Rucü davalarında  hizmet kusuru kişisel kusur ayrımı Rucü davalarında hizmet kusuru kişisel kusur ayrımı

Memurluktan ayrılana disiplin cezası verilebilir mi?

Kamuda memur olarak görev yapanlara ilgili kanunlarda yer alan disipline aykırı fiilleri nedeniye disiplin cezası verilebilir, memurun memur iken işlemiş olduğu fiileden sonra memurluktan ayrılması durumunda disiplin cezası verilip verilemeyeceği bazı kurumlarda tereddütlere neden olmaktadır. Memurların görevde iken işlemiş oldukları fiillerden dolayı zamanaşımı süreleri içinde açılacak olan soruşturma ile disiplin cezası almaları mümkündür. 

Disiplin cezaları kural olarak memurluk statüsünde olanlara uygulanır, memuriyetten ayrılanlara yasal hakları kullandırılmak suretiyle disiplin cezası verilebilir. Konuya ilişkin Danıştay 3. Dairesi 27/01/1977 gün, E:1977/47, K:1977/12 sayılı kararı şöyledir: … bir memurun, memuriyet statüsü devam ederken bir disiplin suçu işlemesi halinde, bu suçla ilgili belgelerin sicil dosyasında bulunması gereklidir. Zira, suç, memur iken işlenmiştir, soruşturma sırasında o kişinin herhangi bir nedenle o kişinin memuriyetten ayrılması, suçu işlediği andaki illiyet rabıtasını ortadan kaldırmayacağı gibi, artık o kişinin memuriyet sıfatı kalmadığı gerekçesiyle, her suça işlendiği andaki fiili ve hukuki durumu, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde ceza verilmesi gerektiği yolundaki hukuk kuralının uygulanmasını da önleyemez. Öte yandan, memuriyetten ayrılan kişinin memur iken işlediği suçtan dolayı gerek savunmasının alınması gerekse itiraz hakkını kullanması, hizmet gördüğü zamana ilişkin olduğundan, artık memuriyet sıfatı kalmamıştır, şeklinde bir düşünceyle ortadan kaldırılamaz. Verilen disiplin cezasının uygulanmasına gelince; cezanın niteliğine göre uygulama olanağı varsa ise uygulanır, fiilen olanağı yok ise karar, o kişinin sicil dosyasında muhafaza edilir…