Geçici Görevde Uçakla Seyahatte  Business  Bilet Alınabilirmi

Memurların geçici görev yolluğu ödemelerinde yapmış oldukları taşıt giderleride ödenebilmektedir.Memurların geçici görevde uçakla yapacakları yolculuklarda uçak ücretlerini alma imkanları bulunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar çeşitli nedenlerle memuriyet mahalli dışındaki yerlere gidebilmektedirler.Yapılan yolculuklarda uçakla seyahat edilmesi durumunda ücreti diğer sınıflara göre daha yüksek olan  business olarak adlandırılan tarife üzerinden de uçak  bileti alınabilmektedir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 27’nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin 3 numaralı sütunu gereğince, “mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı” nın verilmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan Sayıştay Başkanlığı Daire kararlarında uçakla yolculuk yapan memurların ekonomik sınıf yerine Business sınıf ile yolculuk yapmasından dolayı ekonomik sınıf ile business sınıf arasındaki ücret borç çıkarılmıştır.

Uçak Bileti İle İlgili Sayıştay Kararı 

Diğer Özel Bütçeli İdareler kararı

Yılı      2013 Dairesi 8 Karar No  42  İlam No  119 Tutanak Tarihi 23.12.2014

Kararın Konusu          Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Elektronik Bilet Alımı ve Ekonomik Sınıf Yerine Business Koltuk Ödenmesi:

  1. A) ............Dairesi Başkan Vekili ............’ın .........’daki geçici görevi nedeniyle ödenen uçak bedeline ilişkin faturanın ödeme emri belgesine eklenmemesi ile ilgili olarak;

Ödeme emri belgesine havayolunun gönderdiği elektronik bilet eklenmiş olup, elektronik biletin 334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri” başlıklı bölümünde yer alan özellikleri taşıdığı ve bu nedenle de fatura yerine geçtiği anlaşılmış olduğundan mevzuatına uygun olduğu anlaşılan konu hakkında ilişik olmadığına,

B)...........’ın geçici görev “Olur” unun bulunduğu ödeme emri belgesi ekleri arasında bulunan elektronik biletten anlaşıldığı üzere ..............’ya gidişin “Ekonomi T” üzerinden, dönüşün ise “Business C” üzerinden ödenmesi ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 27’nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin 3 numaralı sütunu gereğince, “mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı” nın verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm karşısında, “Business C” sınıfı mutat ve ekonomik bir nakil vasıtası olmadığından, .........’dan ................’a dönüş uçak biletinin ödenmesinde dönüş gününe ait “Ekonomi T” sınıfı bilet bedeli ile “Business C” sınıfı için ödenen bedel arasındaki fark olan .............TL. tutarındaki kamu zararının;

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

Kamu İdaresi Türü          Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar kararı

Yılı          2011

Dairesi  8

Karar No              7

İlam No                59

Tutanak Tarihi   7.2.2013

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Uçak Bileti Bedellerinin Business Sınıfı Üzerinden Ödenmesi:

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtdışında Yol Masrafı” başlıklı 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı (1). Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere.birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.” hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükmü gereğince, maddede sayılmayan makamlar için turist sınıfı üzerinden uçak bileti bedeli ödenmesi gerekirken, birinci sınıf üzerinden ödenmesi ve bir gün fazla yurtdışı gündelik verilmesi sonucu meydana gelen ........ TL. tutarındaki kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine, oy birliğiyle,

Editör: TE Bilisim