacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de, başarı bildirim formlarında hakim ve savcıların görevdeki yeteneği, mesleki bilgi ve anlayışı, çalışkanlık derecesi, göreve bağlılık ve göreve devam hususları incelendiğinden, doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için söz konusu formların, birinci sınıf hakim ve savcıların inceleme dönemi içerisinde daha uzun süreyle birlikte görev yaptıkları üst merci tarafından düzenlenmesinin hukukun genel ilkeleri ile hak ve nesafet kurallarının bir gereği olduğu hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/18698

Karar No : 2021/1872

EDEN (DAVALI) : Hakimler ve Savcılar Kurulu

VEKİLİ : Av. ...

TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : .................İdare Mahkemesinin 13/03/2014 tarih ve.....................................................sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: ......................................................... Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan davacı hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca düzenlenen 06/10/2011 tarihli Başarı Bildirim Formunun iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Aydın 1. İdare

Mahkemesinin 13/03/2014 tarih ve E:2013/252, K:2014/259 sayılı

kararında; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 61. ve 121. Maddeleri Uyarınca Hakimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkındaki Yönetmeliğin "Sicil Fişi Düzenlenemeyecek Haller" başlıklı 7. maddesinde; "a) Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılmış bulunmaları, b) Hakim ve savcıların sicil amiri ile 6. maddede belirtilen sürelerden az çalışmış olmaları hallerinde sicil fişi düzenlenmez. Sicil düzenleyecek yetkililerin; haklarında sicil düzenlenecek hakim ve savcılar ile 6. maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerden az çalışmaları halinde, sicil fişleri eski sicil amirlerince doldurulur." hükmüne yer verildiği, davacının üç yıllık başarı incelemesine konu olan dönemin 31/07/2008-31/07/2011 tarihleri arasındaki süreyi kapsadığı, bu sürenin yaklaşık 8 ayını Başsavcı ... ile, 18 ayını ise Başsavcı ... ile çalıştığı, yukarıda yazılı mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu döneme ilişkin dava konusu Başarı Bildirinin Formunun, daha uzun süreli birlikte çalıştığı Başsavcı . tarafından doldurulması gerekirken, bir yıldan az süre birlikte çalıştığı Başsavcı . tarafından doldurulduğunun anlaşılması karşısında, dava konusu Başarı Bildirim Formunda hukuka uyarlık görülmediği sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin sicil fişi değil Başarı Bildirim Formu olduğu, birinci sınıf olan hakim ve savcıların üç yılda bir tabi oldukları incelemeye ilişkin usul ve esasların 2802 sayılı Kanun'un 33. ve 118. maddeleri uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlendiği ve bu kapsamda alınan ilke kararının 25/06/2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, söz konusu mevzuat hükümlerinde birinci sınıf savcılar için üç yıllık başarı incelemesine konu döneme ilişkin formun en uzun süreli birlikte çalışılan başsavcı tarafından doldurulacağına ilişkin bir kural bulunmadığı, karar veren İdare Mahkemesince dava konusu işleme dayanak yapılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde hata yapıldığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ......................................................DÜŞÜNCESİ : Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yıllık dönemi kapsayan çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen başarı bildirim formunda, hakim ve savcıların görevdeki yeteneği, mesleki bilgi ve anlayışı, çalışkanlık derecesi, göreve bağlılık ve göreve devam hususlarının değerlendirildiği, birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkında doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için inceleme dönemi içerisinde daha uzun süre ile birlikte görev yapılan üst merci tarafından değerlendirme yapılmasının hukukun genel ilkeleri ile hak ve nesafet kurallarının bir gereği olduğu sonucuna varıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesince verilen kararın belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

2006-2012 yılları arasında ..........................................Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan davacının birinci sınıf savcı olması nedeniyle üç yıllık dönemlerde başarı incelemesine tabi tutulduğu, davacı hakkında 01/08/2008- 31/07/2011 dönemine ilişkin olarak 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca başarı bildirim formunun düzenlendiği, söz konusu başarı bildirim formunda, "görevdeki yeteneği, mesleki bilgi ve anlayışı" bölümünün "orta", "çalışkanlık derecesi, göreve bağlılık ve devamı" bölümünün "iyi", "üç yıllık çalışmasının hangi derecede başarılı olduğu" bölümünün "iyi derecede", sonuç kısmının ise "A defterinde başarılı (orta derecede)" şeklinde doldurulduğu ve bahse konu formun davacının sekiz ay birlikte çalıştığı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ... tarafından 06/10/2011 tarihinde düzenlendiği görülmüştür.

