Ön İnceleme Disiplin Ceza

Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi

Ön İnceleme Raporuna İstinaden Disiplin Cezası Verme

Bilindiği üzere devlet memuru olarak çalışanların memuriyetleri ile alakalı konularda işlemiş oldukları bazı suçlar hakkında 4483 sayılı kanuna göre işlem yapılmaktadır.4483 sayılı kanun kapsamındaki suçlardan dolayı memurun yargılanması izne bağlıdır.4483 sayılı yasaya göre yapılacak olan öninceleme neticesinde ilgili memur hakkında soruşturma izni verilir ise memur hakkında adli yargı süreci başlayacaktır.Memurun işlemiş olduğu fiil hakkında  ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturması yapılmalı ve gerekiyorsa ilgili hakkında disiplin cezası verilmelidir.Uygulamada bazen idareler düzenlenmiş olan öninceleme raporunda yer alan hususlar doğrultusunda ayrı bir disiplin soruşturması yapmadan disiplin cezaları verebilmektedirler.Yazımız ekinde yayımlamış olduğumuz Danıştay Kararında ayrı bir disiplin soruşturması yapılmadan yapılan önincelemeye göre disiplin cezası vermenin mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2015/3295 E.  ,  2017/2060 K.

............"Bakılan olayda; ... İli, ... İlçesi'nde kadastro müdürü olarak görev yapan davacı hakkında, davalı idareye gönderilen dilekçe ilgi tutularak inceleme yapılması, inceleme sonucunda 4483 sayılı Kanun kapsamında kalan bir suç unsuru tespit edildiği takdirde yetkili merciden ön inceleme oluru alınarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, 4483 sayılı Kanun kapsamında bir suç unsuru tespit edilmezse düzenlenen inceleme raporunun davalı idareye gönderilmesi emriyle 29.03.2010 tarihli ve 1197 sayılı işlem ile görevlendirme yapıldığı, muhakkik tarafından yapılan inceleme sonucunda, davacı hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gerektiği sonucuna varılarak ... Kaymakamlığı'ndan ön inceleme oluru istendiği ve Kaymakamlığın 21.04.2010 tarihli ve 54 sayılı işlemi ile ön inceleme oluru verildiği, bunun üzerine muhakkik tarafından düzenlenen 26.04.2010 tarihli ön inceleme raporunda, ceza hukuku yönünden yapılan değerlendirmenin yanı sıra disiplin hukuku yönünden de ayrıca teklifte bulunulduğu, getirilen teklif uyarınca tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar inceleme olurunda, disiplin soruşturmasına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiş olan "İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Yönergesi" ilgi tutulmuş ve gereğinin yapılması istenilmiş ise de; anılan Yönergede, disiplin soruşturma emri verilmesi halinde örneği Yönergede gösterilen disiplin soruşturma raporunun ayrıca düzenleneceği açık biçimde belirtilmiş olduğundan 29.03.2010 tarihli ve 1197 sayılı inceleme ve görevlendirme emrinin bir disiplin soruşturma oluru olarak, hazırlanan 26.04.2010 tarihli ve 6 sayılı ön inceleme raporunun da bir soruşturma raporu olarak değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.
Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davacı hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış bir disiplin soruşturması bulunmadığından, 4483sayılı Kanun kapsamında düzenlenen inceleme raporunda getirilen teklif uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, işin esasına girilerek verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Bu durumda; davacının gerçeğe aykırı belge düzenlediğinden bahisle 1/4 oranında brüt aylığından kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin dayanağının ayrı bir disiplin soruşturma oluru alınmaksızın 4483 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan ön inceleme raporu olduğu anlaşıldığından, İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına, 27/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

Editör: TE Bilisim