4046 sayılı yasa kapsamındaki personelin kıdeme esas teşvik hesabın önceki hizmetin dikkate alınması

4046 sayılı yasa kapsamındaki personelin kıdeme esas teşvik hesabın önceki hizmetin dikkate alınması

4046 sayılı yasa kapsamındaki personelin kıdeme esas teşvik hesabın önceki hizmetin dikkate alınması

4046 sayılı yasa kapsamındaki personelin kıdeme esas teşvik hesabın önceki hizmetin dikkate alınması

Kıdeme teşvik primi hesabında, önceki kurumunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılması gerektiği hakkında karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2043 E. , 2021/3249 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2043
Karar No : 2021/3249

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … A.Ş.
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … A.Ş.'de şef olarak çalışmakta iken özelleştirme nedeniyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca 16/06/2000 tarihinde kapsam dışı statüde memur olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğüne atanan davacı tarafından, BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği uyarınca ödenen kıdeme teşvik primi hesabında, önceki kurumunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine yönelik işlemin iptali ile eksik ödenen parasal hakların, hak ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, bundan sonra yapılacak ödemelerde … A.Ş.'de geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmasına karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların ödenmesine yönelik … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 06/03/2019 tarih ve E:2018/6663, K:2019/1618 sayılı kararıyla iptale yönelik hüküm fıkrasının onanması, kıdeme teşvik primlerinin …'da geçen hizmet süreleri dikkate alınarak idareye başvurduğu 09/12/2010 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin kısmının bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle; 4046 sayılı Kanun uyarınca davalı idareye atanmadan önceki kamu kurumunda geçen hizmet süresinin davacıya ödenecek kıdeme teşvik primi hesabında dikkate alınması gerektiği, davalı idarece kıdeme teşvik primi ödemeleri beşer yıllık periyotlarla yapıldığından, … A.Ş.'de geçen yedi yıllık hizmet süresinin, ilk beş yıllık süresi dikkate alınmak suretiyle eksik ödenen kıdeme teşvik priminin ödenmesi gerektiği, öte yandan, artan iki yıllık hizmet süresinin idarece ayrıca değerlendirileceği gerekçesiyle, kıdeme teşvik primlerinin eksik ödenen kısmının hesaplanarak 09/12/2010 tarihli başvurunun davalı idarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davanın öncelikle süreaşımı nedeniyle reddinin gerektiği, BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu yönde yargı kararlarının bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle kıdeme teşvik primlerinin eksik ödenen kısmının hesaplanarak 09/12/2010 tarihli başvurunun davalı idarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilDİ.

YORUM EKLE