Davacının 2011 yılı Ağustos defterindeki başarı incelemesinin, tercih terfisi olarak gerçekleşmesi üzerine terfi şekline karşı HSK'ya başvurarak itiraz ettiği, itirazı reddeden karar içeriğinden, terfisinin tercihli olarak yapılma gerekçesinin dava konusu başarı bildirim formu olduğunun anlaşılması üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Birinci sınıf hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesi" başlıklı 33. maddesinde, "Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarılı olup olmadıkları; müfettiş hâl kâğıtları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da kapsayacak biçimde iş cetvelleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri, kanun yolu değerlendirme formları ile varsa meslekî ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, üç yılda bir Hâkimler ve Savcılar Kurulunca değerlendirilmesi suretiyle tespit edilir. Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulunca tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanır." hükmü, anılan Kanun'un "İlke kararları" başlıklı 118. maddesinde ise, "Bu Kanun uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunca alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararları, mesleğin özellikleri ve teşkilatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her yılın Ocak ayında Kurulca yeniden incelenir ve gerekli görülen değişiklikler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

25/06/2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 33 ve 118’inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararının 1. maddesinde, "Bu İlke Kararının amacı birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutulacakları incelemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.", 2. maddesinde "Tespit edilen bu esaslar birinci sınıf olan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.", 5. maddesinde, "Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların çalışmaları, bu sınıfa ayrıldıkları tarihten itibaren üç yılda bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirmeye tâbi tutulur.", 6. maddesinde, "Hâkim ve savcıların üç yılda bir tâbi tutuldukları incelemeler sonucunda çalışmalarının başarılı sayılabilmesi için; a) Bu İlke Kararında belirlenen koşulları gerçekleştirmiş, b) Birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş, olmaları gerekir.", 7. maddesinde ise, "Hâkim ve savcıların; a) Ahlakî gidişleri, b) Meslekî bilgi ve anlayışları, c) Gayret ve çalışkanlıkları, d) Gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları, e) Çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, f) Göreve bağlılıkları ve devamları, g) Üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kâğıtları ve başarı bildirim formları, h) Kanun yolu incelemesi üzerine verilen notları, i) Varsa meslekî ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler, dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir." hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare Mahkemesince; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Üst Merciilerce Verilecek Siciller" başlıklı 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Haklarında bu madde gereğince sicil fişi düzenlenecek olanlar, kademe ilerleme ve derece yükselme süresi içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa en uzun süre ile bulundukları yerin yukarda belirlenen üst mercilerince işlem yapılır." hükmü ile anılan Kanun'un 61. ve 121. maddeleri uyarınca çıkarılan ve 05/08/1983 tarih ve 18126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, dava konusu başarı bildirinin formunun, daha uzun süreli birlikte çalışılan başsavcı tarafından doldurulması gerekirken, bir yıldan az süre ile birlikte çalışılan başsavcı tarafından doldurulduğunun anlaşılması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği sonucuna varılmış ise de; iptali istenen dava konusu işlemin sicil fişi değil başarı bildirim formu olduğu, dolayısıyla uyuşmazlığın çözümünde 2802 sayılı Kanun'un 23. maddesi ile Hakimlik ve Savcılık Mesleğinde Bulunanlara Uygulanacak Sicil Fişleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin esas alınamayacağı değerlendirildiğinden, İdare Mahkemesi kararının bu gerekçesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, 2802 sayılı Kanun'un 33. maddesinde birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarılı olup olmadıklarının üç yılda bir Hâkimler ve Savcılar Kurulunca değerlendirilmek suretiyle tespit edileceği ve birinci sınıf olan hâkim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine dair ilkelerin Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulunca tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanacağı kuralına yer verilmiş olup, bu doğrultuda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından "Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 33 ve 118’inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı" çıkarılarak 25/06/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan İlke Kararı'nın 6. maddesinde, hâkim ve savcıların üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesinde üst merciler ve müfettişlerce düzenlenen hâl kâğıtları ve başarı bildirim formlarının dikkate alınacağı belirtilmişse de, değerlendirmeye konu olan dönem içerisinde birden fazla üst merci ile çalışılması durumunda söz konusu başarı bildirim formlarının hangi üst merci tarafından doldurulacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Ancak, birinci sınıf olan hâkim ve savcıların üç yıllık dönemi kapsayan çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen başarı bildirim formunda, hakim ve savcıların görevdeki yeteneği, mesleki bilgi ve anlayışı, çalışkanlık derecesi, göreve bağlılık ve göreve devam hususlarının incelendiği, birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkında doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için inceleme dönemi içerisinde daha uzun süre ile birlikte görev yapılan üst merci tarafından değerlendirme yapılmasının hukukun genel ilkeleri ile hak ve nesafet kurallarının bir gereği olduğu sonucuna varılmıştır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, birinci sınıf cumhuriyet savcısı olan davacı hakkında 01/08/2008-31/07/2011 dönemine ilişkin olarak 2802 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca düzenlenen başarı bildirim formunun, daha uzun süre ile birlikte çalışılan başsavcı tarafından düzenlenmesi gerektiği değerlendirildiğinden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

.- Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

YORUM EKLE