Profösör, Doçent, Yardımcı Doçent Kadrolarında Olanlar Genel Sekreterliğe, Daire Başkanlığına Vekalette Vekalet Ücreti,Zam Tazminat Farkı Alabilir mi?

Üniversitelerin İdari yapıları incelendiğinde çoğu Üniversitede Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı gibi idari kadrolara Akademik Personellerin  vekaleten görevlendirildiğini görmekteyiz.Bu yazımızda Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı kadrolarına vekalet görevlendirilen Öğretim Elemanlarının yapmış oldukları görevden dolayı zam  ve tazminat farkı alıp alamayacaklarını inceleyeceğiz.

Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın Vekalet başlıklı 9. Maddesinin 2. Bendinin  çç)  fıkrasında

Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere, …

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez” hükmü yer almaktadır.

İlgili kararın Kapsam ve Dayanak Başlıklı 1. Maddesinde ise

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre 2006 yılında;

a) Ödenecek “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı”, bu Karara ekli I sayılı Cetvelde,

b) Ödenecek “Özel Hizmet Tazminatı”, bu Karara ekli II sayılı Cetvelde,

c) Ödenecek “Diğer Tazminatlar”, bu Karara ekli III sayılı Cetvelde,

ç) Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri “Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri” başlığı ile, bu Karara ekli IV sayılı Cetvelde,

Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi? Çift anadalda mühendislik bitirene 1 derece verilir mi?

d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesi, bu Karara ekli V sayılı Cetvelde, gösterilmiştir.”  Hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Özlük Hakları başlıklı 62. Maddesinde “Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun aşağıda gösterilen maddelerinde ise ilgili kanuna tabi öğretim görevlilerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili kanunun Amaç başlıklı 1. Maddesinde

“Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.”

Kapsam  başlıklı 2. Maddesinde

Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.

Ögretim elemanlarının sınıflandırılması  başlıklı 3. Maddesinde

“Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Öğretim üyeleri sınıfı :

Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur…..” hükümleri yer almaktadır.

Yine ilgili kanunun 7. Maddesinde Derece yükselmesi, 8.maddesinde kademe ilerlemesi, 11. Maddesinde ek ders ücreti, 12. Maddesinde üniversite ödeneği, 13. Maddesinde idari görev ödeneği ve 14. Maddesinde Geliştirme Ödeneği  hususları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen Kanun hükümlerinin  birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre özlük hakları ödenen Öğretim Elemanlarının  Üniversitede Genel Sekreter veya Daire Başkanı gibi görevleri vekaleten yapmaları halinde   Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın Vekalet başlıklı 9. Maddesinin 2. Bendinin  çç)  fıkrasında  yer alan “ Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere, …vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez” hükmü gereğince Vekalet Ücreti Ödenemeyeceği düşünülmektedir

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.