4483 isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı hakkında.

4483 isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı hakkında.

4483 isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi

4483 isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı hakkında.
 

D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2018/599 Karar No : 2018/932

Anahtar Kelimeler : -4483 Sayılı Kanun,

-Zamanaşımı

Özeti : 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı hakkında.

KARAR 

Haklarında Ön inceleme

Yapılanlar :

  1. ... - Sakarya İli, Adapazarı Belediye Başkan Vekili
  2. ... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi - Encümen Üyesi
  3. ... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi - Encümen Üyesi
  4. ... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi - Encümen Üyesi
  5. - Aynı Belediyede Encümen Üyesi - İmar ve Şehircilik Müd. Vek.
  6. ... - Aynı Belediyede Encümen Üyesi - Hesap İşleri Müdürü
  7. ... - Aynı Belediyede Encümen Üyesi - Yazı İşleri Müdürü
  8. ... - Aynı Belediyede Gelir Müdür

itiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 17.7.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2017/170 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ... vekili Av. ...

Soruşturulacak Eylemler:

... ve ...'m;

Adapazarı Belediye Encümeninin 9.5.2007 tarih, 555 sayılı kararıyla, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, ... ada, ... parsel sayılı hisseli taşınmazdaki binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı halde, söz konusu taşınmazda yer alan ... unvanlı işyerine 24 saat süre ile çalışma izni vermek.

.'in;

Söz konusu hisseli taşınmazdaki binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı, ruhsat dosyasında veraset ilamı ve hissedarların tamamının muvafakati olmadığı halde, taşınmazda yer alan Tepe İşkembe Salonu unvanlı işyeri için ... Otomotiv Tic.ve San.Ltd.Şti. adına 9.2.2007 tarih ve 21783 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemek.

.'ün;

Söz konusu taşınmazdaki ruhsatsız yapının cezalı ruhsata bağlanmasına ve yapı sahibinin 500.000.000 TL para cezası ödemesine ilişkin Belediye Encümeninin 11.10.2000 tarih ve 1683 sayılı kararında olumlu oy kullanmak.

Eylem Tarihi : 2000 - 2007 Yılı.  İçişleri Bakanlığının 27.2.2018 tarih ve 3520 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 17.7.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2017/170 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Fatma Güneş Gülşen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi

Gereği görüşüldü

Dosyanın incelenmesinden, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, ... ada, ... parsel sayılı hisseli taşınmazda, ... tarafından ruhsatsız yapı yapıldığının tespiti üzerine Adapazarı Belediye Encümeninin 11.10.2000 tarih ve 1683 sayılı kararıyla, ruhsatsız yapının cezalı ruhsata bağlanmasına ve yapı sahibinin 500.000.000 TL para cezası ödemesine karar verildiği, söz konusu para cezasının 2003 yılında ödendiği, bu taşınmazdaki binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı, ruhsat dosyasında veraset ilamı ve hissedarların tamamının muvafakati olmadığı halde, söz konusu taşınmazda yer alan ... İşkembe Salonu unvanlı işyeri için ... Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti. adına 9.2.2007 tarih ve 21783 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği, Adapazarı Belediye Encümeninin 9.5.2007 tarih ve 555 sayılı kararıyla da, söz konusu taşınmazda yer alan ... unvanlı işyerine 24 saat süre ile çalışma izni verilmesine karar verildiği, daha sonra 15.6.2015 tarihli yapı tatil tutanağı ile söz konusu taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığının tespit edildiği ve yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği, ruhsat dosyasında veraset ilamının ve hissedarların tamamının muvafakatinin olmadığı gerekçesiyle de anılan işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, böylece yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmayan, hissedarlarının muvafakati olmayan yapıdaki ticari faaliyete izin verildiği görülmüştür.


Her ne kadar İçişleri Bakanının 17.7.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2017/170 sayılı kararında, söz konusu ruhsatsız yapının cezalı ruhsata bağlanmasına karar verildiği, yapıdaki ticari faaliyet için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği ve ... unvanlı işyerine 24 saat süreyle çalışma izni verildiği tarihler ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetin yapıldığı 7.2.2017 tarihi arasında dava zamanaşımını durduran veya kesen bir neden olmaksızın sekiz yıldan fazla süre geçtiği belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş ise de, zamanaşımı konusundaki değerlendirmenin soruşturma ve/veya yargılama mercilerine ait olduğu, soruşturma evresinden önceki süreçte yer alan ön incelemede zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı, bu nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle 1’inci maddeden ..., ..., ..., ., ... ve ., 2’nci maddeden ., 3’üncü maddeden de ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 17.7.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2017/170 sayılı kararının kaldırılmasına

Dosyanın, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddelerde isnat edilen eylemlerden ..... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 31.5.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.YORUM EKLE