Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurunun yönetmelikte yer alan tebligat zorunluluğunu kaldıramayacağı

Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilik başvurusunda bulunan ve 24/02/2006 tarihinde görevlendirilmediğini öğrenen ilgili, 27/02/2006 veya 28/02/2006 tarihinde boş kalan kontenjanlar için yapılan görevlendirme sonucunda geçici öğretici olarak görevlendirilmesine rağmen, kendisine tebligat yapılamaması nedeniyle görevlendirmesinin iptal edilmesinden yaklaşık 5 yıl sonra haberdar olduğunu belirterek 27/02/2010 tarihli dilekçeyle mağduriyetinin giderilerek aynı okula sözleşmeli teknoloji tasarım öğretmeni olarak veya sözleşmeli nakış öğretmeni olarak atamasının yapılması yönünde kuruma yaptığı başvuru reddedilmiştir.  

Başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaya bakan ilk derece mahkemesi; kurumun basın açıklamasında başvuru sonuçlarının Bakanlığın internet adresinden ilgililere duyurulacağı ve bu duyurunun tebligat yerine geçeceğinin belirtilmiş olmasının, ilgili Yönetmelikte açık biçimde düzenlenmiş olan tebligat yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, bu durumda, ilgilinin 657 sayılı Kanun'un 62. ve 63. maddelerinde belirtilen süre içinde görevine başlamadığından bahisle tesis edilen kısmi zamanlı geçici öğreticilik görevlendirmesinin iptaline hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/4917 E. , 2021/7153 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/4917
Karar No : 2021/7153

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: ASD 2006-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Klavuzu ve 15/02/2006 tarihli basın açıklaması doğrultusunda 17-22 Şubat 2006 tarihleri arasında Kısmı Zamanlı Geçici Öğreticilik başvurusunda bulunan ve 24/02/2006 tarihinde görevlendirilmediğini öğrenen davacının, 27/02/2006 veya 28/02/2006 tarihinde boş kalan kontenjanlar için yapılan görevlendirme sonucunda Adana ili, Yüreğir ilçesi, ...İlköğretim Okulunda geçici öğretici olarak görevlendirilmesine rağmen, kendisine tebligat yapılamaması nedeniyle görevlendirmesinin iptal edilmesinden yaklaşık 5 yıl sonra haberdar olması üzerine 27/02/2010 tarihli dilekçeyle mağduriyetinin giderilerek aynı okula sözleşmeli teknoloji tasarım öğretmeni olarak veya sözleşmeli nakış öğretmeni olarak atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ...tarih ve ...sayılı işleminin ve geçici öğretici olarak görevlendirilmesinin iptal edilmesine ilişkin 2006 yılında tesis edilen işlemin iptali istenilmiştir.


İdare Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı davanın reddine ilişkin kararının karar düzeltme aşamasında Danıştay 12. Dairesinin 15/11/2017 tarihli ve E:2015/1692, K:2017/5642 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyulmayarak önceki kararında ısrar edilmesine ilişkin ...tarih ve E:...K:...sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 21/10/2019 tarih ve E:2018/3346 K:2019/4587 sayılı kararı ile bozulması ve karar düzeltme isteminin de Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 09/11/2020 tarih ve E:2020/1818 K:2020/2352 sayılı kararı ile reddi üzerine verilen kararıyla; davacıya 27/02/2006 tarihinde, Adana ili, Yüreğir ilçesi, ...İlköğretim Okuluna iş eğitimi alanında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görevlendirildiğine ilişkin mevzuat hükmüne uygun biçimde tebligat yapılmadığı, 27/02/2006 tarihinde kısmi zamanlı geçici öğretici görevlendirmesi yapılacağına ilişkin 24/02/2006 tarihli basın açıklamasında, sonuçların Bakanlığın internet adresinden ilgililere duyurulacağı ve bu duyurunun tebligat yerine geçeceğinin belirtilmiş olmasının, ilgili Yönetmelikte açık biçimde düzenlenmiş olan tebligat yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, bu durumda, davacının 657 sayılı Kanun'un 62. ve 63. maddelerinde belirtilen süre içinde görevine başlamadığından bahisle tesis edilen kısmi zamanlı geçici öğreticilik görevlendirmesinin iptaline ilişkin işlemde ve sözleşmeli teknoloji tasarımı öğretmeni veya nakış öğretmeni olarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı 27/12/2010 tarihli başvurunun reddine ilişkin 03/01/2011 tarih ve 158 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, temyize konu kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE