Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Atama işlemi iptal edilen kişiye eski görevine ait üretimi teşvik primi ödenmeli mi?

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta olan ilgili tarafından; bu görevinden alınarak Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine, … Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğüne atandığı 27/08/2010 tarihinden eski görev yeri olan … Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü olarak yeniden başladığı 22/08/2013 tarihine kadar yoksun kaldığı döner sermaye gelirleri, üretimi teşvik primi bedellerinin ilgiliye ödenmesi gerektiği hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/16132
Karar No : 2021/4006

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : .................. ili, ..................... ilçesi, … Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta olan davacı tarafından; bu görevinden alınarak … Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine, … Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğüne atandığı 27/08/2010 tarihinden eski görev yeri olan … Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü olarak yeniden başladığı 22/08/2013 tarihine kadar yoksun kaldığı döner sermaye gelirleri, üretimi teşvik primi bedelleri ve … Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde yapılan sınav görevi ücretlerinin atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi için yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptali ile anılan parasal haklarının atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; Danıştay İkinci Dairesinin 23/11/2017 günlü, E:2015/1726, K:2017/7310 sayılı bozma kararına uyularak, dava konusu işlemin iptaline, gelen bilgilere göre mahsuplar yapıldıktan sonra davacıya ödenmesi gereken 83.626,54-TL tutarındaki parasal hakkın, davacının bu konudaki 21/06/2013 tarihli dilekçesinin davalı idare kaydına girdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın onanmasına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 12/11/2020 günlü, E:2020/1858, K:2020/3385 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE


BULUNAN DAVALI İDARENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki Ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasında, "...döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında "üretimi teşvik primi" olarak dağıtılır. Primin dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verildiği, aynı şekilde bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte geçen üretimi teşvik primi ödenmeyecek personel başlıklı 6. maddede ".........b) döner sermaye çalışmalarına fiilen katılmayan personel üretimi teşvik priminden faydalanamaz ..." denilerek davacının fiilen çalışması ve katkısı bulunmaması sebebiyle döner sermaye payından yararlanmasının mümkün olmadığı, ayrıca sınavlarda görevli olmaması sebebiyle sınav görev ücreti alamayacağı halde davacıya yapmadığı bir görev için ödeme yapmanın da hakkaniyet uygun olmadığı ileri sürülerek, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE
BULUNAN DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından; Mahkemece yoksun kalınan parasal haklar hesaplanırken, hatalı olarak fiilen görev yaptığı sınavlardan elde ettiği ücretin de mahsup edildiği, yalnızca ÖSYM sınavlarından yoksun kaldıkları gelirlerin istenmesine rağmen Anadolu Üniversitesince yapılan sınav gelirlerinin de mahsup edilmesinin hatalı olduğu ileri sürülerek, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :


Danıştay dava daireleri ile idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.


Dilekçelerde ileri sürülen düzeltme nedenlerinin anılan maddede sayılan nedenlere uymadığı anlaşılmıştır.


Diğer taraftan; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 12/12/2018 günlü, E:2013/2, K:2018/2 sayılı kararı ile de; Sağlık Bakanlığı personeli olup, döner sermaye ek ödemesinden yararlananlar hakkında tesis edilen naklen atama, ikinci görevin üzerinden alınması gibi işlemlerin iptali istemiyle açılan davalar sonucunda verilen iptal kararları üzerine, ilgililerin fiilen çalışmaması hukuka aykırı bulunan işlemden kaynaklandığından ve iptal edilen hukuka aykırı işlem sonucu tüm maddi hakların ödenmesi Anayasa hükmü ve idare hukuku ilkesi gereği olduğundan, döner sermaye ek ödemesinin de davacıların yoksun kaldığı parasal haklardan sayılarak ilgili dönem için kendilerine ödenmesi gerektiği görüşü benimsenerek, içtihatların bu doğrultuda birleştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR SONUCU :
1. Yukarıda yer verilen açıklamanın da temyize konu karara eklenmesi suretiyle karar düzeltme istemlerinin REDDİNE,
2. Karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davacı ve davalı idare üzerinde bırakılmasına, 08/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE