Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

Bilgi işlem müdürünün mali hizmetler birimine uzman olarak atanması hakkında karar

avacının açıktan atamasının yapıldığı ... Belediyesinde 27/02/2006-01/02/2010 tarihleri arasında uzman kadrosunda görev yaptığı, ............................. Belediyesinde ise yaklaşık bir yıl müdür unvanı ile çalıştığı dikkate alındığında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan ve Muhasebe Yetkilisi Sertifikası bulunan davacının, davalı idare tarafından takdir yetkisi kullanılarak kazanılmış hak aylık ve derecesi korunmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü emrine uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlem, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olup, uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkındA.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15274 E. , 2021/4204 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15274
Karar No : 2021/4204


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Belediye Başkanlığı
VEKİLLERİ : Av. ... & Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... Belediyesinde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, Mali Hizmetler Müdürlüğü emrinde uzman kadrosuna atanmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle oluşan maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararla dava konusu işlemin iptali ile işlem nedeniyle oluşan maddi kayıplarının dava tarihinden (28/11/2014) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiş; anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 17/09/2019 günlü, E:2016/7381, K:2019/4259 sayılı kararıyla bozulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesince, bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararla; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesiyle, memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği; davacının açıktan atamasının yapıldığı ... Belediyesinde 27/02/2006-01/02/2010 tarihleri arasında uzman kadrosunda görev yaptığı, ............................. Belediyesinde ise yaklaşık bir yıl müdür unvanı ile çalıştığı dikkate alındığında; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan ve Muhasebe Yetkilisi Sertifikası bulunan davacının, davalı idare tarafından takdir yetkisi kullanılarak kazanılmış hak aylık ve derecesi korunmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü emrine uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlem, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olup, uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; bilgi işlem müdürlüğü görevinde yetersiz ya da başarısız olduğuna ilişkin, idarece, somut bir kanıt veya iddia ileri sürülmediği, bulunduğu kadrodan iki alt uzman kadrosuna yapılan atamanın hukuka aykırı olduğu, anılan kadrolar arasında özlük ve parasal haklar konusunda ciddi farklar bulunduğu, salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararı ile iptal edildiği, bu sebeplerle davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği belirtilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE